Препинателни знаци

Препинателните знаци показват смисловата и синтактичната стуктура на всеки писмен текст и са част от графичната система на всеки език. Тук може да се запознаете с употребата на препинателните знаци в турския език и да разгледате примери относно използването им.

ПРЕПИНАТЕЛЕН ЗНАК

УПОТРЕБА

ПРИМЕР

(.)Nokta (точка) В края на изречението. Ben geldim.
При съкращения. Prof., İng.
При номерация непосредствено след цифрата. 1., 2.
При съкратеното записване на дати. 17.6.2017
При указване на време. 17.30, 20.55
При писане на цифри състоящи се от 5 и повече цифри за разделянето им на групи по три. 876.677 или 13.234.555
За обозначаване на знака за умножение. 3.8=24
(,)Virgül (запетая) При изброяване на думи или група от думи, имащи сходна функция в изречението. Senden, benden, ondan daha hızlıdır.
За разделяне на изреченията в сложните изречения. Bir varmış, bir yokmuş.
На места където при четене е необходимо да се направи пауза с цел да се обърне внимание на думата. İnanki, sana zarar getirmek istemezdim.
За разделяне на фразите по смисъл в дългите изречения. Akif bey, kızının sesini duyar duymaz, kapıya koşar, onunla konuşmak isterdi.
За отделяне на обръщения и добавяне на дума. Şimdi, güzelim, sana bir soru sorayım.
За разделяне на повтарящи се думи. Çalışmak, çalışmak, yinede çalışmak!
След пряка реч, която не е в кавички. Moskova’ya yarın gideceğim, dedi.
Пред тире след което следва пряка реч. Oda kapasını açtı. Oğluna, – Gel konuşalım, dedi.
След думи за отричане, съгласяване, утвърждаване – hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, başüstüne, öyle, haydi, elbette. Bana elbette, geleceğiz, dedi.
За отделяне на дробната част на числата. 34,5
НЕ СЕ ПОСТАВЯ ПРЕДИ СЛЕД ДУМИТЕ: ve, veya, yahut
НЕ СЕ ПОСТАВЯ  СЛЕД СВЪРЗВАЩАТА   da (de). Sen de Brut.
НЕ СЕ ПОСТАВЯ  СЛЕД  ЧАСТИЧКАТА mı (mi) в случаите когато тя изразява значението ınca(ince). Seni gördüm mü bilmem neden, titremeye başlıyorum.
НЕ СЕ ПОСТАВЯ  СЛЕД  ГЛАГОЛИ В УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ. Bugün gelirse onunla konuşurum.
(;)Noktalı virgül (точка и запетая) За разделяне на група от думи, изреждани в изречението и отделени със запетая Erkek çocuklara Semih, Aslan, Zeki, Mehmet; kız çocuklara ise Ayşe, Çiçek, Gönül adları verilir.
За разделяне на  изречения със запетайки и различни смислови натоварвания At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
(:) İki nokta (двоеточие) В края на изречението след което следват примери.
В края на изречението след което следват обяснения.
След имена на автори, след които следва техен цитат.
Знак за деление. 10:2=5
( … ) Üç Nokta (три точки) В края на недовършени изречения.
За замяна на нецензурна реч.
Преди и след цитати.
За указване на паузи в някои изречения. Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!
.
( ? )Soru İşareti (въпросителен знак) В края на въпросително изречение.
В края на сложни изречения, в чийто край има въпросителна фраза.
На места, където указаната инфотмация не е точна.
( ! ) Ünlem İşareti (възклицателен знак знак) В края на изречения изразяващи радост , страх, гняв, удивление и други силни чувства
При възклицания или обръщения. Sen! Gel buraya.
( – ) Kısa Çizgi (тире – малко) За пренасяне на думи.
За отделно писане на наставки и частици, също така и за разделяне на думата на срички.
За съставяне на сложни думи от две отделни. Rusça-Türkçe sözlük.
За образуване на промеждутък от време. 2000 – 2015
Знак минус. 10-2=8
(—) Uzun Çizgi (тире) За обозначаване на пряка реч. Пред изречения, в случаите когато пряката реч не е заградена в кавички
( / ) Eğik Çizgi За писане на строфи от едно стихотворение на един ред. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak.
За обозначаване на адрес. Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA
При дати. 25525
За обозначаване на различни варианти на наставките. (-tir, -tır, -tur, -tür)
Знак за деление. 40/5 = 8
( “ ” ) Tırnak İşareti (двойни кавички) За отделяне на пряката реч.
За отделяне на особени фрази и думи или фрази и думи, използвани  в преносно значение.
След думи и фрази, оградени в кавички, апостроф не се използва. Yahya Kemal’in “Aziz İstanbul”unu okudunuz mu?
( ‘ ’ ) Tek Tırnak İşareti (единични кавички) В случаите когато в изречението заградено в кавички, се срещат думи и фрази, които също трябва да са в кавички
( ( ) ) Yay Ayraç (кръгли скобки) За отделяне на пояснения за съхраняване на цялостното изречение.
За отделяне на различни периоди от време.
( [ ] ) Köşeli Ayraç (квадратни скобки) Когато е необходимо да се използват скоби в скоби. Първите скоби винаги са квадратни.
( ‘ )Kesme İşareti (апостроф) İstanbul’u но, Bosna-Herseği
В случаите когато след собственото име има информация в скоби, апостроф се слaга след скобите Yunus Emre (1240?-1320)’nin.
1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув