Продължете към съдържанието

Местоимения (Zamir/Adıl)

Местоимението е част на речта, която замества име – съществително, прилагателно, числително име или наречие, като изпълнява неговата функция в изречението. Местоименията се склоняват по падеж, число и лице, в зависимост от това точно коя част на речта заместват, а някой местоимения се членуват.

В турския език има седем вида местоимения, които се разделят на две  групи.

 1. Падежни местоимения в турския език – Sözcük durumundaki zamirleri
 1. Суфиксни местоимения (с наставки) в турския език – Ek durumundaki zamirleri
Упражнения

Лични местоимения Kişi (Şahıs) Zamirleri

Личните местоимения заемат мястото на името в изречението, т.е. използват се вместо име.

1 лице, ед. число
1. tekil kişi
2 лице, ед.число
2. tekil kişi
3 лице, ед.число
3. tekil kişi
1 лице, мн.число
1. çoğul kişi
2 лице, мн.число
2. çoğul kişi
3 лице, мн.число
3. çoğul kişi
Именителен падеж ben sen o biz sız onlar
аз ти той,тя, то ние вие те
Винителен падеж beni seni onu bizi sizi onları
мен теб него, нея нас вас тях
Родителен падеж benim senin onun bizim sizin onların
мой твой негов/нейн наш ваш техен
Дателен падеж bana sana ona bize size onlara
на мен на теб на него на нас на вас на тях
Местен падеж bende sende onda bizde sizde onlarda
у мен у теб у него у нас у вас у тях
Отделителен падеж benden senden ondan bizden sizden onlardan
от мен от теб от него от нас от вас от тях
 • Pikniğe sadece Zeynep katılmadı. = Pikniğe sadece o katılmadı. – Само Зейнеп (тя) не се включи в пикника.
 • Benim taşıdığım kutu çok küçük, senin taşıdığın kutu çok büyük. – Моята кутия, която нося, е много малка, твоята кутия, която носиш, е много голяма.
 • Babam bana hediye almamış. – Баща ми не ми е взел подарък (на мен).
 • Onları ben de duymak istiyorum. – И аз искам да ги чуя (тях).
 • Taraftar olarak ben onlardan çok farklıyım. – Като поддръжник аз съм много различен от тях.
 • Bende kalem var. – У мен има химикал.

Личните местоимения в 1-во и 2-ро лице, единствено и множествено число имат и още две форми:

 • bizler – за изказване на скромност
 • sizler – за изказване на уважение

Местоимението „kendi“ с присъединени окончания за притежание може да изпълнява ролята на лично местоимение, а на български език се превежда със „самият“.

 • eд. ч. 1 л. – kendim – аз
 • eд. ч. 2 л. – kendin – ти
 • eд. ч. 3 л. – kendisi – той
 • мн. ч. 1 л. – kendimiz – ние
 • мн. ч. 2 л. – kendiniz – вие
 • мн. ч. 3 л. – kendileri – те

Местоимението „kendi“ може да се съчетава с личните местоимения за усилване на изказа:

 • eд. ч. 1 л. – ben kendim – аз самият
 • eд. ч. 2 л. – sen kendin – ти самият
 • eд. ч. 3 л. – o kendisi – той самият
 • мн. ч. 1 л. –biz kendimiz – ние самите
 • мн. ч. 2 л. – siz kendiniz – вие самите
 • мн. ч. 3 л. – onlar kendileri – те самите

В качеството си на лично местоимение „kendi“ може да приема наставки за падежи, както всички останали лични местоимения. Примерът е в 3-то лице, ед. число:

 • Именителен падеж – kendi – сам(самият)
 • Местен падеж – kendi-(n)-de – у него
 • Отделителен падеж – kendi-(n)-den  – от него
 • Дателен падеж – kendi-(n)-e – на самия него
 • Винителен падеж – kendi-(n)-i – самият него
 • Родителен падеж – kendi-(n)-in – на самия него

Упражнения

 

Възвратни местоимения – Dönüşlülük zamiri

Когато действието е насочено към „себе си“ и се „възвръща“ върху самото глаголно лице, тогава вместо лични местоимения се използват възвратни местоимения (себе си, се). Възвратните местоимения притежават  категория падеж, като нямат форма за именителен падеж.

В турския език възвратните местоимения се образуват чрез местоимението „kendi“ с присъединени притежателни окончания и наставки за падежи.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати