Продължете към съдържанието

Общи условия

Добре дошли в Uchaturski.com!

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта www.uchaturski.com.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта. Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът www.uchaturski.com е собственост на „ЛИНАРАТ“ ЕООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните Потребители на Уебсайта и Собственика на Uchaturski.com  и имат за цел да уредят условията, при които Собственикът на уебсайта предлага информационните ресурси и услуги на Потребителите през уебсайта.

С използването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра или е стартирано мобилното приложение, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен доброволно и съзнателно с настоящите Общи условия за ползване.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

Настоящите Общи условия са в сила от 25.02.2024 г.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на фирма: „ЛИНАРАТ“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Презвитер Козма“ №8;
 3. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Презвитер Козма“ №8;

* служебен имейл за комуникация с клиенти: contact@uchaturski.com;

 1. ЕИК: 206970220
 2. Уебсайт: uchaturski.com
 3. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 4. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18,
тел.: (02) 935 61 13
факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)
Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А,
тел.: (02) 93 30 517
факс: (02) 98 84 218
Email: adr.sofia@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКЪТ“, „ДОСТАВЧИКЪТ“ е „ЛИНАРАТ“ ЕООД;
 • „САЙТЪТ“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“ е уебсайта www.uchaturski.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващо и/или ползващо, по какъвто и да е начин уебсайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице, което е влязло в договорни отношения с Доставчика, във връзка с използването на услугите, предоставяни  на или от Uchaturski.com;
 • „УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Доставчикът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за Потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, опити за въздействие в тяхно лично качество или от ботове, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service) и DDoS (Distributed Denial of Service) – претоварване на сървъра
 • „ЗАЯВКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за заявка за закупуване на услуга от каталога на уебсайта на Доставчика.
 • „НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“ е всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.
 • „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“ е всеки потребител, със създаден собствен потребителски профил и регистрирал се да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта.
 • „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ“ е обособена част уебсайта, съдържаща информация за регистрирания Потребител, изисквана от Доставчика при регистрацията и съхранявана от Доставчика. Достъпът до Потребителския профил от регистрирания Потребител се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания Потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът събира и обработва лични данни на Потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoтребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено от Потребителя съгласие. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация ще откриете в нашата Политика за поверителност.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Правилата на настоящия раздел  от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за услуга или при регистрацията в Uchaturski.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика в платформата Uchaturski.com са определени в описанието на всяка услуга в платформата.

Цената на услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в описанието на всяка услуга в платформата Uchaturski.com.

Всяка услуга на промоция е обозначена със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

Начините на плащане и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя, посредством механизмите в платформата.

Информацията, предоставяна на Потребителите  по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Uchaturski.com преди сключването на договора за услуга.

Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Uchaturski.com или електронна поща.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА Uchaturski.com

Услугите са достъпни и могат да се използват само от лица, навършили 18 години и по-възрастни, които могат да сключват правно обвързващи договори, съгласно приложимото законодателство. Физически лица под  18 години могат да използват нашите Услуги само със съгласието  на родител. В този случай родителят носи отговорност за всички дейности на своето дете.

Образователните материали включват всички информационни ресурси на сайта, както и онлайн курсове за самообучение по турски език, структурирани в езикови нива в съответствие с Общата Европейка езикова рамка.

Онлайн курсовете са за самообучение, като всеки курс включва определен брой уроци, които покриват материала за съответното ниво. В края на онлайн курса за съответното ниво е достъпен финален изпитен тест за владеене на турски език за съответното ниво. В случай на успеваемост над определен за всяко ниво процент на верни отговори на финалният изпитен тест, на Потребителя се издава автоматично генериран Сертификат, който се изпраща на имейл адрес посочен лично от Потребителя преди старта на финалния изпитен тест. Сертификатът удостоверява показаните знания към момента на провеждане на финалния онлайн изпит и не попада в обхвата на  Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), като удостоверява единствено, че Потребителят е завършил съответното ниво от курсовете, предоставяни от Доставчика с успеваемост над определен за всяко ниво процент от посочените верни отговори.

За да получи Потребителят достъп до образователните материали на платформата първо е нужно:

 • Да подаде заявка за абонамент, чрез електронна регистрационна форма за заявка.  Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на подаване на заявка  са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
 • С попълване на данните си и натискане на бутона „Направи заявка“, Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия за използване на сайта и с Политиката за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 • Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя заявка за абонамент, като надлежно изпраща на Потребителя имейл, в който потвърждава данните, като изпраща Проформа-фактура за извършване на плащане, както и стандартно Споразумение с клиенти, относно предоставянето на услуга/ Договор от разстояние.
 • Споразумението с клиенти, относно предоставянето на услуга/Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на получаване на плащане по банковата сметка на Доставчика, посочена в издадената Проформа фактура.
 • Достъпът на Потребителя до всички материали на сайта www.uchaturski.com се активира от Доставчика в срок до 12 (дванадесет) часа от получаване на плащането по банковата му сметка, на основание на издадената проформа  фактура.
 • Доставчикът издава фактура в законоустановения срок, на основание полученото плащане от страна на Потребителя.
 • Потребителят получава достъп до всички образователни материали на платформата в рамките на заявения от Потребителя период.
 • Потребителското име на Потребителя се генерира от Доставчика, а паролата за отдалечен достъп е системна.
 • Доставчикът изпраща чрез автоматизирана система потребителското име и паролата за отдалечен достъп на Потребителя.
 • Доставчикът си запазва правото да отхвърли заявките за регистрация. В този случай Доставчикът може да информира Потребителя по имейл за причините за отказа, въпреки че не е задължен да го направи.

Един потребителски профил може да се ползва само от един Потребител. При установяване, че двама Потребители ползват един профил за достъп до образователните материали, Доставчикът има право да деактивира профила на Потребителя, без да му дължи обезщетение.

Със заявлението, че иска да получи достъп до онлайн платформата, всеки Потребител  декларира, че заявява достъпа си до информационните материали по свое собствено желание.

При технически проблеми моля свържете се с нашия Технически отдел на имейл: contact@uchaturski.com.

БЕЗПЛАТЕН ОНЛЙН ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ТУРСКИ ЕЗИК

Платформата предоставя възможност на своите Потребители, независимо дали са регистрирани потребители или я посещават като гост, да попълнят безплатен тест за определяне на нивото си по турски език. Единственото условие е, Потребителят да попълни своите имена и имейл адрес и да потвърди, че е наясно и е съгласен предоставените от него данни да се използват от Доставчика за изпращане на информационен бюлетин. Информационният бюлетин включва информация за нови услуги, промоционални кампании, интересни образователни материали и други, които Доставчикът може да изпраща на имейла на Потребителя. Потребителят може да се откаже по всяко време от получаването на информационен бюлетин като следва стъпките, посочени в имейла.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Всички посочени на уебсайта крайни цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. Доставчикът има право да променя цените на услугите, които предлага, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на заявката за услуга, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Доставчикът може по своя преценка да предоставя на Потребителя отстъпка от цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на заявката за услуга. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на услугите в сайта Доставчикът има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на която и да е услуга или отказ за обработка, на каквато и да е заявка.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Промо кодовете за отстъпки при заявяване на услуги, не важат за услуги, които вече са намалени.

Заплащането на избраната услуга се извършва по банкова сметка, която Потребителят, ще получи на имейл, който е предоставил в подадената от него заявка за услуга. Потребителят гарантира, че предоставения имейл е верен и актуален.

Доставчикът се ангажира да предостави услуга на Потребителя само след заверяване на плащането за съответната услуга в банковата сметка на Доставчика.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Поради естеството на предлаганите услуги, сумата платена за получаване на Абонамент за достъп до образователните материали,  достъпни на онлайн платформата www.uchaturski.com, не подлежат на възстановяване. Според българския Закон за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти/услуги в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

чл. 57 ал.1 от ЗЗП – Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

т.13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят заявява, че е запознат с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 13 от Закона за защита на потребителите и потвърждава, че знае, че след получаване на достъп до образователните материали на сайта ще загуби правото си на отказ от договора от разстояние.

Суми заплатени за получаване на Абонамент за достъп могат да се възстановят само при доказана техническа грешка при заплащането, а именно когато Потребителят погрешка е заплатил правото на достъп (абонамент) за избраният от Потребителя период, повече от веднъж. В този случай Доставчикът ще възстанови сумата над стойността на един достъп (абонамент).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.
 • Всички Потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика като също така Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Доставчикът има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама.

Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон и валиден електронен адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявеният от него достъп;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на платформата;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не възпрепятства други Потребители да използват платформата;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в сайта.
 • Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, сексистко, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата.
 • Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на уебсайта в съответствие с настоящите Общи условия.
 • Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достoяние на трети лица, по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на услугите предоставяни посредством уебсайта.
 • Доставчикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата и да прекрати достъпа до Потребителския профил на регистрирания Потребител и в случай, че регистрираният Потребител наруши право на интелектуална собственост на Доставчика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.
 • Доставчикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайта за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. Доставчикът си запазва правото при предоставяне на услугите по настоящите Общи условия да поставя на вниманието на регистрирания Потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Доставчика и/или свързани с него трети лица, или такива, намиращи се извън контрола на Доставчика, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 • Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до регистрирания Потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени и/или на свързани трети лица или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният Потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.uchaturski.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения, образователни материали и други ресурси качени на сайта www.uchaturski.com, включително и в блога към Uchaturski.com, принадлежат на Доставчика или на негови партньори, с които се намира в договорни отношения, и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът или трето лице.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните и образователните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Доставчикът не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на тези уебсайтове. При никакви обстоятелства Доставчикът  няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържанието на тези уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини, прекъсване на електричество, пренатоварване на сървъра и други.
 • Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за услуги с Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформатa.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност и за:

 • всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Доставчика на услугата;
 • ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му. Споделянето на лични данни, включително личния профил на Потребителя с трети лица е в грубо нарушение на Договора с Доставчика и е основание за едностранното му прекратяване от страна на Доставчика без да дължи предизвестие и/или неустойка.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(а) преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на уебсайта;

(б) други предвидени в закона случаи.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да деактивира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

В случай, че профилът на Потребителя изтрит, същият не може да бъде възстановен от Доставчика и в този случай е необходимо да бъде генериран нов профил. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Доставчика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доставчикът си запазва правото да променя Общите условия по каквато и да е причина, като публикува актуализираните Условия на уебсайта с посочване на датата на промяна в горната част на страницата.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Ако Потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран Потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани Потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.

Настоящите общи условия се отнасят за сайта www.uchaturski.com