Глагол „Съм…“/Koşaç Tümcesi

Конструкцията Koşaç tümcesi обозначава име (съществително име, местоимение), което е получава функция на сказуемо (глагол) в изречението. На български език се превежда със спомагателния глагол  „съм…“. В турския език глаголът, който придава сказуемост на имената в изречението е допълнителния глагол-наставка „(i)mek“. Той има единствено свързваща функция и при присъединяването му към името наставката (–i) отпада, т.е. последващите наставки за глаголно време, за падежи и лични окончания се присъединяват директно към името по правилата на вокалната хармония и хармонията на съгласните звукове.

Глаголът-наставка i(mek) приема спрежения само в четири глаголни времена – в сегашно време, в минало определено (свършено) време, в минало неопределено време и в глаголно време под условие, съответно, чрез наставките – “-i-dir”, “-i-di”, “-i-miş”, “-i-se”, като придава на думата, към която е присъединен речникови значения на думата, към която е присъединен на – „е“, „беше“, „бил“ и „ако“. Тези спрежения се пренасят и в конструкцията Koşaç tümcesi.

 

Форми на глагола „Съм…“ в сегашно време 

Съществителните, прилагателните имена и местоименията получават функция на глагол, като показват, че ситуацията или състоянието се отнася към настоящия момент. След името се присъединяват лични окончания (I тип), а в трето лице единствено и множествено число към името може да бъде присъединена наставка „-dir“, за да се придаде сигурност или вероятност към изречението  – insanım, insansın, insan(dır), insanız, insansınız, insan(dır)lar.

 • Положителна форма – Ben hemşireyim. – Аз съм медицинска сестра.
 • Отрицателна форма – Ben evde değilim. – Аз не съм у дома.
 • Положителен въпрос – Ben hasta mıyım? – Аз болен ли съм?
 • Отрицателен въпрос – Ben burada değil miyim? – Аз не съм ли тук?
Ben hemşireyim evde değilim hasta mıyım? burada değil miyim?
Sen hemşireysin evde değilsin hasta mısin? burada değil misin?
O hemşire evde değil hasta mı? burada değil mi?
Biz hemşireyiz evde değiliz hasta mıyız? burada değil miyiz?
Siz hemşiresiniz evde değilsiniz hasta mısiniz? burada değil misiniz?
Onlar hemşireler evde değiller hasta mılar? burada değil miler?
Упражнения

 

Форми на глагола „Съм…“ в минало свършено време

Съществителните, прилагателните имена и местоименията получават функция на глагол, като показват, че ситуацията или състоянието се отнася към минал момент, на който сме били свидетели. След името се присъединяват наставки за минало свършено време – di и лични окончания (II тип) – „-di-m, -di-n, -di, -di-k, -di-niz, -di-ler“, които следват правилата на Вокалната хармония.

 • Положителна форма – Ben hemşireydim. – Аз бях медицинска сестра.
 • Положителен въпрос – Ben hasta mıydım? – Аз болен ли бях?
 • Отрицателна форма – Ben evde değildim. – Аз не бях у дома.
 • Отрицателен въпрос – Ben burada değil miydim? – Аз не бях ли тук?
Ben hemşireydim evde değildim hasta mıydım? burada değil miydim?
Sen hemşireydin evde değildin hasta mıydin? burada değil miydin?
O hemşiredi evde değildi hasta mıydi? burada değil miydi?
Biz hemşireydik evde değildik hasta mıydik? burada değil miydik?
Siz hemşireydiniz evde değildiniz hasta mıydiniz? burada değil miydiniz?
Onlar hemşireydiler evde değildiler hasta mıydilar? burada değil miydiler?
Упражнения

 

Форми на глагола „Съм…“ в минало неопределено време

Съществителните, прилагателните имена и местоименията получават функция на глагол, като показват, че ситуацията или състоянието се отнася към минал момент, за който сме чули от друг. След името се присъединяват наставки за минало неопределено време -miş и лични окончания (I тип) – „-miş-im, -miş-sin, -miş, -miş-iz, -miş-siniz, -miş-ler“, които следват правилата на Вокалната хармония.

 • Положителна форма – Ben hemşireymişim. – Аз съм била медицинска сестра.
 • Отрицателна форма – Ben evde değilmişim. – Аз не съм била у дома.
 • Положителен въпрос – Ben hasta mıymişım? – Аз болен ли съм бил?
 • Отрицателен въпрос – Ben burada değil miymişim? – Аз не съм ли бил тук?
Ben hemşireymişim evde değilmişim hasta mıymışım? burada değil miymişim?
Sen hemşireymişsin evde değilmişsin hasta mıymışsin? burada değil miymişsin?
O hemşireymiş evde değilmiş hasta mıymış? burada değil miymiş?
Biz hemşireymişiz evde değilmişiz hasta mıymışız? burada değil miymişiz?
Siz hemşireymişsiniz evde değilmişsiniz hasta mıymışsiniz? burada değil miymişsiniz?
Onlar hemşireymişler evde değilmişler hasta mıymışlar? burada değil miymişler?
Упражнения

 

Форми на глагола „Съм…“ в условно време

Съществителните, прилагателните имена и местоименията получават функция на глагол, като показват, че ситуацията или състоянието се случва при някакви условия. След името се присъединяват наставки за условно време –sa/-se и лични окончания (II тип) – „-se-m, -se-n, -se, -se-k, -se-niz, -se-ler“, които следват правилата на Вокалната хармония.

 • Положителна форма – Ben hemşireysem. – Ако аз съм медицинска сестра.
 • Положителен въпрос – Ben hastaysam mı? – Ако аз съм болен ли?
 • Отрицателна форма – Ben evde değilsem. – Ако аз не съм у дома.
 • Отрицателен въпрос – Ben burada değilsem mi? – Ако аз не съм тук ли?
Ben hemşireysem evde değilsem Hastaysam mı? burada değilsem mi?
Sen hemşireysen evde değilsen hastaysan mı? burada değilsen mi?
O hemşireyse evde değilse hastaysa mı? burada değilse mi?
Biz hemşireysek evde değilsek hastaysak mı? burada değilsek mi?
Siz hemşireyseniz evde değilseniz hastaysanız mı? burada değilseniz mi?
Onlar hemşireyseler evde değilseler hastaysalar mı? burada değiller mi?

 

Форми на глагола „Съм…“ в бъдеще време

На турски език бъдеще време на глагола „съм“ – „ще бъда“ се изказва с помощта на спомагателния глагол „olmak, след който се присъединяват лични окончания I тип.

 • Положителна форма – Ben hemşire olacağım. – Аз ще бъда медицинска сестра.
 • Отрицателна форма – Ben evde olmayacağım. – Аз няма да бъда у дома.
 • Положителен въпрос – Ben hasta olacak mıyım? – Аз ще бъда ли болен?
 • Отрицателен въпрос – Ben burada olmayacak mıyım? – Аз няма ли да бъда тук?
Ben hemşire olacağım evde olmayacağım hasta olacak mıyım? burada olmayacak mıyım?
Sen hemşire olacaksın evde olmayacaksın hasta olacak mısın? burada olmayacak mısın?
O hemşire olacak evde olmayacak hasta olacak mı? burada olmayacak mı?
Biz hemşire olacağız evde olmayacağız hasta olacak mıyız? burada olmayacak mıyız?
Siz hemşire olacaksınız evde olmayacaksınız hasta olacak mısınız? burada olmayacak mısınız?
Onlar hemşire olacaklar evde olmayacaklar hasta olacaklar mı? burada olmayacaklar mı?
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: