Продължете към съдържанието

Сложни исторически глаголни времена (Hikaye birleşik zamanları)

Историческите глаголни времена – Hikaye birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език, които се състоят от една глаголна форма, към която са добавени други глаголни форми или частици.

Историческите глаголни времена се образуват чрез присъединяване формата за минало определено (свършено) време „-du“ на допълнителния глагол-наставка „İmek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието е извършено в продължителен период миналото. Сложните исторически глаголни времена в турския език включват:

Спрежителна таблица на глагол в различните сложни исторически глаголни времена в турския език. Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н.

Упражнения