Наставки за образуване на прилагателни имена/Sıfat yapan ekleri

При добавяне на словообразуваща наставка към едно съществително име или корен на глагол в турския език може да бъде образувано прилагателно име. Прилагателни имена могат да бъдат образувани чрез добавяне на наставки единствено към съществителни имена или корени на глаголи.

  1. Наставки добавяни към съществително име за образуване на прилагателно име „– cil“, „-li“, „-siz“, „-sel“, „-ki

-CİL

[cil, cıl, cül, cul, çil, çıl, çül, çul]

ben-cil – егоистичен insan-cıl – човечен, хуманен
ev-cil – домашен ot-çul – тревопасен

-Lİ

[li, lı, lü, lu]

adana-lı – от Адана kar-lı – снежно, заснежено, със сняг
ağaç-lı – дървесен kasıt-lı – злонамерен
akıl-lı – умен, интелигентен kasvet-li – мрачен
ateş-li – огнен kaygı-lı – разтревожен, неспокоен
at-lı – ездач, човек с кон keyif-li – радостен, в настроение
ayrıntı-lı – детайлен, подробен kıl-lı – космат
bağım-lı – зависим kir-li – мръсен
bağlantı-lı – свързан, обвързан kırmızı-lı kadın – жената с червеното
bah-çe-li ev – къща с градина kıyma-lı börek – бюрек с кайма
başarı-lı – успешен kıymet-li – ценен
becerik-li – умеещ kor-ku-lu – страшен, ужасяващ
besbel-li – очевиден korku-lu – ужасен
bilinç-li – умишлен, осъзнат kuşku-lu – съмнителен, подозрителен
boya-lı – боядисан kusur-lu – повреден, с кусури
bulut-lu – облачно kuy-ruk-lu – опашат
çamur-lu – кален mantık-lı – логичен, рационален
çiçek-li – цветен, с цветя mayo-lu – с бански, по бански
çiçek-li ağaç – цъфнало дърво, дърво с цветове meme-li – бозаещ, който суче
cila-lı – лакиран neşe-li – весел
cilt-li – подвързан с твърда корица ölçü-lü – измерен
çizgi-li – зачертан, на райета onur-lu – горд
çocuk-lu – с деца örtü-lü – покрит
dayanık-lı – траен, издържащ paha-lı – скъп
değer-li – ценен, важен pamuk-lu – памучен
deneyim-li – опитен pasak-lı – небрежен
denge-li – балансиран rahmet-li – починал, умрял
dert-li – с ядове, в беда renk-li – цветен
desen-li – с десен, с шарка şatafat-lı – помпозен, надут
dikkat-li – внимателен saygı-lı – уважителен
direnç-li – устойчив, издръжлив şemsiye-li – с чадър
dokunak-lı – остър silah-lı – въоръжен
düşünce-li – мислещ sis-li – мъгливо
duygu-lu – емоционален, чувствителен şiyah ceket-li adam – човек с черно яке
ev-li – женен sorum-lu – отговорен
falso-lu – неправилен suç-lu – виновен
fayda-lı – полезен su-lu – мокър
geçer-li – валиден şüphe-li – съмнителен
gerek-li – необходим sürek-li – постоянно
gizem-li – мистериозен süs-lü – украсен, с орнаменти
görev-li – който е на смяна süt-lü – с мляко
görgü-lü – с добри маниери, вежлив taş kafa-lı – твърдоглав
görkem-li – великолепен tat-lı – сладък
güç-lü – силен tecrübe-li – опитен
güneş-li – слънчево tehlike-li – опасен
gürültü-lü – шумен temkin-li – предпазлив
gurur-lu – горд tertip-li – спретнат, чист, тертиплия
hak-lı – прав, честен toz-lu – прашен
hata-lı – грешен tür-lü – разнообразен, от всякакъв вид
hesap-lı – икономичен, на сметка tuz-lu – солено
heyecan-lı – развълнуван, възбуден umut-lu – надежден, с надежда
hiddet-li – възмутителен yağmur-lu – дъждовно
hırs-lı – амбициозен yaldız-lı – оцветен с металически цвят
his-li – чувствителен yama-lı – разпокъсан
hız-lı – бърз yarar-lı – полезен
huzur-lu – спокоен, мирен yaş-lı – възрастен, стар
iki bacak-lı – двукрак yay-lı – пружинен, с пружина
ileri görüş-lü – предвидлив yer-li – местен
inanç-lı – вярващ yetenek-li – талантлив
isabet-li – който улучва право в целта yıldız-lı – звезден
istek-li – желаещ yün-lü – вълнен
kanat-lı – крилат yürek-li – смел, решителен
kanıt-lı – доказан, подкрепен с доказателства zahmet-li – труден, неприятен
karar-lı – решителен zarar-lı – вреден
kâr-lı – доходен, доходоносен zehir-li – отровен

Словообразуващата наставка „-li“ се присъединява към имена на държави и градове, за да обозначи хора, които идват от този район,  или които живеят там.

  • Benim Çinli bir arkadaşım var. – Имам приятел китаец.
  • Arkadaşımın eşi İzmirli bir avukattır. – Съпругът на приятелката ми е адвокат от Измир.

-SİZ

[siz, sız, süz, suz]

acıma-sız – безмилостен kuşku-suz – без съмнение
ağaç-sız – незалесен, без дървета kusur-suz – безупречен
ahlâk-sız – неморален leke-siz – неопетнен
akıl-sız – глупав mantık-sız – ирационален, нелогичен
amaç-sız – безцелен mesnet-siz – необоснован
anlam-sız – безсмислен neden-siz – безпричинен
annes-siz – без майка neşe-siz – тъжен
bağım-sız – независим, необвързан perva:-sız – безразсъден
becerik-siz – неумеещ, некомпетентен renk-siz – безцветен
bilgi-siz – невеж saygı-sız – неуважителен
bilinç-siz – неумишлен, неосъзнат şeker-siz – без захар
dayanak-sız – неоснователен, необоснован ses-siz – тих, безгласен
defo-suz – безупречен sevgi-siz – който не обича
değer-siz – който не е ценен sorum-suz – безотговорен
deneyim-siz – неопитен suç-suz – невинен
denge-siz – небалансиран, неуравновесен surat-sız – разсърден
dikkat-siz – невнимателен taban-sız – жалък
düşünce-siz – който не мисли talih-siz – нещастен
duygu-suz – безчувствен taraf-sız – безпристрастен
eğitim-siz – необразован tasa-sız – безгрижен
gerek-siz – ненужен tat-sız – безвкусен
görgü-süz – неучтив tehlike-siz – безопасен
haya-sız – безсрамен, нахален temel-siz – без основи
huy-suz – недобронамерен terbiye-siz – груб, невежлив
huzur-suz – неспокоен, притеснен tertip-siz – небрежен
imkân-sız – невъзможен tutar-sız – несъвместим
inanç-sız – невярващ ümit-siz – безнадежден, обезверен
istek-siz – който няма желание umut-suz – безнадежден, обезверен
kafa-sız – глупав uygun-suz – неудобен
kalp-siz – безсърдечен uyku-suz – останал без сън
karar-sız – нерешителен uyum-suz – несъвместим
kaygı-sız – безразличен yağmur-suz – без дъжд
keyif-siz – без настроение yarar-sız – безполезен
kıymet-siz – който не е ценен yetenek-siz – некомпетентен
koku-suz – без миризма yürek-siz – плах, нерешителен
kontrol-suz – безконтролен  , yüz-süz – нахален, нагъл
korku-suz – безстрашен zarar-sız – безвреден

-SEL

[sel, sal]

algı-sal – сетивен kır-sal – селски
anıt-sal – монументален küre-sel – сферичен
beden-sel – физически kurgu-sal – измислен
belge-sel – документален kurum-sal – институционален, корпоративен
bilim-sel – научен onur-sal – честолюбив, почтен
birey-sel – индивидуален örgüt-sel – организационен
bitki-sel – растителен ruh-sal – психологически
çevre-sel – природен sanat-sal – артистичен
deney-sel – експериментален, емпиричен sayı-sal – цифров, дигитален
din-sel – религиозен simge-sel – символичен
düşün-sel – умствен, ментален tanrı-sal – божествен, небесен
duygu-sal – емоционален, чувствителен tarih-sel – исторически
evren-sel – универсален tarım-sal – земеделски
fizik-sel – физичен, физически toplum-sal – социален, общностен
gelenek-sel – традиционен ulus-sal – национален
hayvan-sal – животински us-sal – разумен, логичен
kalıt-sal – наследствен yapı-sal – структурен
kamu-sal – публичен yaşam-sal – жизненоважен
kavram-sal – идеен yörünge-sel – орбитален
kimya-sal – химичен yüzey-sel – повърхностен

-Kİ

[-ki, -kü]

bugün-kü – днешен yarın-ki – утрешен
dün-kü – вчерашен yıl-ki – годишен

-DA.Kİ

[-daki, -deki, -taki, -teki]

aklım-daki – това, което е в мислите ми kitap-taki – това, което е в книгата
evim-deki – това, което е в къщата masa-daki – това, което е на масата

2. Наставки добавяни към глагол за образуване на прилагателно име – „-i-ci“, „-ik“, „-kin“, „-ir“, „-en“, „-miş“, „-sel“, “mez”, “ecek”

-İ-Cİ

[i-ci, ı-cı, ü-cü, u-cu]

aldat-ı-cı – измамен öğüt-ü-cü – стържещ, скърцащ
bulaş-ı-cı – заразен, заразителен sars-ı-cı – шокиращ
del-i-ci – остър, проницателен, пронизителен şaşırt-ı-cı – смутен, сконфузен
doyur-u-cu – удовлетворен sık-ı-cı – скучен, досаден
ez-i-ci çoğunluk – преобладаващо мнозинство tazele-/y/i-ci – освежителен
geç-ici – временен, преходен üz-ü-cü – опечален, натъжен, болезнен
it-i-ci – отблъскващ, противен yak-ı-cı – запален, горящ
kal-ı-cı – траен, дълготраен yan-ı-cı – възпламеняем, огнеопасен
kır-ı-cı – вреден, недоброжелателен yarat-ı-cı – творчески, изобретателен
koru-/y/u-cu – защитаващ yık-ı-cı – разрушителен, опустошителен

-İK

[ik, ık, ük, uk, ek, ak]

aç-ık – отворен ez-ik – нещастен, окаян, потиснат
bat-ık – потопен gevşe-ek – отпуснат, хлабав, вял, небрежен
çatla-ak – попукан, сцепен göç-ük – сринат, провален
çek-ik – полегат, леко наклонен kaç-ak – избягал
çık-ık – изкълчен, изместен, изваден kaç-ık – побъркан, странен, глупав
çürü-ük – прогнил, разложен, западнал kır-ık – счупен
del-ik – прободен, продупчен kork-ak – страхлив
eğ-ik  – наклонен, изкривен ürk-ek – боязлив, плах, плашлив

-KİN

[gin, gın, gün, gun, kin, kın, kün, kun]

az-gın – свиреп, бурен, страстен küs-kün – обиден, оскърбен
bas-kın – доминиращ ol-gun – зрял, узрял
bez-gin – нещастен, окаян, злочест öz-gün – автентичен, оригинален, истински
bit-kin – обезсърчен, депресиран, изтощен piş-kin – вещ, обигран
dol-gun – закръглен, пълничък şaş-kın – учуден, удивен
dur-gun – застоял, муден say-gın – почтен, честен, благороден
düz-gün – гладък, спокоен seç-kin – избран, виден, отличен
et-kin – ефективен, активен sol-gun – избелял, посърнал, повяхнал
et-kin – функционален sus-kun – тих
geç-kin – престоял, презрял uy-gun – подходящ, удобен
ger-gin – напрегнат üz-gün – съжаляващ, каещ се
iliş-kin – относителен, сравнителен yat-kın – склонен да направи, предразположен
kes-kin – остър, интензивен yay-gın – обичаен, често срещан
kız-gın – ядосан yor-gun – уморен

-İR

[er, ar]

ak-ar su – течаща вода gül-er yüz – усмихнато лице
çal-ar saat – алармен часовник, звънящ часовник uyu-ur gez-er – сомнамбул

-EN

[en, an]

art-an – увеличаващ geliş-en – развиващ се
bağla-/y/an – свързващ се gülümse-/y/en – усмихнат
bekle-/y/en – чакащ kes-en – отрязан, нарязан
bitme-/y/en – неспиращ, несвършващ konuş-an – говорещ
çalş-an – работещ koş-an – тичащ
dilimle-/y/en – нарязан на филийки öpüş-en – целуващ
dön-en – обръщащ се, връщащ се yürü-/y/en – ходещ

-MİŞ

[miş, mış, müş, muş]

aydınlan-mış – просветлен, просветен, осветлен kayna-mış – сварен
bağlan-mış – свързан, обвързан kızar-mış – пържен, почервенял
bayıl-mış, – припаднал kızartıl-mış – пържен
beyazlaş-mış – избледнял, побелял kokuş-muş – мръсен, нечист, неприличен
boşan-mış – разведен örül-müş – изплетен
değiş-miş – променен sol-muş – избелял, посърнал, повехнал
don-muş – замръзнал tasarlan-mış – планиран, преднамерен
düğümlen-miş – закопчан unutulma-mış – незабравим
ertelen-miş – отложен, отсрочен unutul-muş – забравен
geliş-miş – развит üretil-miş – произведен
geliştiril-miş – развит yıkan-mış – измит
karış-mış – объркан, смесен zorlan-mış – принуден

-SEL

[sel, sal]

düşün-sel – умствен, интелектуален işit-sel – слухов, аудио, звуков
gör-sel – визуален uy-sal – отстъпчив, услужлив

–MEZ

[mez, maz]

bulun-maz – неоткриваем görün-mez – невиждан
çık-maz – задънен, без изход unutul-maz – незабравим

ECEK

[ecek/-acak]

iç-ecek – за пиене söylen-ecek – казано
otur-acak – за сядане yak-acak – за горене
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: