Глагол “Съм”

Окончанията на спомагателния глагол “СЪМ” показват кой върши действието. Затова в речта често личните местоимения се изпускат. В турския език има четири типа окончания на глагола “СЪМ”, които могат да бъдат приети от съществителното име или от глагола. Т.к. в думата не може да съществува гласен до гласен звук, когато думата завършва на гласна преди окончанието се поставя свързочна съгласна “у”. Глаголът “СЪМ” винаги се поставя в края на изречението. В таблицата може да видите в кои случаи кой тип окончания на глагола “СЪМ” се използват.

I ви тип

II ри тип

III ти тип

IV ти тип

1. Сегашно време “Съм” 1. Минало време “Съм” 1. Пожелаелно наклонение 1. Повелително наклонение
2. Сегашно време –YOR 2. Минало време –DU (Дателен падеж+окончание)
3. Местоживеене – BulgarıstanlıYIM 3. Минало несвършено време –YORDU
4. Сегашно официално време – MEKTA/MAKTA 4. Бъдеще време в миналото – ACAKTI, -ECEKTİ
5. Бъдеще време – ACAK,-ECEK 5. Бъдеще време в миналото „Съм“
6. Бъдеще време „Съм“
7. Минало неопределено време – MIŞ
8. Минало неопределено време “Съм”
Ben – (y) ım – m -ya+yım
– (y) im -ye+yim
– (y) um -a+yım
– (y) üm -e+yim
Sen – sın – n -ya+sın kök
– sin -ye+sin
– sun -a+sın
– sün -e+sin
O – sın
– sin
– sun
– sün
Biz – (y) ız – k -ya+lım
– (y) iz -ye+lim
– (y) uz -a+lım
– (y) üz -e+lim
Siz – sınız – nız -ya+sınız – ın – ınız
– siniz – niz -ye+siniz – in – iniz
– sunuz – nuz -a+sınız – un – unuz
– sünüz – nüz -e+siniz – ün – ünüz
Onlar – lar – lar -ya+lar – sınlar
-ye+ler – sıinler
– ler – ler -a+lar – sunlar
-e+ler – sünler
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув