Глагол “Мога”

В турския език възможността на лицето или предмета да свърши някакво действие (Мога да….. ) се образува с помощта на спомагателния глагол “Bilmek”, чиито корен се добавя след основния глагол, казващ какво точно мога да правя, като освен това “Bilmek” поема и спрежението на глагола в различните лица и числа на всички времена.

В турския език няма самостоятелна дума или глагол, който да означава “мога”, както в българския език или други езици. “Мога” се изразява като към корена на глагола носещ основното действие се добавя първо окончание за дателен падеж и след това глагола “bilmek”, например: gitmek – отивам, gid-e-bilmek – мога да отида; okumak – чета, oku-ya-bilmek – мога да чета; yazmak – пиша, yaz-a-bilmek – мога да пиша. По този начин се изразяват:

  1. Молба  – може ли
  2. Искане на разрешение – може ли
  3. Даване на разрешение – може
  4. Предположение – може да е..
  5. Вероятност – може и да е…

Şimdiki zaman (YOR)

Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU)

Şimdiki zaman Rivayet kipi (YORMUŞ)

Мога да взема Можех да взема Можел съм да взема
Положителна форма Ben alabiliyorum alabiliyordum alabiliyormuşum
МОГА  (МОЖЕ ) ДА… Sen alabiliyorsun alabiliyordun alabiliyormuşsun
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето + съм ( I, II ) O alabiliyor alabiliyordu alabiliyormuş
Biz alabiliyoruz alabiliyorduk alabiliyormuşuz
Siz alabiliyorsunuz alabiliyordunuz alabiliyormuşsunuz
Onlar alabiliyorlar alabiliyordular alabiliyormuşlar
Мога ли да взема? Можех ли да взема? Можел ли съм да взема?
Положителен въпрос Ben alabiliyor muyum alabiliyor muydum alabiliyor muymuşum
МОГА ЛИ (МОЖЕ ЛИ ) ДА… Sen alabiliyor musun alabiliyor muydun alabiliyor muymuşsun
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) O alabiliyor mu alabiliyor muydu alabiliyor muymuş
Biz alabiliyor muyuz alabiliyor muyduk alabiliyor muymuşuz
Siz alabiliyor musunuz alabiliyor muydunuz alabiliyor muymuşsunuz
Onlar alabiliyorlar  mu alabiliyorlar muydu alabiliyorlar muymuş
Не мога да взема Не можех да взема Не съм можел да взема
Отрицателна форма I Ben alamıyorum alamıyordum alamıyormuşum
АЗ САМ НЕ МОГА ДА … Sen alamıyorsun alamıyordun alamıyprmuşsun
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez +окончание на времето + съм ( I, II ) O alamıyor alamıyordu alamıyormus
Biz alamıyoruz alamıyorduk alamıyormuşuz
Siz alamıyorsunuz alamıyprdunuz alamıyprmuşsunuz
Onlar alamıyorlar alamıyordular alamıyormuşlar
Не мога ли да взема? Не можех ли да взема? Не съм ли можел да взема?
Отрицателен въпрос I  Ben alamıyor muyum alamıyor muydum alamıyor muymuşum
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamıyor musun alamıyor muydun alamıyor muymuşsun
O alamıyor mu alamıyor muydu alamıyor muymus
Biz alamıyor muyuz alamıyor muyduk alamıyor muymuşuz
Siz alamıyor musunuz alamıyor muydunuz alamıyor muymuşsunuz
Onlar alamıyorlar mı alamıyorlar muydu alamıyorlar muymuş
Може да не взема Можех да не взема Може да не съм можел да взема
Отрицателна форма II Ben almayabiliyorum almayabiliyordum almayabiliyormuşum
МОЖЕ ДА НЕ… АЗ РЕШАВАМ Sen almayabiliyorsun almayabiliyordun almayabiliyormuşsun
kök + ma,me,maz,mez + ДП( a,e,ya,ye) + bil +окончание на времето + съм ( I, II ) O almayabiliyor almayabiliyordu almayabiliyormuş
Biz almayabiliyoruz almayabiliyorduk almayabiliyormuşuz
Siz almayabiliyorsunuz almayabiliyordunuz almayabiliyormuşsunuz
Onlar almayabiliyorlar almayabiliyordular almayabiliyormuşlar
Може ли да не взема? Можех ли да не взема? Може ли да не съм можел да взема?
Отрицателен въпрос II Ben almayabiliyor muyum almayabiliyor muydum almayabiliyor muymuşum
kök + ma,me,maz,mez+ ДП( a,e,ya,ye) + окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen almayabiliyor musun almayabiliyor muydun almayabiliyor muymuşsun
O almayabiliyor mu almayabiliyor muydu almayabiliyor muymuş
Biz almayabiliyor muyuz almayabiliyor muyduk almayabiliyor muymuşuz
Siz almayabiliyor musunuz almayabiliyor muydunuz almayabiliyor muymuşsunuz
Onlar almayabiliyorlar mu almayabiliyorlar muydu almayabiliyorlar muymuş
Може и да не  мога да взема Може и да не можех да взема Може и да не съм можел да взема
Отрицателна форма III Ben alamayabiliyorum alamayabiliyordum alamayabiliyormuşum
МОЖЕ ДА НЕ МОГА ДА… НЕ ЗАВИСИ ОТ МЕН Sen alamayabiliyorsun alamayabiliyordun alamayabiliyormuşsun
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето  + съм (I, II) O alamayabiliyor alamayabiliyordu alamayabiliyormuş
Biz alamayabiliyoruz alamayabiliyorduk alamayabiliyormuşuz
Siz alamayabiliyorsunuz alamayabiliyordunuz alamayabiliyormuşsunuz
Onlar alamayabiliyorlar alamayabiliyordular alamayabiliyormuşlar
Може ли и да не  мога да взема? Може ли и да не можех да взема? Може  ли и да не съм можел да взема?
Отрицателен въпрос III Ben alamayabiliyor muyum alamayabiliyor muydum alamayabiliyor muymuşum
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamayabiliyor musun alamayabiliyor muydun alamayabiliyor muymuşsun
O alamayabiliyor mu alamayabiliyor muydu alamayabiliyor muymuş
Biz alamayabiliyor muyuz alamayabiliyor muyduk alamayabiliyor muymuşuz
Siz alamayabiliyor musunuz alamayabiliyor muydunuz alamayabiliyor muymuşsunuz
Onlar alamayabiliyorlar mu alamayabiliyorlar muydu alamayabiliyorlar muymuş

 

Geçmiş zaman Belirli (DU)

Geçmiş zaman Belirsiz (MİŞ)

Mişli geçmiş zaman hikayesi (MİŞTİ)

Можах да взема Могъл съм да взема Можех да съм взел
Положителна форма Ben alabildim alabilmişim alabilirmiştim
МОГА  (МОЖЕ ) ДА… Sen alabildin alabilmişsin alabilirmiştin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето + съм ( I, II ) O alabildi alabilmiş alabilirmiştı
Biz alabildik alabilmişiz alabilirmiştik
Siz alabildiniz alabilmişsiniz alabilirmiştiniz
Onlar alabildiler alabilmişler alabilirmiştiler
Можах ли да взема? Могъл ли съм да взема? Можех ли да съм взел?
Положителен въпрос Ben alabildim mi alabilmiş miyim alabilirmiş miydim
МОГА ЛИ (МОЖЕ ЛИ ) ДА… Sen alabildin mi alabilmiş misin alabilirmiş miydin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) O alabildi mi alabilmiş mi alabilirmiş miydi
Biz alabildik mi alabilmiş miyiz alabilirmiş miydik
Siz alabildiniz mi alabilmiş misiniz alabilirmiş miydiniz
Onlar alabildiler mi alabilmişler mi alabilirmiş miydiler
Не можах да взема Не съм могъл да взема Не можех да съм взел
Отрицателна форма I Ben alamadım alamamışım alamamıştım
АЗ САМ НЕ МОГА ДА … Sen alamadın alamamışsın alamamıştın
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez +окончание на времето + съм ( I, II ) O alamadı alamamış alamamıştı
Biz alamadık alamamışız alamamıştık
Siz alamadınız alamamışsınız alamamıştınız
Onlar alamadılar alamamışlar alamamıştılar
Не можах ли да взема? Не съм ли могъл да взема? Не можех ли да съм взел?
Отрицателен въпрос I  Ben alamadım mı alamamış mıyım alamamış mıydım
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamadın mı alamamış mısın alamamış mıydın
O alamadı mı alamamış mı alamamış mıydı
Biz alamadık mı alamamış mıyız alamamış mıydık
Siz alamadınız mı alamamış mısınız alamamış mıydınız
Onlar alamadılar mı alamamışlar mı alamamış mıydılar
Можах да не взема Може да не съм могъл да взема Може да не можех да съм взел
Отрицателна форма II Ben almayabildim almayabilmişim alamayamıştım
МОЖЕ ДА НЕ… АЗ РЕШАВАМ Sen almayabildin almayabilmişsin alamayamıştın
kök + ma,me,maz,mez + ДП( a,e,ya,ye) + bil +окончание на времето + съм ( I, II ) O almayabildi almayabilmiş alamayamıştı
Biz almayabildik almayabilmişiz alamayamıştık
Siz almayabildiniz almayabilmişsiniz alamayamıştınız
Onlar almayabildiler almayabilmişler alamayamıştılar
Можах ли да не взема? Може ли да не съм могъл да взема? Може ли да не можех да съм взел?
Отрицателен въпрос II Ben almayabildim mi almayabilmiş miyim almayamış mıydım
kök + ma,me,maz,mez+ ДП( a,e,ya,ye) + окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen almayabildin mi almayabilmiş misin almayamış mıydın
O almayabildi mi almayabilmiş mi almayamış mıydı
Biz almayabildik mi almayabilmiş miyiz almayamış mıydık
Siz almayabildiniz mi almayabilmiş misiniz almayamış mıydınız
Onlar almayabildiler mi almayabilmişler mi almayamış mıydılar
Може и да не можах да взема Може  и да не съм могъл да взема Може и да не можех да съм взел
Отрицателна форма III Ben alamayabildim alamayabilmişim alamayamıştım
МОЖЕ ДА НЕ МОГА ДА… НЕ ЗАВИСИ ОТ МЕН Sen alamayabildin alamayabilmişsin alamayamıştın
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето  + съм (I, II) O alamayabildi alamayabilmiş alamayamıştı
Biz alamayabildik alamayabilmişiz alamayamıştık
Siz alamayabildiniz alamayabilmişsiniz alamayamıştınız
Onlar alamayabildiler alamayabilmişler alamayamıştılar
Може  ли и да не можах да взема? Може  ли и да не съм могъл да взема? Може ли и да не можех да съм взел?
Отрицателен въпрос III Ben alamayabildim mi alamayabilmiş miyim alamayamış mıydım
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamayabildin mi alamayabilmiş miysin alamayamış mıydın
O alamayabildi mi alamayabilmiş mi alamayamış mıydı
Biz alamayabildik mi alamayabilmiş miyiz alamayamış mıydık
Siz alamayabildiniz mi alamayabilmiş misiniz alamayamış mıydınız
Onlar alamayabildiler mi alamayabilmişler mi alamayamış mıydılar

 

Geniş zaman (R)

Geniş zaman Hikaye kipi (RDU)

Geniş zaman Rivayet kipi (RMİŞ)

Мога да взема Можех да взема Можел съм да взема
Положителна форма Ben alabilirim alabilirdim alabilirmişim
МОГА  (МОЖЕ ) ДА… Sen alabilirsin alabilirdin alabilirmişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето + съм ( I, II ) O alabilir alabilirdi alabilirmiş
Biz alabiliriz alabilirdik alabilirmişiz
Siz alabilirsiniz alabilirdiniz alabilirmişiniz
Onlar alabilirler alabilirdiler alabiliemişler
Мога ли да взема? Можех ли да взема? Можел ли съм да взема?
Положителен въпрос Ben alabilir miyim alabilir muydum alabilir miymişim
МОГА ЛИ (МОЖЕ ЛИ ) ДА… Sen alabilir misin alabilir muydun alabilir  miymişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) O alabilir mi alabilir muydu alabilir miymiş
Biz alabilir miyiz alabilir muyduk alabilir miymişiz
Siz alabilir misiniz alabilir muydunuz alabilir miymişsiniz
Onlar alabilirler mi alabilir muydular alabilir miymişler
Не мога да взема Не можех да взема Не съм можел да взема
Отрицателна форма I Ben alamam alamadım alamamışım
АЗ САМ НЕ МОГА ДА … Sen alamazsın alamadın alamamışsın
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez +окончание на времето + съм ( I, II ) O alamaz alamadı alamamış
Biz alamayız alamadık alamamışız
Siz alamazsınız alamadınız alamamışsınız
Onlar alamazlar alamadılar alamamışlar
Не мога ли да взема? Не можех ли да взема? Не можел ли съм да взема?
Отрицателен въпрос I  Ben alamam mı alamam mıydım alamam mıymışım
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamazsın mı alamaz mıydın alamaz mıymışsın
O alamaz mı alamaz mıydı alamaz mıymış
Biz alamayız mı alamaz mıydık alamaz mıymışız
Siz alamazsınız mı alamaz mıydınız alamaz mıymışsınız
Onlar alamazlar mı alamaz mıydılar alamaz mıymışlar
Може да не взема Може да не можех да взема Може да не съм можел да взема
Отрицателна форма II Ben almayabilirim almayabilirdim almayabilirmişim
МОЖЕ ДА НЕ… АЗ РЕШАВАМ Sen almayabilirsin almayabilirdin almayabilirmişsin
kök + ma,me,maz,mez + ДП( a,e,ya,ye) + bil +окончание на времето + съм ( I, II ) O almayabilir almayabilirdi almayabilirmiş
Biz almayabiliriz almayabilirdik almayabilirmişiz
Siz almayabilirsiniz almayabilirdiniz almayabilirmişssiniz
Onlar almayabilirler almayabilirdiler almayabilirmişler
Може ли да не взема? Може ли да не можех да взема? Може ли да не съм можел да взема?
Отрицателен въпрос II Ben almayabilirim mi almayabilir miydim almayabilir miymişim
kök + ma,me,maz,mez+ ДП( a,e,ya,ye) + окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen almayabilirsin mi almayabilir miydin almayabilir miymişsin
O almayabilir mi almayabilir miydi almayabilir miymiş
Biz almayabiliriz mi almayabilir miydik almayabilir miymişiz
Siz almayabilirsiniz mi almayabilir miydiniz almayabilir miymişsiniz
Onlar almayabilirler mi almayabilir miydiler almayabilir miymişler
Може и да не  мога да взема Може и да не можех да взема Може и да не съм можел да взема
Отрицателна форма III Ben alamayabilirim alamayabilirdim alamayabilirmişim
МОЖЕ ДА НЕ МОГА ДА… НЕ ЗАВИСИ ОТ МЕН Sen alamayabilirsin alamayabilirdin alamayabilirmişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето  + съм (I, II) O alamayabilir alamayabilirdi alamayabilirmiş
Biz alamayabiliriz alamayabilirdik alamayabilirmişiz
Siz alamayabilirsiniz alamayabilirdiniz alamayabilirmişssiniz
Onlar alamayabilirler alamayabilirdiler alamayabilirmişler
Може  ли и да не  мога да взема? Може ли и да не можех да взема? Може ли и да не съм можел да взема?
Отрицателен въпрос III Ben alamayabilirim mi alamayabilir miydim alamayabilir miymişim
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamayabilirsin mi alamayabilir miydin alamayabilir miymişin
O alamayabilir mi alamayabilir miydi alamayabilir miymiş
Biz alamayabiliriz mi alamayabilir miydik alamayabilir miymişiz
Siz alamayabilirsiniz mi alamayabilir miydiniz alamayabilir miymişsiniz
Onlar alamayabilirler mi alamayabilir miydiler alamayabilir miymişler

 

Gelecek zaman (ACAK)

Gelecek zaman Hikaye kipi (ACAKTI)

Gelecek zaman Rivayet kipi (ACAKMİŞ)

Ще мога да взема Щях да мога да взема Щял съм да мога да взема
Положителна форма Ben alabileceğim alabilecektim alabilecekmişim
МОГА  (МОЖЕ ) ДА… Sen alabileceksin alabilecektin alabilecekmişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето + съм ( I, II ) O alabilecek alabilecekti alabilecekmiş
Biz alabileceğiz alabilecektik alabilecekmişiz
Siz alabileceksiniz alabilecektiniz alabilecekmişsiniz
Onlar alabilecekler alabilecektiler alabilecekmişler
Ще мога ли да взема? Щях ли да мога да взема? Щял ли съм да мога да взема?
Положителен въпрос Ben alabilecek miyim alabilecek miydim alabilecek miymişim
МОГА ЛИ (МОЖЕ ЛИ ) ДА… Sen alabilecek misin alabilecek miydin alabilecek miymişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + bil+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) O alabilecek mi alabilecek miydi alabilecek miymiş
Biz alabilecek miyiz alabilecek miydik alabilecek miymişiz
Siz alabilecek misiniz alabilecek miydiniz alabilecek miymişsiniz
Onlar alabilecekler mi alabilecekler miydi alabilecekler miymiş
Не ще (няма да) мога да взема Нямаше да мога да взема Нямало съм да мога да взема
Отрицателна форма I Ben alamayacağim alamayacaktım alamayacakmışım
АЗ САМ НЕ МОГА ДА … Sen alamayacaksın alamayacaktın alamayacakmışsın
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez +окончание на времето + съм ( I, II ) O alamayacak alamayacaktı alamayacakmış
Biz alamayacağız alamayacaktık alamayacakmışız
Siz alamayacaksınız alamayacaktınız alamayacakmışsınız
Onlar alamayacaklar alamayacaktılar alamayacalmışlar
Няма ли да мога ли да взема? Нямаше ли да мога да взема? Нямало ли съм да мога да взема?
Отрицателен въпрос I  Ben alamayacak mıyım alamayacak mıydım alamayacak mıymışım
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamayacak msın alamayacak mıydın alamayacak mıymışsın
O alamayacak mı alamayacak mıydı alamayacak mıymış
Biz alamayacak mıyız alamayacak mıydık alamayacak mıymışız
Siz alamayacak mısınız alamayacak mıydınız alamayacak mıymışsınız
Onlar alamayacaklar mı alamayacaklar mıydı alamayacaklar mıymış
Може и да не взема Може да нямаше да мога да взема Може да не съм могъл да взема
Отрицателна форма II Ben almayabileceğim almayabilecektim almayabilecekmişim
МОЖЕ ДА НЕ… АЗ РЕШАВАМ Sen almayabileceksin almayabilecektin almayabilecekmişsin
kök + ma,me,maz,mez + ДП( a,e,ya,ye) + bil +окончание на времето + съм ( I, II ) O almayabilecek almayabilecekti almayabilecekmiş
Biz almayabileceğiz almayabilecektik almayabilecekmişiz
Siz almayabileceksiniz almayabilecektiniz almayabilecekmişsiniz
Onlar almayabilecekler almayabilecektiler almayabilecekmişler
Може ли и да не взема? Може ли да нямаше да мога да взема? Може ли да не съм могъл да взема?
Отрицателен въпрос II Ben almayabilecek miyim almayabilecek miydim almayabilecek miymişim
kök + ma,me,maz,mez+ ДП( a,e,ya,ye) + окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen almayabilecek misin almayabilecek miydin almayabilecek miymişsin
O almayabilecek mi almayabilecek miydi almayabilecek miymiş
Biz almayabilecek miyiz almayabilecek miydik almayabilecek miymişiz
Siz almayabilecek misiniz almayabilecek miydiniz almayabilecek miymişsiniz
Onlar almayabilecekler mi almayabilecekler miydi almayabilecekler miymiş
Може и да не може да взема Може и да нямаше да мога да взема Може и да не съм могъл да взема
Отрицателна форма III Ben alamayabileceğim alamayabilecektim alamayabilecekmişim
МОЖЕ ДА НЕ МОГА ДА… НЕ ЗАВИСИ ОТ МЕН Sen alamayabileceksin alamayabilecektin alamayabilecekmişsin
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето  + съм (I, II) O alamayabilecek alamayabilecekti alamayabilecekmiş
Biz alamayabileceğiz alamayabilecektik alamayabilecekmişiz
Siz alamayabileceksiniz alamayabilecektiniz alamayabilecekmişsınız
Onlar alamayabilecekler alamayabilecektiler alamayabilecekmişlar
Може  ли и да не може да взема? Може ли и да нямаше да мога да взема? Може ли и да не съм могъл да взема?
Отрицателен въпрос III Ben alamayabilecek miyim alamayabilecek miydim alamayabilecek miymişim
kök + ДП( a,e,ya,ye) + ma,me,maz,mez+ ya + bil +окончание на времето   mı 4x + съм ( I, II ) Sen alamayabilecek misin alamayabilecek miydin alamayabilecek miymişsin
O alamayabilecek mi alamayabilecek miydi alamayabilecek miymiş
Biz alamayabilecek miyiz alamayabilecek miydik alamayabilecek miymişiz
Siz alamayabilecek misiniz alamayabilecek miydiniz alamayabilecek miymişsınız
Onlar alamayabilecekler mi alamayabilecekler miydi alamayabilecek miymişlar

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув