Права за ползване

Права за ползване на съдържанието на сайта Uchaturski.com

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на съдържанието от платформата и в случай, че не сте съгласни с всяко едно от Общите условия, посочени по-долу, не използвайте сайта Uchaturski.com.

Тези общи условия имат силата на Договор между Вас и Uchaturski.com, по силата на който получавате правото да използвате безплатно съдържанието на сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите Общи условия Ви обвързват единствено като Потребител (физическо лице, което използва сайта Uchaturski.com ) на сайта Uchaturski.com. Със зареждането на интернет страницата на Uchaturski.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

Авторски права

  1. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано на сайта Uchaturski.com, попадат под закрилата на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Неправомерното използване на съдържанието в сайта представлява нарушение на закона и подлежи на административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Използване на съдържанието от сайта, в това число копиране, ползване и споделяне на съдържание е допустимо единствено и и само при изрично упоменаване на източника Uchaturski.com и поставяне на линк към оригиналния адрес от Uchaturski.com.
  3. Копиране и взаимстване на текстове или откъси от текстове от Uchaturski.com е позволено при изричното упоменаване като автор  на Uchaturski.com  и посочен  линк към оригиналната страница в сайта Uchaturski.com в началото.

Ограничаване на отговорността

Uchaturski.com не носи отговорност за последствията от  употребата или невъзможността за употреба на сайта Uchaturski.com, както и за полезността на съдържанието в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

Uchaturski.com не носи отговорност за достоверността на информацията, към която водят препратките на този сайт.

Uchaturski.com има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

Uchaturski.com си запазва правото едностранно да извършва промени в тези Общи условия по всяко време и без предварително известяване, като задължение на Потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на Uchaturski.com.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Facebook Pagelike Widget
Абонирай се за нашия бюлетин!
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув