Продължете към съдържанието

Практически съвети за правилен правопис (Doğru yazım için pratik tavsiyeler)

Турският правопис отразява всички правила в турската граматика. В част от случаите се допускат правописни грешки, които са свързани с неправилния изговор на турските думи и това се пренася върху техния правопис. Разговорният турски език има примеси на различни по вид говори, което безспорно оказва влияние върху правописа на турски език. Тук може да се запознаете с някой практични формули за правилен турски правопис.

 1. Свързващ съгласен звук „n“

Когато наставка, започваща с гласен звук, се добавя към имена на места, които са под формата на именно словосъчетание, се използва свързващият съгласен звук „n“: Kırklareli’ni, Suşehri’nden, Türközü’ndе и т.н.

Единствените имена на места, в които не се използва свързващият съгласен звук „n“ са „Kocaeli, Rumeli и Tunceli“ Те не приемат свързващият съгласен звук „n“, тъй като се възприемат като една дума, въпреки че са под формата на именно словосъчетание: Kocaeli’de, Rumeli’yi, Tunceli’ye.

 1. Прилагателните имена никога не разделят фразата

Както в българския език, така и в турския език, прилагателното име никога не разделя фразата. Не се казва “kültür eski bakanı”, а “eski kültür bakanı”.  Правилно е “yüksek inşaat mühendisi”, а не “inşaat yüksek mühendisi”.

 1. Присъединяване на наставки към съкращения, изписани с главни букви

При присъединяване на наставки към съкращенията, изписани с главни букви, за да се определи правилната наставка, съгласно правилата на вокалната хармония в турския език, трябва да се вземе за основа произношението на последната буква от съкращението. (BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin)

Въпреки това, при присъединяване на наставки към съкращения, които се четат като цяла дума, въпреки че съкращението е направено с главни букви, за да се определи правилната наставка, съгласно правилата на вокалната хармония в турския език, трябва да се вземе за основа произношението на последната буква от тази дума (ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya)

 1. При присъединяване на словообразуващи наставки към собствени имена, те не се разделят с апостроф:

Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün.

 1. Наставката „-siz/-siz“ е словообразуваща наставка и при присъединяването и към съществителни собствени имена, тя не се разделя с апостроф: Esedsiz, Türkiyesiz
 1. Съюз „ki“ или наставка „-ki“?

Следният практичен метод може да се използва за разграничаване между съюза „ki“ и наставката „-ki“ в турския език: Ако се образува смислена дума, при добавяне на наставките за множествено число „-ler“ или -lar към думата, написана с „ki“, и новополучената дума има смисъл, то това е наставката „-ki“ и трябва да се изписва слято с думата. Ако новополучената дума е безсмислена, то това е съюзът “ ki “ и трябва да се пише разделно.

Внимание:

Има някой думи – изключения в турския език, в които „ki“ е съюз, но се изписва слято: sanki, oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki

Örnek:

 • Bir de baktım ki ağabeyim karşımda duruyor. Baktım+ki+ler=baktımkiler (безсмислена дума)
 • Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Olur+ki+ler=olurkiler (безсмислена дума)
 • Ders bitti, zil çaldı mı ki? Çaldı+mı+ki+ler= çaldı mı kiler (безсмислена дума)
 • Senin saçın olmamış. Ablanınki daha güzel. Abla+nın+ki+ler=ablanınkiler (смислена дума)
 • Aşı olduğum kolum şişti. Ali’ninki şişmemiş. Ali+nin+ki+ler= Ali’ninkiler (смислена думı)
 • Sıradaki gelsin. Sıra+da+ki+ler= sıradakiler (смислена дума)
 1. Дума, като част от сложно съществително собствено име

Формулата за определяне дали дадена дума е част от сложно съществително име и следователно тя трябва да бъде изписвана с голяма буква, е:

Когато премахнем думата от съществителното име, състоящо се от повече от една дума, и то вече не дава правилното описание, то тази дума е част от сложното съществително име.

Пример:

Ако махнем думата „Toplantı“ от сложното съществително име “ Kamu Personeli Danışma Toplantısı“, няма да разберем, че става дума за „среща“. Следователно „Toplantı“ е част от сложното съществително име и първата му буква трябва да бъде главна.

 1. Изписване на сложни думи образувани с думите Alt, Üst и Üzeri

Слято се изписват сложни думи, образувани чрез думите  Alt, Üst и Üzeri, в края им: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı, akşamüstü, gerçeküstü, olağanüstü, suçüstü, akşamüzeri, ayaküzeri.

Разделно се изписват сложни думи, образувани с думите alt, üst, ana, ön, art, yan, iç, dış, в началото им: alt yazı, üst kat, ana dili, ön söz, yan etki, iç tüzük, dış hat.

 1. Изписване на сложни глаголи образувани от думи от арабски произход

Когато едносрични думи от арабски произход се комбинират със спомагателните глаголи etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, за да бъде създаден нов сложен глагол и в него се получава отпадане на гласни звукове, новополученият сложен глагол се изписва слято: emretmek, feshetmek, cemetmek, kaybolmak; darbetmek, dercetmek, hamdetmek; affetmek, hissetmek, reddetmek

Когато едносрични думи от арабски произход се комбинират със спомагателните глаголи Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, за да бъде създаден нов сложен глагол и в него не се получава отпадане на гласни звукове, новополученият сложен глагол се изписва разделно: Alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak

 1. Слято се изписват сложни думи, образувани с думата „ev“

В турския език сложните думи, образувани с думата „ev“ се изписват слято: bakımevi, basımevi, doğumevi, huzurevi, konukevi, öğretmenevi, yayınevi, polisevi, babaevi.

Единствено думите “bağ evi”, “dağ evi”, “kuş evi”, макар и образувани с думата „ev“ се изписват разделно.

 1. Сложни думи, които съдържат в себе си думата “sever” се изписват слято:

futbolsever, barışsever, çiçeksever, hayvansever, doğasever, hayırsever, iyiliksever, kitapsever, konuksever, müziksever, sanatsever, sinemasever, sporsever, vatansever.

 1. Сложни думи, които съдържат в себе си думата “ötesi” се изписват слято:

doğaötesi, fizikötesi, kızılötesi, morötesi.