Продължете към съдържанието

Онлайн курс по турски език А1 – Урок 1

Във  всеки един от нашите онлайн уроци по турски език първо, въвеждаме нова граматична или структурна тема, след която е представена тематична лексика. Следва поредица от текстове за четене – или художествена литература, базирана на турски или нетурски източници, или нехудожествена литература, като към всяка част за четене има речник с непознатите думи. И накрая има упражнения, базирани на турската граматика научена урока, както и преглед на новите турски думи. Частите за четене са адаптирани за съответното ниво на изучаващите турски език, като идеята е да се научат повече думи по интересен начин.

Всеки един от уроците по турски език на Uchaturski.com следва логически предходния урок като граматика и лексика. Когато учите, малко по малко усвоявате нови знания, затвърждавате наученото и гарантирано напредвате. Всяка нова дума ще помогне за това!

В първия урок на нашия онлайн курс за самообучение по турски език ще научим буквите в азбуката на турски език, турските гласни и съгласни звукове, личното местоимение „аз“, притежателното местоимение „мой, моя, мое, мои“,  ще обърнем внимание на ударението в турския език, ще упражним научените в урока нови турски думи и изрази с кратки писмени упражнения по турски език и кратки диалози на турски език за четене.

Първият урок в онлайн курса по турски език на Uchaturski.com за начинаещи (А1) е общодостъпен, а останалите уроци са част от Абонамента за Uchaturski.com.

 

Гласните звукове в турския език

 • A a – произнася се като „а“
 • E e – произнася се като „e“
 • İ i – произнася се като „и“  (имайте предвид, че тази буква в турския език винаги се изписва с точка, както като главна, така и като малка буква)
 • I ı – произнася се като „ъ“ (имайте предвид, че тази буква винаги се изписва без точка, както като главна, така и като малка буква)
 • O o – произнася се като „o“
 • Ö ö – произнася се като звук между „e“  и „o“
 • U u – произнася се като „у“
 • Ü ü – произнася се като звук между „e“  и „у“

Циркумфлексното ударение, наричано още „извито“ ударение, в турския език се използва с няколко гласни звука (предимно в думи, които са заемки от чужди езици) и променя произношението на гласните звукове:

 • Â â – произнася се като „я“ като удължава звука. Тази буква се използва най-често в комбинация с буквата L и обикновено променя произношението на L от „светло“ L на „тъмно“ L.
 • La – произнася се като „ла“ или като „ля“
 • Lâ – произнася се като „ляа“
 • Î î – произнася се като „и“ или като „ии“
 • Û û – произнася се като „иу“

Циркумфлексното ударение се пропуска при изписването на определени думи дори когато произношението е с циркумфлекс. В такива ситуации произношението ще бъде показано в скоби.

Съгласните звукове в турския език

 • B b – като „б“
 • C c – като „дж“
 • Ç ç – като „ч“
 • D d – като „д“
 • F f – като „ф“
 • G g – като „г“
 • Ğ ğ – наречено „меко g“, тази буква ще бъде обяснена по-долу
 • H h – като „х“
 • J j – като „ж“
 • K k – като „к“
 • L l – като светло „л“ или тъмно „л“
 • M m – като „м“
 • N n – като „н“
 • P p – като „п“
 • R r – като „р“ (в турския език буквата „r“ винаги се произнася отчетливо, никога не е безшумна)
 • S s – като „с“
 • Ş ş – като „ш“
 • T t – като „т“
 • V v – като „в“
 • Y y – като „й“
 • Z z – като „з“

Нека да разгледаме тази специална буква „Ğ“ – мекото G. Тази буква не издава звук. Тази буква в турския език има две цели:

 1. Когато е между гласни звукове, действа като кратка пауза:
 • ağaç се произнася като a-aç
 • eğer се произнася като e-er
 • değil се произнася като de-il

2. Когато е между гласен и съгласен звук или когато се намира в края на думата, удължава предхождащия я  гласен звук:

 • ağ се произнася „aa“
 • eğ се произнася „ee“
 • iğ се произнася „ии“
 • ığ се произнася „ъъ“
 • oğ се произнася „oo“
 • öğ се произнася „öö“
 • uğ се произнася „uu“
 • üğ се произнася „üü“

Следните букви не са част от турската азбука: Q, W, X.

Турската азбука

Турската азбука е вид латинска азбука, създадена през 1928 г. Това е фонетична азбука, специално предназначена за турския език, в която има 29 букви (8 гласни звука и 21 съгласни съгласни звука). Важно е да знаете имената на буквите, за да можете да изписвате думи и също така да можете да произнасяте съкращения. Ето наименованията на буквите в турската азбука по ред.

 • А а – а
 • B b – бе
 • C c – дже
 • Ç ç – че
 • D d – де
 • E e – e
 • F f – фе
 • G g – ге
 • Ğ ğ –меко ге (yumuşak g)
 • H h – хе (често се произнася и като „ха“, когато се спелуват думи или в съкращения)
 • I ı – ъ
 • İ i – и
 • J j – же
 • K k – ке (често се произнася и като „ка“, когато се спелуват думи или в съкращения)
 • L l – ле
 • М м – ме
 • N n – не
 • О о – о
 • Ö ö – ео
 • P p – пe
 • R r – рe
 • S s – сe
 • Ş ş – шe
 • T t – тe
 • U u – у
 • Ü ü – еу
 • V v – вe
 • Y y – йе
 • Z z – зe

Буквите Q, W и X не са част от турската азбука, но ако се наложи да ги използвате при изписване, ето техните имена:

 • Q – кю
 • W – дубле ве
 • X – икс

Циркумфлексното ударение „^“ има много имена, но най-простото му име е „şapka“ (буквално, шапка). Буквите, които носят това ударение, се наричат ​​„şapkalı“ (буквално, с шапка).

 • â – şapkalı a
 • î – şapkalı i
 • û – şapkalı u

Чуждите собствени имена, които първоначално са написани с нелатинска азбука, на турски език се изписват с турски букви. Чуждите собствени имена, които първоначално са написани на латиница, се изписват в оригиналния си правопис, но турското произношение може да бъде отбелязано в скоби.

 • Чешмеджиев – това е българско име, което първоначално е изписано на кирилица, така че на турски език то ще се изписва като „Çeşmeciev“
 • Jacques Cousteau – това е френско име, което първоначално е изписано на латиница, така че на турски ще бъде изписано с оригиналния си правопис, но турското произношение ще бъде включено в скоби: Jacques Cousteau (Jak Kusto)

Нови думи 1

В нашите онлайн уроци по турски език постепенно ще научавате нови думи, които ще бъдат употребявани в текстовете и упражненията към този и следващите уроци.

 • bu – това
 • ne – какво
 • bu ne? – какво е това? (буквално това какво)
 • bir – някакъв, какъвто и да е; числото едно
 • bu bir maske – това е маска (буквално това е една, някаква маска)
 • telefon – телефон
 • maske – маска
 • pasaport – паспорт
 • bilet – билет
 • cüzdan – портфейл, портмоне
 • anahtar – ключ
 • peki, … – добре, ами …

Диалог 1

Представете си, че сте на летището и показвате личните си вещи на служителя, а той ви задава въпроса „какво е това?“ за всяка една вещ.

– Bu ne?

– Bu bir telefon.

– Bu ne?

– Bu bir maske.

– Peki, bu ne?

– Bu bir pasaport.

– Bu ne?

– Bu bir bilet.

– Peki, bu ne?

– Bu bir cüzdan.

– Bu ne?

– Bu bir anahtar.

Упражнение 1

Попълнете липсващите букви в думите за лични вещи. Напишете значението им на български език.

 • P А _ _ P _ _ T
 • T _ _ Е _ O _
 • C _ Z _ _ N
 • A _ _ H T _ _
 • B _ L _ _
 • M _ _ _ E

Упражнение 2

Нека да съставим изречения с думите, които вече научихме и да ги преведем на български език.

Пример: telefon: Bu bir telefon. – Това е телефон.

 • maske
 • cüzdan
 • anahtar
 • pasaport
 • bilet

 

Притежателното местоимение ‘мой, моя, мое, мои’ на турски език

Добре, научихте се как да казвате „това е паспорт“. Но как бихте казали „това е моят паспорт“ на турски език?

На турски език, за да изкажете притежание върху нещо, трябва да направите две неща:

 1. да поставите притежателно местоимение пред съществителното име и
 2. да поставите окончание за притежание в края на съществителното име.

benim – мой, моя, мое, мои – притежателно местоимение в 1 лице, ед.ч.

-m / -im / -ım / -um / -üm – притежателно окончание в 1 лице, ед.ч.

 • Bu benim pasaport-um. – Това е моят паспорт.

„benim“ е притежателното местоимение за 1 лице, ед.ч. – „мой“, което стои пред съществителното име, а окончанието „-um“ е окончанието за притежание в 1 лице, ед.ч. Това окончание за притежание може да се променя от въз основа на вокалната хармония, която ще обсъдим подробно в следващите уроци. Засега запомнете всяка от думите, които вече научихме с нейното окончание за притежание в 1 лице, ед.ч. – „мой“.

 • pasaport: pasaportum
 • telefon: telefonum
 • cüzdan: cüzdanım
 • anahtar: anahtarım
 • bilet: biletim
 • maske: maskem

Диалог 2

Сега, нека пренапишем Диалог 1, използвайки притежателното местоимение „мой, моя, мое, мои“

– Bu ne?

– Bu benim telefonum.

– Bu ne?

– Bu benim maskem.

– Peki, bu ne?

– Bu benim pasaportum.

– Bu ne?

– Bu benim biletim.

– Peki, bu ne?

– Bu benim cüzdanım.

– Bu ne?

– Bu benim anahtarım.

Нови думи 2

Нека научим още няколко думи на турски език, описващи лични вещи:

 • kalem – химикал
 • kitap – книга
 • saat – часовник, час (произнася се: sağât)
 • gazete – вестник
 • kredi kartı – кредитна карта
 • çanta – чанта
 • gözlük – очила (тази дума е в единствено число на турски език)

И да повторим същите думи с притежателното окончание „мой, моя, мое, мои“:

 • kalem-im – моят химикал
 • kitab-ım – моята книга (обърнете внимание на промяната от „p“ на „b“)
 • saat-im – моят часовник (произнася се: sağâtim)
 • gazete-m – моят вестник
 • kredi kartı-m- моята кредитна карта
 • çanta-m – моята чанта
 • gözlüğ-üm – моите очила (обърнете внимание на промяната на буквата k в буквата ğ)

Упражнение 3

Опитайте се да съставите два вида изречения с всяка от тези думи, по зададения пример:

 1. Bu bir kalem. – Това е химикал.
 2. Bu benim kalemim. – Това е моят химикал.
Ключ с отговори