Съществителни и прилагателни имена. Глаголи. Времена.

Частите на речта в граматиката са представляват групи от думи, които имат общо значение и граматически свойства. Такива групи думи са:

 • съществителните имена (означават същина или предмет)
 • прилагателните имена (означават признаци на предмета)
 • глаголите (означават действия и процеси).

В българския език и съществителните, и прилагателните имена и глаголите като части на речта могат да бъдат самостойни – могат да бъдат отделна част на изречението, и изменяеми части на речта – могат да променят формата си, за да изразят различни граматически значения на категориите, които притежават: число, лице, род и др. В турския език прилагателните имена са неизменяеми.

Глаголните времена показват кога се извършва едно действие, спрямо момента на говоренето и най – общо могат да бъдат разделени на три групи – минали, сегашни и бъдещи глаголни времена. В българския език има девет глаголни времена, като всяко едно от тях има съответствие и на турски език.

 • сегашно време  – чета, моля, тичам; – Şimdiki zaman (YOR), Geniş zaman (R)
 • бъдеще време – ще чета, ще моля, ще тичам; – Gelecek zaman (ACAK), Geniş zaman (R)
 • минало свършено време – четох, молих, тичах; – Geçmiş zaman Belirli (DU)
 • минало несвършено време  – четях, молех, тичах;  – Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU)
 • минало неопределено време – чел съм, молил съм, тичал съм; – Geçmiş zaman Belirsiz (MİŞ), Şimdiki zaman Rivayet kipi (YORMUŞ)
 • минало предварително време – чел бях, молил бях, тичал бях; – Mişli geçmiş zaman hikayesi (MİŞTİ)
 • бъдеще в миналото  – щях да чета, щях да моля, щях да тичам; – Gelecek zaman Hikaye kipi (ACAKTI), Geniş zaman Hikaye kipi (RDU)
 • бъдеще предварително – ще съм чел, ще съм молил, ще съм тичал; – Gelecek zaman Rivayet kipi (ACAKMİŞ)
 • бъдеще предварително в миналото – щях да съм чел, щях да съм молил, щях да съм тичал. –  Geniş zaman Rivayet kipi (RMİŞ)

В подменютата на категорията може да се запознаете по – детайлно с частите на речта и глаголните времена в турския език, а в секциите за Упражнения и Текстове, може да видите практическото им приложение и начините, по които глаголните времена се използват в речта.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув