Прилагателни имена

В турския език обикновено прилагателното име стои пред съществнително име, за което се отнася – Güzel havada gezmeğe çıkarım. – При хубаво време излизам на разходка. Когато прилагателното изпълнява служба на сказуемо, то стои след съществителното име – Hava güzel olursa, gezmeğe çıkarım. – Ако времето е хубаво излизам на разходка.

В турския език прилагателните имена не се изменят по род и число. Числителните имена също са част от прилагателните имена.

ВИДОВЕ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

 • КАЧЕСТВЕНИ – означават естествен признак на предмет – цвят, размер, форма, вкус, големина и могат да се сравняват

güzel – красив
çok güzel – много красив
en güzel – най-красивата

Когато се използват пред съществителни имена, качествените прилагателни служат като описание на предмети или лица, отговаряйки на въпроса „Какъв предмет?“ 

çirkin kız – грозно момиче
güzel hava – хубаво време

Ако субектът, описан с качествено прилагателно, е споменат за първи път или просто няма нужда да го различаваме от други, думата bir „някои“ се използва между прилагателното и съществителното име.

temiz ev – чиста къща
temiz bir ev – (някакъв вид) чиста къща
yeni elbise – нова рокля
yeni bir elbise – (някоя) нова рокля

В случай на няколко предмета думата bir Не СЕ използва:

lezzetli bir simit – (някои) вкусни гевреци
но: lezzetli simitler – вкусни гевреци
doğru bir söz – точната дума
но: doğru sözler правилните думи

Когато се използват след съществителни имена, качествените прилагателни са преценки:

Kız çirkin . Момичето е грозно.
Hava güzel . Времето е хубаво.

 • ОТНОСИТЕЛНИ – означават признаци и особености, които отнасят даден предмет към друг предмет и не могат да се сравняват. Oтносителните прилагателни имена са Bulgarca hikaye – български разказ, Sevimli çocuk – мило дете

Качествените и относителните прилагателни имена могат да бъдат положителни и отрицателни: mutlu – щастлив, mutsuz – нещастен

 

 • ПРОСТИ – в състава си нямат никаква словообразувателна наставка – Düz – равен, прав,  Temiz – чист
 • СЛОЖНИ – образуват се директно от съществително с помощта на словообразуваща наставка без да се вмъкват букви между тях – Düşünceli – замислен, умислен,  Yersiz – неуместен,  Dostça – приятелски,  Geçici ağrı- болка, която минава,  Sıkılgan – стеснителен  Çalışkan – работлив, трудолюбив 

 

 • НЕОПРЕДЕЛЕНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА – използват се в турския език за указване на неясни съществителни имена. Те не посочват точния брой предмети или хора, но им дават обобщение.

Неопределено прилагателно bir („някой“)
Една от особеностите в турския език е възможността една дума да се използва думи в колективен смисъл, без да се добавя окончание за множествено число. Например, думата kitap в изречението „Kitap okuyorum“, без допълнителен контекст, има колективно значение: „Чета книги“.

 • Неопределеното прилагателно bir се използва пред съществително име, за да посочи неговата неопределеност или първото му споменаване в определен контекст:

Bir kitap istiyorum. Искам някоя книга. (няма значение коя, някоя от всичките)
Ayşe bir okulda öğretmenlik yapıyor. Айше работи като учител в някакво училище.

 • Неопределеното прилагателно bir може да се използва в определителни словосъчетания (между определяемо и определение):

sıkıcı bir iş – досадна работа
küçük bir araba – малка кола

 • В случай на употреба преди определителното словосъчетание, думата bir изпълнява функцията на число:

bir sıkıcı iş – една досадна работа
bir küçük araba – една малка кола

 • Думата bir изпълнява функцията на неопределено прилагателно в такива изрази като:

bir adam, bir kimse – някой мъж, някой
bir gün – някой ден, по някое време
bir şey (множествено число bir şeyler) – нещо
bir zaman – веднъж

Значение на неопределените прилагателни:

 1. Дават количествена характеристика
 • az – малко: Az zamanımız var. Имаме малко време.
 • biraz – малко: Biraz vaktinizi almak istiyorum. Искам да ви отнема малко време.
 • birçok – (доста) много: İlaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi mümkün. Благодарение на лекарствата (доста) много заболявания могат да бъдат излекувани.
 • birkaç – няколко: Birkaç kişi bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Няколко души искаха да се възползват от тази възможност.
 • çok – много: Sınavda çok hata yapmış. Направил е много грешки на изпита.
 • nice – много: Nice yıllar bu böyle devam etti. Това продължи много години.
 • çoğu – повечето, най-много: Çoğu insan hiç kimseye güvenmiyor. Повечето хора не вярват на никого.
 • fazla – твърде много: Ev sahibi fazla kira istiyor. Домакинът иска прекалено голям наем.

2. Обобщават обектите и тяхното количество:

 • bütün – цял, пълен: Ayşe bütün ümitlerini kaybetmiş. Айше е загубила всякаква надежда.
 • her – всички: Ben bunu her sabah yapıyorum. Правя го всяка сутрин.
 • herhangi bir – който и да е: Herhangi bir ücret ödemeden üç yıldır üniversitede okuyordum. Три години ходих в университета, без да плащам каквато и да е такса.
 • tüm – всичко: Öyle bir an gelir ki, tüm planlar değişir. Идва такъв момент, че всички планове се променят.

3. Определят (отделят) думи, изразени от съществителни имена сред останалите:

 • başka – друг, различен: Başka öğrenciler de yabancı. Други студенти също са чужденци.
 • bazı – някои, други: İşinde bazı problemler olacak. Тя ще има някои проблеми в работата.
 • birtakım – цяла поредица: Birtakım olaylar yeni yöntemler aramamızı gerektirdi. Цялата поредица от събития ни накара да търсим нови методи.
 • her bir(i) – всеки един от тях (поотделно): Bir bir fikir bizim için çok önemlidir. Всяка една гледна точка е много важна за нас.
 • kimi – други, някои: Kimi günler ona bir şey demiyordum. Някой дни = понякога не й казвам нищо.
 • hiçbir – няма, изобщо: Bir daha hiçbir işte ortak olmayacağız. Повече изобщо няма да бъдем партньори в бизнеса.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув