Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕДЖУ РЕГИСТРАНТА UCHATURSKI.COM И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, НАРИЧАНИ ПО – ДОЛУ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Използвайки уеб-сайта  „UCHATURSKI.COM “, вие се съгласявате с тези Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следващите Общи условия, не използвайте този сайт и предоставените в него ресурси.

Отваряйки уеб-сайта „UCHATURSKI.COM “, извършвате електронно волеизявление, в качеството ви на Потребител, че сте запознат с настоящите Общи условия и сте съгласен с тях, както и че, при ползването на уеб-сайта се задължавате безусловно да спазвате българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави, да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др., както и да не извършвате Злоумишлени действия.

Всички информационни ресурси, включително, но без ограничение – текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уеб-сайта „UCHATURSKI.COM “, се предоставят безвъзмездно и са предназначени за лични и нетърговски цели, като всички компоненти на съдържанието на уеб-сайта представляват обект са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и са притежание на Регистранта, съгласно настоящите Общи условия, като всяко нерегламентирано ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уеб-сайта без разрешение на Регистранта е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Приемайки настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните ресурси ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Регистрантът не носи отговорност за последствията от  употребата или невъзможността за употреба на Уеб-сайта, както и за полезността на съдържанието в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

Регистрантът не носи отговорност за достоверността на информацията, към която водят препратките на този сайт.

Регистрантът има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предварително известяване от Регистранта, като задължение на Потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на Уебсайта.

В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на Общите условия в тяхната цялост. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини ще имат следното значение:

  • „UCHATURSKI.COM“ е уеб-сайт, който предлага информационни ресурси чрез достъп до разнообразна информация.
  • „Уеб-сайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  • „Регистрант“ е лицето, на чието име е регистриран домейнът „UCHATURSKI.COM“ съгласно Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .com.
  • „Ресурси“ са информационни материали, а именно – база данни, новини, публикации, графични и текстови материали, фотографски снимки, видео изображения и др.
  • „Потребител“ e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от Регистранта.
  • „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Настоящите общи условия се отнасят за сайта “UCHATURSKI.COM“

 

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: