Изразяване на становище или отношение

В турския език становище или отношение по даден въпрос се изразява по следните начини:

1.С добавяне на “göre” към личното местоимение, което е в дателен падеж. В трето лице единствено и множествено число становище или отношение може да бъде изказано и без лично местоимение, само с “göre”

  • Bana göre – според мен
  • Sana göre – според теб
  • Ona göre – според него
  • Bize göre – според нас
  • Size göre – според вас
  • Onlara göre – според тях

2. В разговорната реч чрез добавяне на наставка -ca, -ce към личното местоимение. Използва се само са първо и второ лице единствено и множествено число.

  • Bence – според мен
  • Sence – според теб
  • Bizce – според нас
  • Sizce – според вас

За изразяване на становище или отношение единствено и само в първо лице единствено число, може да бъде използвана и думата kanı (мнение, възглед, схващане) чрез добавяне на наставка -ca, -ce към нея. Kanımca – по мое мнение.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув