Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ/Belirsiz geçmiş zamanın Rivayet  kipi MİŞMİŞ

Минало неопределено време, за което сме чули от друг, показва действие, което се случило в неопределен минал момент, приключено към настоящия момент, изразено в друго  минало неопределено време, за което сме чули от друг. В някой случаи се използва, за да покаже недоверие към твърдението.  

Минало неопределено време, за което сме чули от друг „–MİŞMİŞ“ се образува по конструкцията:

Корен на глагола + “-mış”, “-miş”, “-muş”, “-müş”  + “-mış”, “-miş”, “-muş”, “-müş”  + лично окончание (I тип)  

Наставката за минало неопределено време „-MIŞ“ се подчинява на законите на вокалната хармония и се променя по правилото „4х“ на вокалната хармония в зависимост от последния гласен звук в корена на глагола.

Втората наставка за минало неопределено време „-MIŞ“ също се подчинява на законите на вокалната хармония и се променя по правилото „4х“ на вокалната хармония в зависимост от последния гласен звук в предхождащата я наставка. 

На турски език всеки глагол се спряга в четири форми:

  • Положителна форма

аз съм бил дошъл

ти си бил дошъл

той е бил дошъл

ние сме били дошли

вие сте били дошли

те са били дошли

  • Отрицателна форма

аз не съм бил дошъл

ти не си бил дошъл

той не е бил дошъл

ние не сме били дошли

вие не сте били дошли

те не са били дошли

  • Положителен въпрос

аз бил ли съм дошъл?

ти бил ли си дошъл?

той бил ли е дошъл?

ние били ли сме дошли?

вие били ли сте дошли?

те били ли са дошли?

  • Отрицателен въпрос

аз не съм ли бил дошъл?

ти не си ли бил дошъл?

той не е ли бил дошъл?

ние не сме ли били дошли?

вие не сте ли били дошли?

те не са ли били дошли?

 

Положителна форма

Отрицателна форма Положителен въпрос

Отрицателен въпрос

корен на глагола + “-mış,-miş,-muş,-müş” + “-mış,-miş,-muş,-müş”  + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma, me) +  “-mış,-miş,-muş,-müş” + “-mış,-miş,-muş,-müş”  + лични окончания (I тип) корен на глагол + mış”,“-miş”,“-muş”,“-müş” 

mu(y)+ “-mış,-miş,-muş,-müş”  + лични окончания (I тип)

корен на глагол + (ma, me) +  “-mış”,“-miş”,“-muş”,“-müş”

mu(y)+ “-mış,-miş,-muş,-müş”  + лични окончания (I тип)

  бил съм рязал не съм бил писал бил ли съм чел? не съм ли бил плувал?
Ben kes-miş-miş-im yaz-ma-mış-mış-ım oku-muş  mu-(y)-muş-um? yüz–me-miş mi-(y)-miş-im?
Sen kes-miş-miş-sin yaz-ma-mış-mış-sın oku-muş  mu-(y)-muş-sun? yüz–me-miş mi-(y)-miş-sin?
O kes-miş-miş yaz-ma-mış-mış oku-muş  mu-(y)-muş? yüz–me-miş mi-(y)-miş?
Biz kes-miş-miş-iz yaz-ma-mış-mış-ız oku-muş  mu-(y)-muş-uz? yüz–me-miş mi-(y)-mis-iz?
Siz kes-miş-miş-siniz yaz-ma-mış-mış-sınız oku-muş  mu-(y)-muş-sunuz? yüz–me-miş mi-(y)-miş-siniz?
Onlar kes-miş-miş-ler yaz-ma-mış-mış-lar oku-muş  mu-(y)-muş-lar? yüz–me-miş mi-(y)-miş-ler?

При образуване на отрицателната форма на глагола в Минало неопределено време, за което сме чули от друг „–MİŞMİŞ“, след корена на глагола се присъединява отрицателната частица „-ma/-me“, по правилото „2х“ на вокалната хармония, след която се присъединяват наставките „miş“ и „miş“ по правилото „4х“ на вокалната хармония и личните окончания за съответното лице и число.

При образуване на положителен или отрицателен въпрос, използваме положителната или съответно отрицателната форма на глагола с присъединена една наставка „miş“, след която добавяме въпросителната частица „-mi“ по правилото „4х“ на вокалната хармония, като към нея се присъединяват другата наставка „miş“ по правилото „4х“ на вокалната хармония и личните окончания за различните лица и числа. Въпросителната частица „-mi“ винаги стои след думата, за която се отнася в изречението и се чете заедно с нея, но в същото време е неударена и се пише разделно.

gel-mişmiş-im – gel-miş mi-(y)-miş-im?

gel-memişmiş-sin – gel-memiş mi-(y)-miş-sin?

  • Bu şiiri o yazmışmış. – Той бил написал това стихотворение. (чувал съм, твърди се, но много не ми се вярва).
  • Bardağı ben kırmışmışım! – Аз съм бил счупил чашата! (обвиняват мен, но това не е вярно)
  • Anonsu duymamışmış. – Не бил чул анонса. (казва, че не бил чул, но на мен не ми се вярва).
  • Benim anlattıklarımı o başkalarına anlatmış mıymış? – Той не бил разказвал моите обяснения на другите? (твърди, че не е разказвал)
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув