Бъдеще историческо време ACAKTI/ECEKTİ/Gelecek zamanın hikayesi ACAKTI/ECEKTİ

Бъдеще историческо време ”–acaktı/-ecekti“ се използва, за да покаже действие, което предстои да се случи спрямо минал момент, намерение.

Бъдеще историческо време ”–ACAKTI/-ECEKTİ“  се образува по конструкцията:

Корен на глагола + ”–acak/-ecek“ + “-tı”, “-ti”, “-tu”, “-tü” + лично окончание (II тип)

Наставката ”–acak/-ecek“ се подчинява на законите на вокалната хармония и се променя по правилото „2х“ на вокалната хармония в зависимост от последния гласен звук в корена на глагола. Когато коренът на глагола завършва с гласен звук и към него добавяме наставката ”–acak/-ecek“  с помощта на свързващ съгласен звук (y).

Наставката за минало свършено време „-DU” също се подчинява на законите на вокалната хармония и се променя по правилото „4х“ на вокалната хармония в зависимост от последния гласен звук в предхождащата я наставка. 

Когато към основа/наставка завършваща на твърд съгласен звук, се добавя граматична частица (наставка), която започва със съгласните звукове „d“ или „c“, то първата буква от частицата се преобразува, като “d” преминава в “t” (Правилото FıSTıKÇı ŞaHaP) с цел “втвърдяване” и хармониране на наставката с основната дума. В този случай наставките на минало свършено време “-dı”, “-di”, “-du”, “-dü” присъединени към наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ се преобразуват съответно в “-tı”, “-ti”, “-tu”, “-tü” и се присъединяват към нея по правилото „4х“ на вокалната хармония.

  • okumak – oku –(y)-acak

В турският език има два глагола, които изискват промяна на съгласната в цел „омекотяване“, преди към тях да бъде присъединена наставка започваща с гласен звук. Тези два глагола са „gitmek“и „etmek“.

Когато към глаголи, чиито корен завършва на твърдия съгласен звук “t”, се добавя граматична частица (наставка), която започва с гласен звук, каквито са ”–acak/-ecek“, то последната буква от основната дума се преобразува като се “омекотява“ (по правилото KeTÇaP) и звукът “t” преминава в “d”

bahset-mek + ”–acak/-ecek“  = bahsed-ecek

git-mek + ”–acak/-ecek“  = gid-ecek

         И за двата глагола „t“  преминава в „d“, преди да добави наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“  или друга наставка, която започва с гласен звук. Например „ben gideceğim“ означава „аз ще отида“ или „аз ще тръгна“. „Etmek” е спомагателен глагол, който се използва главно в комбинация с думи от чужд произход, за да ги превърне в глаголи. Понякога тези чужди думи остават като отделни думи като „devam etmek“ (продължавам). Понякога обаче помощният глагол „etmek“  и чуждата дума се комбинират в една дума, както в „hissetmek“ (чувствам). Затова, въпреки че има само два глагола, които се „омекотяват“ с преминаването на „t“ в „d“ преди присъединяване на наставка към корена на глагола, всъщност изглежда, че има много глаголи, които имат това изключение поради многото варианти на глагола „etmek“.

         В турския език има още два глагола, които изискват специално преобразуване преди присъединяване на наставки и окончания, които започват с гласен звук, включително и ”–acak/-ecek“ . Тези глаголи са „yemek“ (ям) и „demek“ (кажа). Тъй като корените на тези глаголи имат само по един гласен звук „е“, той се заменя с „i” преди добавяне на наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ .

Sen yemek y-i-(y)-ecek-ti-n.

О, „harika!“ d-i-(y)-ecek-ti.

На турски език всеки глагол се спряга в четири форми:

  • Положителна форма

аз щях да идвам

ти щеше да идваш

той щеше да идва

ние щяхме да идваме

вие щяхте да идвате

те щяха да идват

  • Отрицателна форма

аз нямаше да идвам

ти нямаше да идваш

той нямаше да идва

ние нямаше да идваме

вие нямаше да идвате

вие нямаше да идвате

те нямаше да идват

  • Положителен въпрос

аз щях ли да идвам?

ти щеше ли да идваш?

той щеше ли да идва?

ние щяхме ли да идваме?

вие щяхте ли да идвате?

те щяха ли да идват?

  • Отрицателен въпрос

аз нямаше ли да идвам?

ти нямаше ли да идваш?

той нямаше ли да идва?

ние нямаше ли да идваме?

вие нямаше ли да идвате?

те нямаше ли да идват?

  Положителна форма Отрицателна форма Положителен въпрос Отрицателен въпрос
корен на глагола+(y)+”–acak/-ecek“ + tı, ti, tu, tü + лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma, me) +(y)+”–acak/-ecek“+ tı, ti, tu, tü + лични окончания (II тип) корен на глагол +(y)+”–acak/-ecek“ 

mu(y)+ dı, di, du, dü + лични окончания (II тип)

корен на глагол + (ma, me) +(y)+”–acak/-ecek“

mu(y)+ dı, di, du, dü + лични окончания (II тип)

  щях да режа нямаше да пиша щях ли да чета? нямаше ли да плувам?
Ben kes-ecek-ti-m yaz-ma-(y)-acak-tı-m oku-(y)-acak mı-(y)-dı-m? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di-m?
Sen kes-ecek-ti-n yaz-ma-(y)-acak-tı-n oku-(y)-acak mı-(y)-dı-n? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di-n?
O kes-ecek-ti yaz-ma-(y)-acak-tı oku-(y)-acak mı-(y)-dı? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di?
Biz kes-ecek-ti-k yaz-ma-(y)-acak-tı-k oku-(y)-acak mı-(y)-dı-k? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di-k?
Siz kes-ecek-ti-niz yaz-ma-(y)-acak-tı-nız oku-(y)-acak mı-(y)-dı-nız? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di-niz?
Onlar kes-ecek-ti-ler yaz-ma-(y)-acak-tı-lar oku-(y)-acak mı-(y)-dı-lar? yüz–me-(y)-ecek mi-(y)-di-ler?

При образуване на отрицателната форма на глагола, между корена на глагола и наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ се вмъква отрицателната частица „-ma/-me“, по правилото „2х“ на вокалната хармония спрямо последният гласен звук в корена на глагола, която се свързва с наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ с помощта на свързващия съгласен звук (y), след което прикрепяме наставката за минало свършено време “-dı”, “-di”, “-du”, “-dü”, преобразувана съответно в “-tı”, “-ti”, “-tu”, “-tü” по правилото „4х“ на вокалната хармония и личните окончания за съответното лице и число.

При образуване на положителен или отрицателен въпрос, използваме положителната или съответно отрицателната форма на глагола, като след ”–acak/-ecek“ добавяме въпросителната частица „-mi“, която също в съответствие с наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ , се променя по правилата на вокалната хармония или в „mı“ или в “mi” и към нея се присъединяват наставката за минало свършено време “-dı”, “-di”, “-du”, “-dü” по правилото „4х“ на вокалната хармония и личните окончания за различните лица и числа. Въпросителната частица „-mi“ винаги стои след думата, за която се отнася в изречението и се чете заедно с нея, но в същото време е неударена и се пише разделно.

Gel-ecekti-n – gel-ecek mı-(y)-di-n?

Gel-me-(y)-ecekti-n – gel-me-y-ecek mi-y-di-n?

  • O da bizimle gelecekti. – И той щеше да дойде с нас.
  • Sen bana dün telefon açacaktın, unuttun mu? – Вчера щеше да ми се обаждаш, забрави ли?
  • Arabanı satacaktın, hâlâ satmamışsın. – Щеше да продаваш колата си, все още не си я продал.
Упражнения

 

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув