Следлози и съюзи

В турския език няма предлози, но има следлози. Следлозите стоят след думата, за която се отнасят. При превод следлозите се преместват в началото на изречението. Ако в изречението има самостоятелно съюз “И” (da/de), то той е първият следлог, с който започва превода на изречението, а след него се превеждат всички останали следлози.

Разгледайте също и как се образуват прости изречения и сложни изречения в турския език.

СЛЕДЛОЗИ
Önce Преди, по – рано (думата преди следлога е в отделителен падеж) Dersten önce cay içiyorum Преди уроците пия чай
Преди (за измерване на време, думата преди следлога е в именителен падеж) Bir saat önce Преди един час.
Следлогът “önce” може да се отнася едновременно за две думи, едната от които в отделителен, а другата в именителен падеж Dersten beş saat önce. Пет часа (по – рано) преди урока (преди да започне)
Sonra След  като (думата преди следлога е в отделителен падеж) Spordan sonra duş alıyorum След спорт взимам душ
След (за измерване на време, думата преди следлога е в именителен падеж) Beş dakika sonra След пет минути
Следлогът “sonra” може да се отнася едновременно за две думи, едната от които в отделителен, а другата в именителен падеж Dersten beş saat sonra. Пет часа (по – късно) след урока (след като свърши)
Gibi Като, както, подобно ( за сравнение на качества и признаци, след предмет или име, като съществителното име преди следлога е в именителен падеж) Tüy gibi hafif       Лек като перце   
Като, както, подобно ( за сравнение на качества и признаци, след местоимение, като местоимението преди следлога е в родителен падеж) Senin gibi akıllı insan. Умен човек като теб.
Такъв като (ако следлогът е поставен след изброяване на синоними) Koyun, dana, köpek, ve kedi gibi evcil hayvanlar. Такива домашни животни като овца, теле, куче и котка.
Kadar Като, както, подобно ( за сравнение на количество, в каква степен, след предмет или име, като съществителното име преди следлога е в именителен падеж) Ali kadar yakışıklı. Симпатичен като Али.
Като, както, подобно ( за сравнение на количество, в каква степен, след местоимение, като местоимението преди следлога е в родителен падеж) Benim kadar çalısıyor Той работи като мен ( в еднава степен)
До, чак до (думата преди следлога е в дателен падеж) Akşam saat altıya kadar çalışıyorum. Вечер работя до 6 часа
İle = (-la, -le) С – с кого, с какво  Kalem ile (kalemle) yazıyorum  Пиша с химикал
С – местоимения с този следлог се употребяват в родителен падеж Seninle yaşıyorum Живея с теб 
И – между две имена Mira ile Maria Мира и Мария
Göre Според, съгласно (думата преди следлога е в дателен падеж) Haberlere göre Според новините 
Onun fikrine göre По негово мнение
Съгласно чутото (страдателно причастие) Radiodan duyduğuma göre Според чутото по радиото 
Съгласно прочетеното (страдателно причастие) Kitaptan okuduğuma göre Според прочетеното в книгата 
Съгласно казаното  Ablamın söylediğıne göre Според казаното от кака ми 
İçin За някого, за нещо  Benim için За мен 
(-mak için, -mek için) За да/ за да не… Показва причина за вършене на действията, които се вършат от един човек и едно е причина за другото. Действието не е отнесено към определено лице, а е общовалидно. Отговаря на въпроса Neden? Ако действието е отнесено към конкретно лице, тогава се добавя и притежателно местоимение okumak için, okumamak için ; almam için, almanız için за да чете, за да не чете; за да взема аз, за да вземем ние 
Strese girmemek için tatile gitti За да не се стресира, отиде на почивка 
Üzere За да … (условие, цел); пред… – Действията се вършвао от един уточнен човек и едното е цел или условие за вършене на другото. Показва момента преди извършване на действието, като в този случай деепричастието взима окончанията на глагола “СЪМ”. Обединява се с глаголи, показващи целенасочени действия от определено лице или предмет и се използва само при уточнен подлог.  В много случаи üzere и için са заменими, възможно е да бъде преведено и като “за”. Отговаря на въпроса Ne amaça? Ne koşulla? Uçak hareket etmek üzere Самолетът е пред излитане
(-mak üzere, -mek üzere) Yorguluktan ölmek üzereyim Пред умиране съм от умора 
Doktora yapmak üzere Amerikaya gitti За да стане лекар, отиде в Америка
Masayı hazırlamak üzere mutfağa gittim За да приготвя масата отидох в кухнята 

 

СЪЮЗИ

çünkü защото Yemek yemeyeceğim, çünkü aç değilim. Няма да ям, защото не съм гладен
bunun için затова O çok hasta bunun için okula gelmedi Много е болен затова не дойде на училище
bu sebeple поради тази причина O çok hasta bu sebeple okula gelmedi Много е болен поради тази причина не дойде на училище
bu yüzden затова O çok hasta bu yüzden okula gelmedi Много е болен затова не дойде на училище
hem…hem (de)… и …. и…./хем…хем…. Hem soru soruyorsun hem de dınlemiyorsun Питаш, а не слушаш/Хем питаш, хем не слушаш
ya…ya(da)… или…или… Ya git ya da kal! Или си отивай или оставай!
ne…ne… нито…нито… Ne yağmur ne kar yağıyor Нито дъжд нито сняг вали.
belki…belki… може…може… Belki sinemaya belki tiyatroya gideriz. Може на кино, може на театър да отидем.
 -da – de И, и-и, нито – нито, но, ама (пише се след думата, а при превод се чете в началото на изречението) Ben de, zarf da И аз, и плика
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув