Права за ползване

Права за ползване на съдържанието на сайта Uchaturski.com

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на съдържанието от платформата и в случай, че не сте съгласни с всяко едно от Общите условия, посочени по-долу, не използвайте сайта Uchaturski.com.

Тези общи условия имат силата на Договор между Вас и Uchaturski.com, по силата на който получавате правото да използвате безплатно съдържанието на сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите Общи условия Ви обвързват единствено като Потребител (физическо лице, което използва сайта Uchaturski.com ) на сайта Uchaturski.com. Със зареждането на интернет страницата на Uchaturski.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

Авторски права

  1. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано на сайта Uchaturski.com, попадат под закрилата на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Неправомерното използване на съдържанието в сайта представлява нарушение на закона и подлежи на административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Използване на съдържанието от сайта, в това число копиране, ползване и споделяне на съдържание е допустимо единствено и и само при изрично упоменаване на източника Uchaturski.com и поставяне на линк към оригиналния адрес от Uchaturski.com.
  3. Копиране и взаимстване на текстове или откъси от текстове от Uchaturski.com е позволено при изричното упоменаване като автор  на Uchaturski.com  и посочен  линк към оригиналната страница в сайта Uchaturski.com в началото.

Ограничаване на отговорността

Uchaturski.com не носи отговорност за последствията от  употребата или невъзможността за употреба на сайта Uchaturski.com, както и за полезността на съдържанието в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

Uchaturski.com не носи отговорност за достоверността на информацията, към която водят препратките на този сайт.

Uchaturski.com има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

Uchaturski.com си запазва правото едностранно да извършва промени в тези Общи условия по всяко време и без предварително известяване, като задължение на Потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на Uchaturski.com.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув