Продължете към съдържанието

Онлайн курс по турски език А1 – Урок 2

Във втория урок на нашия онлайн курс за самообучение по турски език ще научим как да образуваме множествено число на думите на турски език, ще се запознаем със специфичната за турския език вокална хармония на гласните и с хармонията на съгласните звукове, с притежателните местоимения в множествено число в турския език, ще научим нови турски думи и ще упражним наученото с кратки диалози и писмени упражнения по турски език.

Множествено число в турския език

Да се ​​научим да съставяме множествено число на турските думи. Наставката за множествено число в турския език е „-ler“ или „-lar“. Забележете кои думи ще получат наставката „-ler“ и кои ще получат „-lar“:

 • maske: maskeler – маски
 • gazete: gazeteler – вестници
 • bilet: biletler – билети
 • kalem: kalemler – химикалки
 • gözlük: gözlükler – очила
 • saat: saatler – часовници, часове (произнася се: sağâtler)

 

 • telefon: telefonlar – телефони
 • pasaport: pasaportlar – паспорти
 • cüzdan: cüzdanlar – портфейли
 • anahtar: anahtarlar – ключове
 • kitap: kitaplar – книги
 • çanta: çantalar – чанти
 • kart: kartlar – карти

 

 • kredi kartı: kredi kartları – кредитни карти

И така, как ще разберем кои думи ще получат наставката -ler и кои ще получат наставката -lar?

На първо място, турският език е език на наставките: всички глаголни времена, модални и спомагателни глаголи, предлози, падежи, които сте учили на български език и други езици, ще бъдат изразени като наставки на турски език. Вокалната хармония е отличителният белег на турския език, така че наставките ще се променят въз основа на последната сричка на думата, към която са присъединени. Поради тази причина може да има няколко версии на една и съща наставка.

Правило 2х на вокалната хармония

Първият вид вокална хармония в турския език (Правилото 2х), казва, че:

 1. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите e, i, ö, ü (и â), приемат наставки с буква „e“
 2. думите, съдържащи крайна сричка, с някоя от буквите a, ı, o, u, приемат наставки с буква „a“.

Ето защо думи като maske, gazete, bilet, kalem, gözlük са получили наставката „-ler“, защото крайната сричка съдържа гласен звук „e, i, ö, ü (и â)“. Думата saat всъщност се произнася sağât и затова получава наставката -ler.

По подобен начин думи като telefon, pasaport, cüzdan, anahtar, kitap, çanta, kart са получили наставката „-lar“, защото последната сричка съдържа гласен звук „a, ı, o, u“.

Сложната дума kredi kartı стана kredi kart-lar-ı в множествено число, защото сложните думи в турския език имат различни правила за присъединяване на наставките, които ще разгледаме в следващите уроци.

Упражнение 1

Нека направим тези двойки думи в множествено число!

Обърнете внимание на думата „ve“ между думите. Тази дума означава „и“.

Пример: kitap ve gazete: kitaplar ve gazeteler – книги и вестници

 • pasaport ve bilet
 • maske ve gözlük
 • çanta ve cüzdan
 • telefon ve anahtar
 • saat ve kredi kartı

Множествено число и притежателното местоимение „мой“ заедно

 • maske – maske-ler-im – моите маски
 • gazete – gazete-ler-im – моите вестници
 • bilet – bilet-ler-im – моите билети
 • kalem – kalem – ler – im – моите химикалки
 • gözlük – gözlük-ler-im – моите чифтове очила
 • saat – saat-ler-im – моите часовници, моите часове
 • telefon – telefon-lar-ım – моите телефони
 • pasaport – pasaport-lar-ım – моите паспорти
 • cüzdan – cüzdan-lar-ım – моите портфейли
 • anahtar – anahtar-lar-ım – моите ключове
 • kitap – kitap-lar-ım – моите книги
 • çanta – çanta-lar-ım – моите чанти
 • kart – kart-lar-ım – моите карти
 • kredi kartı – kredi kart-ları-m – моите кредитни карти

Забелязахте ли? Тези думи, които са получили наставката „-ler“ в множествено число, получават окончание за притежание „-im“, а тези, които са получили наставката „-lar“ в множествено число, получават окончание за притежание „-ım“.

Нови думи 1

 • bunlar – тези
 • bunlar ne? – какви са тези?
 • уа …? – a…?  какво ще кажете за…?

Диалог  1

Един човек пита какви са предметите, а друг отговаря като използва притежателното местоимение „моите“. Обърнете внимание на думата „bunlar“, която означава „тези“.

– Bunlar ne?

– Bunlar benim kitaplarım ve gazetelerim.

– Peki, bunlar ne?

– Bunlar benim kalemlerim ve anahtarlarım.

– Ya bunlar?

– Bunlar benim kredi kartlarım.

– Peki, bunlar ne?

– Telefonum, pasaportum, biletim, gözlüğüm, saatim ve cüzdanım.

Забелязвате, че не използвахме притежателното местоимение „benim“ за всички всички „мои“ неща. Това е така, защото употребата на притежателното местоимение „benim“ на турски език не е необходима, за да се изкаже притежанието, тъй като вече има притежателно окончание, което показва притежанието. На турски език притежателното местоимение „benim“ и другите притежателни местоимения се използват само за „наблягане“ върху притежанието.

 • benim çantam = çantam – моята чанта
 • benim kitaplarım = kitaplarım – моите книги

Упражнение 2

Преобразувайте изреченията от единствено число в множествено число, както е показано в примерите.

Пример: Bu bir çanta.: Bunlar çantalar. – Това са чанти.

Bu benim çantam.: Bunlar benim çantalarım. – Това са моите чанти.

 • Bu bir saat.
 • Bu benim kalemim.
 • Bu bir gazete.
 • Bu benim kitabım.
 • Bu benim maskem.

Вокална хармония

Турският език е език на наставките и вокалната хармония. Всъщност почти 90% от турската граматика се свежда до използването на правилната наставка с правилната вокална хармония. Това означава, че след като научите добре правилата за вокална хармония, можете да ги прилагате към ВСИЧКИ наставки в турския език. В турския език има три вида вокална хармония:

Хармонията на гласните звукове по „Правило 2х“, според което:

 1. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите e, i, ö, ü (и â), приемат наставки с буква „e“
 2. думите, съдържащи крайна сричка, с някоя от буквите a, ı, o, u, приемат наставки с буква „a“.

Най-добрият пример за този тип вокална хармония е наставката за множествено число „-ler / -lar“, както се вижда в двойките единствено-множествено число, показани по-долу:

 • çanta – çantalar: чанта – чанти
 • kalem – kalemler: химикал – химикали
 • telefon – telefonlar: телефон – телефони
 • gözlük – gözlükler: чифт очила – чифтове очила

Хармонията на гласните звукове по „Правило 4х“, според което:

 1. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите „e, i (и â)“, приемат наставки с буква „i“
 2. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите „a, ı“ приемат наставки с буква „ı“
 3. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите „ö, ü“ приемат наставки с буква „ü“
 4. думите с крайна сричка, съдържаща някоя от буквите „o, u“ приемат наставки с буква „u“.

Най-добрият пример за този тип вокална хармония е окончанието за притежание „мой“, както се вижда в двойките думи по-долу:

 • kalem – kalemim: химикал – моят химикал
 • anahtar – anahtarım: ключ – моят ключ
 • gözlük – gözlüğüm: очила – моите очила
 • telefon – telefonum: телефон – моят телефон

Хармония на съгласните звукове

Хармонията на съгласните звукове в турския език включва различни промени между двойки звучни и беззвучни съгласни звукове:

 1. Правилото KeTÇaP

KeTÇaP е дума, която се използва като шифър за по – лесно запомняне на беззвучните съгласни звукове в турския език. Правилото се състои в това, че когато думата завършва на някой от беззвучните съгласни звукове „k“, „t“, „ç“ или „p“, и към нея се присъединява граматична частица (наставка), която започва с гласен звук, то последната буква от основната дума се преобразува като се “озвучава“ попадайки между два гласни звука.

 • ç – c
 • k – ğ
 • p – b
 • t – d

Думи, завършващи на беззвучни съгласни звукове „ç, k, p, t“, ги преобразуват в своите звучни двойници „c, ğ, b, d“, когато към думата се присъединяват наставки, започващи с гласен звук.

Досега видяхме два примера за хармония на съгласните звукове:

 • kitap – kitabım: книга – моята книга (промяна от p към b)
 • gözlük – gözlüğüm: очила – моите очила (промяна от k към ğ)

2. Правилото FıSTıKÇı ŞaHaP

FıSTıKÇı ŞaHaP е фраза, използвана като шифър за по – лесно запомняне на твърдите съгласни звукове в турския език, защото всички те се съдържат в нея. Правилото се състои в това, че ако дадена дума на турски език завършва на твърд съгласен звук и към нея трябва да бъде присъединена граматична частица (наставка), която започва с някой от съгласните звукове „d“ или „c“, то първата буква от частицата се преобразува, като “d” преминава в “t”, а “c” преминава в “ç”, с цел “втвърдяване” на звука и хармониране на наставката с основната дума.

В следващите уроци ще видим и приложението на това правило на хармонията на съгласните звукове в турския език.

Накрая трябва да обърнем внимание и на свързването на гласните звукове в турския език. Свързващите гласни звукове в турския език са Y, N, S, Ş. В следващите уроци ще научим кой свързващ звук кога се използва.

Нови думи 2

 • sekreter – секретар
 • ad – име
 • adım – моето име
 • soyadı – фамилия
 • soyadım – моето фамилно име
 • adres – адрес
 • adresim – моят адрес
 • teşekkürler – благодаря!

Диалог 2

Том Морган е американски студент, който е пристигнал в Турция, за да учи турски език. Сега попълва формуляр в университета, в който ще учи. Секретарката го пита какво е написал в заявлението.

 

Sekreter: Bu ne?

Tom: Bu benim adım. Benim adım Tom.

Sekreter: Peki, bu ne?

Tom: Bu benim soyadım. Benim soyadım Morgan.

Sekreter: Bu ne?

Tom: Bu benim adresim.

Sekreter: Teşekkürler!

Упражнение 3

Напишете изразите и изреченията на турски език:

 • Напишете името си на турски. (Моето име е …)
 • Напишете фамилията си на турски. (Фамилията ми е …)
 • Това е моят адрес.
 • Това е моят паспорт.
 • Това са моите ключове.
 • Това е моят портфейл.
 • Това са моите химикалки и моите книги.
 • Благодаря!

 

Ключ с отговори