Глаголи за възможност/Yeterlilik Fiiller

В турския език възможността на лицето или предмета да извърши някакво действие – „мога да…“, се образува с помощта на спомагателния глагол “bilmek”, чиито корен се присъединява след основния глагол, показващ какво точно действие може да бъде извършено. Спомагателния глагол “bilmek” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Чрез глаголите за възможност в турския език се изразява:

 • молба  – може ли, възможно ли е
 • искане на разрешение – може ли
 • даване на разрешение – може
 • предположение – може да е..
 • вероятност – може и да е…

В турския език положителната форма на глаголите за възможност се образува като към корена на глагола носещ основното действие се присъединява корена на спомагателния глагол  “bil-mek” чрез междинен звук „-а/- е“, като новополучения глагол се спряга във всички лица и числа, във всички глаголни времена.

Корен на глагол + “-a/-e” + “bil” + iyor / ecek / di / miş / ir + лично окончание

 • gitmek – отивам
 • gid-e-bilmek – мога да отида
 • okumak – чета
 • oku-(y)-a-bilmek – мога да чета
 • yazmak – пиша
 • yaz-a-bilmek – мога да пиша

Глаголът „мога“ в турския език има три варианта на образуване на отрицателна форма и отрицателен въпрос, в зависимост от начина на изказване на невъзможността:

 • al-a-mı-yor-um – не мога да взема, аз сам не мога да взема (говорещият не може да извърши действието сам)
 • al-ma-(y)-a-bil-iyor-um – може да не взема (решението за извършване на действието е на говорещия)
 • al-ama-ya-bil-iyor-um може и да не мога да взема, може да не мога да… (решението за извършване на действието не зависи от говорещия)
Упражнения

Глагол „Мога да…“ в прости глаголни времена/Haber (bildirme) kipleri

Глагол „Мога да…“ в исторически глаголни времена/Hikaye birleşik zamanları

Глагол „Мога да…“ в глаголни времена, чути от друг/Rivayet birleşik zamanları

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: