Продължете към съдържанието

Прости глаголни времена (Haber (bildirme) kipleri)

Простите глаголни времена се състоят само от една глаголна форма, без допълнителни спомагателни глаголи и частици. В турския език има пет прости глаголни времена.

Спрежителна таблица на глагол в простите времена на турски език. Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н.

Към простите глаголни времена в турския език се отнасят и наклоненията на глаголите. Наклоненията на глаголите в турския език са: 

Упражнения