Прилагателни имена/Sıfatları (Ön Adlar)

Прилагателното име е част на речта, която означава признак, качество или свойство на предмет или лице и обикновено е определение на съществително име. Прилагателните имена в турския език не се изменят по род и число.

В турския език има два основни вида прилагателни имена:

 1. Качествени прилагателни имена (Niteleme Sıfatları)
 2. Уточняващи прилагателни имена (Belirtme sıfatları), които от своя страна се разделят на следните групи:

В турския език съществуват и така наречените Именни прилагателни имена (Adlaşmış Sıfatları)

Обикновено в изречението на турски език прилагателните имена се намират пред съществителното име, за което се отнасят.

 • Güzel havada gezmeğe çıkarım. – При хубаво време излизам на разходка.

Когато прилагателното име изпълнява служба на сказуемо с помощта на спомагателен глагол, то стои след съществителното име в изречението.

 • Hava güzel olursa, gezmeğe çıkarım. – Ако времето е хубаво излизам на разходка.

 

Качествени прилагателни имена (Niteleme Sıfatları)

Означават признак, качество, особеност или характеристика на предмет – цвят, размер, форма, вкус, големина. Те отговарят на въпроса „Nasıl”? и могат да се сравняват.

 • güzel – красив
 • çok güzel – много красив
 • en güzel – най-красив

Когато качествените прилагателни имена се намират пред съществителни имена в изречението, те служат като описание на предмети или лица, отговаряйки на въпроса „какъв/какво е?“

 • çirkin kız – грозно момиче
 • güzel hava – хубаво време

Когато предметът или лицето, описано с качествено прилагателно име, се споменава за първи път или няма необходимост то да бъде различавано от други предмети и лица, неопределеното прилагателно име „bir“ – „някакъв, някой“ се употребява между прилагателното име и съществителното име.

 • temiz ev – чиста къща
 • temiz bir ev – (някаква) чиста къща
 • yeni elbise – нова рокля
 • yeni bir elbise – (някаква) нова рокля

Когато се говори за няколко предмета или лица, неопределеното прилагателно име „bir“ не се използва:

 • lezzetli bir simit – (някакъв) вкусен геврек
 • lezzetli simitler – вкусни гевреци
 • doğru bir söz – (някаква) правилна дума
 • doğru sözler – правилните думи

Когато в изречението са употребени след съществителни имена, качествените прилагателни имат роля на преценки:

 • Kız çirkin. – Момичето е грозно.
 • Hava güzel. – Времето е хубаво.

Качествените прилагателни имена могат да бъдат положителни и отрицателни:

 • mutlu – щастлив
 • mutsuz – нещастен

Качествени прилагателни имена, които не съдържат в състава си словообразуваща наставка:

 • düz – равен, прав
 • temiz – чист

Качествени прилагателни имена, които съдържат в състава си словообразуваща наставка – образуват се от съществително име с помощта на словообразуваща наставка без да се вмъкват свързващи съгласни звукове между наставките.

 • düşünceli – замислен, умислен
 • yersiz – неуместен
 • dostça – приятелски
 • geçici ağrı- болка, която минава
 • sıkılgan – стеснителен
 • çalışkan – работлив, трудолюбив

Названия на роднини, професии и учтиви форми обвързани със съществително собствено име също попадат в групата на качествените прилагателни имена:

 • Aysun yenge – леля Айсун
 • Doktor Murat – доктор Мурат
 • İsmail Bey – господин Исмаил

 

Уточняващи прилагателни имена (Belirtme sıfatları)

Включват в себе четири подгрупи прилагателни имена – Числителни прилагателни имена (Sayı Sıfatları), Показателни прилагателни имена (İşaret Sıfatları), Неопределени прилагателни имена (Belgisiz Sıfatları) и Въпросителни прилагателни имена (Soru Sıfatları)

 

Числителни прилагателни имена (Sayı Sıfatları)

Числителните прилагателни имена (Sayı Sıfatları) обозначават обекти чрез числа.

 • Her akşam on sayfa kitap okurum. – Всяка вечер чета десет страници от книгата.
 • Onuncu soruyu çözemedim. – Не можах да реша десетия въпрос.
 • Hepimize onar ceviz düştü. – На всеки от нас се паднаха по десет ореха.
 • Senelik kârdan yüzde on pay aldı. – Той получи десет процента от годишната печалба.

Думите  “yarım“ (половин) и „çeyrek”(четвърт) също се превръщат в прилагателни имена, когато са обвързани съществително име:

 • Yatmadan önce yarım bardak süt içer. – Изпива половин чаша мляко преди да легне.

 

Показателни прилагателни имена (İşaret Sıfatları)

Показателните прилагателни имена (İşaret Sıfatları) обозначават  съществителните имена чрез показателни думи.

 • Bu kitabı senin için aldım. – Купих тази книга за вас.
 • Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş. – Приятелите ми се качиха на другия автобус.

Показателните прилагателни имена трябва да са обвързани със съществително име, в противен случай тези думи престават да бъдат прилагателни имена.

 • O araba benim değil. – Тази кола не е моя. – Показателно прилагателно име
 • O benim değil. – Тя не е моя. – Показателно местоимение – замества съществителното име.

 

Неопределени прилагателни имена (Belgisiz Sıfatlar)

Неопределените прилагателни имена (Belgisiz Sıfatlar) се използват за описание на неясни съществителни имена, не посочват точния брой предмети или лица, но им дават обобщение. Неопределените прилагателни имена дават количествена характеристика:

 • az – малко

Az zamanımız var. – Имаме малко време.

 • biraz – малко

Biraz vaktinizi almak istiyorum. – Искам да ви отнема малко време.

 • birçok – (доста) много

İlaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi mümkün. – Благодарение на лекарствата (доста) много заболявания могат да бъдат излекувани.

 • birkaç – няколко

Birkaç kişi bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. – Няколко души искаха да се възползват от тази възможност.

 • çok – много

Sınavda çok hata yapmış. – Направил е много грешки на изпита.

 • nice – много

Nice yıllar bu böyle devam etti. – Това продължи много години.

 • çoğu – повечето, най-много

Çoğu insan hiç kimseye güvenmiyor. – Повечето хора не вярват на никого.

 • fazla – твърде много

Ev sahibi fazla kira istiyor. – Домакинът иска прекалено голям наем.

Неопределените прилагателни имена обобщават обектите и тяхното количество:

 • bütün – цял, пълен

Ayşe bütün ümitlerini kaybetmiş. – Айше е загубила всякаква надежда.

 • her – всички

Ben bunu her sabah yapıyorum. – Правя го всяка сутрин.

 • herhangi bir – който и да е

Herhangi bir ücret ödemeden üç yıldır üniversitede okuyordum. – Три години учех в университета, без да плащам каквато и да е такса.

 • tüm – всичко

Öyle bir an gelir ki, tüm planlar değişir. – Идва такъв момент, че всички планове се променят.

Неопределените прилагателни имена определят (отделят) думи, изразени от съществителни имена сред останалите:

 • başka – друг, различен

Başka öğrenciler de yabancı. – Други студенти също са чужденци.

 • bazı – някои, други

İşinde bazı problemler olacak. – Тя ще има някои проблеми в работата.

 • birtakım – цяла поредица

Birtakım olaylar yeni yöntemler aramamızı gerektirdi. – Цялата поредица от събития ни накара да търсим нови методи.

 • her bir(i) – всеки един от тях (поотделно)

Bir bir fikir bizim için çok önemlidir. – Всяка една гледна точка е много важна за нас.

 • kimi – други, някои

Kimi günler ona bir şey demiyordum. – Някой дни = понякога не й казвам нищо.

 • hiçbir – няма, изобщо

Bir daha hiçbir işte ortak olmayacağız. – Повече изобщо няма да бъдем партньори в бизнеса.

Неопределено прилагателно име „bir“ – „някой“, „някакъв“ се използва пред съществително име в изречението, за да опише неговата неопределеност или първото му споменаване в определен контекст:

Bir kitap istiyorum. – Искам някоя книга. (някоя от всичките) – Ayşe bir okulda öğretmenlik yapıyor. – Айше работи като учител в (някакво) училище.

Неопределеното прилагателно име „bir“ може да се използва в определителни словосъчетания (между определяемо и определение):

 • sıkıcı bir iş – досадна работа
 • küçük bir araba – малка кола

В случай на употреба на неопределеното прилагателно име „bir“ преди определителното словосъчетание, то изпълнява функцията на число:

 • bir sıkıcı iş – една досадна работа
 • bir küçük araba – една малка кола

„Bir“ изпълнява функция на неопределено прилагателно в изрази като:

 • bir adam, bir kimse – някой мъж, някой
 • bir gün – някой ден, по някое време
 • bir şey, bir şeyler) – някакво нещо, някакви неща
 • bir zaman – веднъж, някакво време

 

Въпросителни прилагателни имена (Soru Sıfatları)

Въпросителните прилагателни имена (Soru Sıfatları) обозначават съществително име чрез въпрос

 • Sen, tatilde kaç kitap okudun? – Колко книги прочете през ваканцията?
 • Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun? – По кой път ни препоръчвате да минем?

Въпросителните прилагатени имена трябва да са обвързани със съществително име, в противен случай тези думи престават да бъдат прилагателни имена.

 • Hangi soru daha zordu? – Кой въпрос беше по-труден? – Въпросително прилагателно име
 • Hangisi daha zordu? – Кой беше по-труден? – Въпросително местоимение – замества съществителното име чрез въпроса.
 • Kaç öğrenci gelmedi. – Колко ученици не дойдоха? – Въпросително прилагателно име
 • Öğrencilerin kaçı gelmedi. – От учениците колко не дойдоха – Въпросително местоимение – замества съществителното име чрез въпроса.

В турския език едно съществително име може да бъде описано едновременно и от качествено прилагателно име, и от някакъв вид уточняващо прилагателно име.

 • O, yeni bir araba almış. – Тя си е купила нова кола. – yeni – качествено прилагателно име, bir – уточняващо неопределено прилагателно име.
 • Bu büyük şehirde konaklamaya karar verdik. – Решихме да пренощуваме в този голям град. – büyük – качествено прилагателно име, bu – уточняващо неопределено прилагателно име.

В турския език прилагателните имена могат да описват и различните видове местоимения.

 • Mehmet, gerçekten dürüst birisidir. – Мехмет е наистина честен човек.
 • O, her zaman deneyimli kimselerle çalışır. – Той винаги работи с тези, които са опитни.

Словообразуваща наставка „-ki“ – добавена към съществително име образува прилагателни имена обозначаващи време и място.

 • Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmış. – Учениците, които бяха в клас, излязоха.
 • Yarınki sınava hazır mısın? – Готов ли си за утрешния изпит?

 

Именни прилагателни имена (Adlaşmış Sıfatları)

В турския език, когато съществителното име, което е описано от качествено прилагателно име, се премахне, прилагателното име се използва вместо съществително име, така че в изречението прилагателното име получава роля на съществително име. Тези прилагателни имена се наричат именни прилагателни имена (Adlaşmış Sıfatları)

 • Ben küçük çocuklara masal anlatıyorum. – Аз разказвам приказки на малките деца. – малките е качествено прилагателно име.
 • Ben küçüklere masal anlatıyorum. – Аз разказвам приказки на малките. – малките качествено прилагателно име, което има роля на съществително име в изречението, т.е. превръща се в именно прилагателно име.

Ако в изречението след именното прилагателно име следва съществително име, то се отделя със препинателен знак „запетая“ (,).

 • Hasta, çocuğu yanına çağırdı. – Болният извика детето при себе си.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: