Словоред в турското изречение. Съставяне и видове изречения

Словоредът в изречението в турския език е по-различен от словореда на изречението в българския език, но главните елементи на изречението, без които изречение не може да има и в българския и в турския език са:

 • подлог – означава извършителят на действието и се открива се с въпросите Кой?, Коя?, Кое?, Кои? В турския език подлогът може да бъде съществително име, местоимение, група от съществителни имена, група от прилагателни имена.
 • сказуемо – означава действие или състояние и обикновено се изразява чрез глагол. Открива се с въпросите: „Какво прави?“ и „Какво върши?

Спомагателните елементи на изречението са онези думи в изречението, които не са непременно необходими за изграждането му, но го допълват, развиват и обясняват смисъла му, такива са:

 • допълненията – преки и непреки, означават лице или предмет, пряко или непряко засегнат от глаголното действие и поясняват сказуемото, като отговаря на въпросите кого, какво, (с кого, с какво, от кого, от какво). В турския език допълнение може да бъде група от думи.
 • обстоятелствените пояснения – поясняват сказуемото, като показват къде, кога, как, защо, при какви обстоятелства се извършва глаголното действие. Те могат да бъдат за време, за място, за начин, за количество и степен, за цел, за причина, за условие, за последица и т.н. Обстоятелствените пояснения в изречението се изразяват с: наречия (лесно, бързо) , предложна фраза (предлог + съществително име) – при нужда, в събота, на двора) или съществително име в словосъчетание (всеки ден, цяла сутрин). В турския език обстоятелствено пояснение може да бъде група от думи.
 • определения – поясняват съществително име, като разширяват или конкретизират значението му и отговаря на въпросите какъв, чий, колко, зададени към поясняваното съществително име. В турския език опеделение може да бъде група от думи.

Специфично в турските изречения е, че глаголът (сказуемото) винаги стои на последно място, в края на изречението. Словоредът на изречението в турския език в общия случай е подредено по следната формула:

Подлог + обстоятелствено пояснение/допълнение + сказуемо.

 1. Кой (подлог)
 2. Кога (обстоятелствено пояснение за време)
 3. Къде (обстоятелствено пояснение за място)
 4. Как (обстоятелствено пояснение за начин)
 5. На кого, у кого, от кого (непреки допълнения)
 6. Какво, кого (пряко допълнение)
 7. Глагол (какво прави)

При турските изречения конструкцията обикновено изглежда по следния начин: 

 1. Kim/Ne 
 2. Ne zaman
 3. Nerede/Nereye (местен падеж, дателен падеж)
 4. Nasıl 
 5. Kime/Neye (дателен падеж), Kimde/Neyde (местен падеж),Kimden/Neyden (отделителен падеж) 
 6. Kimi /Neyi (винтелен падеж) 
 7. Ne yapiyor/Eylem (глагол). 

(1)Ben (2)bu sabah (3)evde (4)yataktan kalkıp (5)eşime (6)kahveyi (7)yaptım.- Аз тази сутрин в къщи като станах от леглото направих кафе на съпруга ми. 

Не винаги в турското изречение подлогът се изказва, т.к. той се подразбира от спрежението на глагола, така както е и в българския език.
Bekliyorum. = Чакам. = Аз чакам.
Bekliyorsun. = Чакаш. = Ти чакаш.

Okuyorum.
Ben okuyorum.
Ben kitap okuyorum.
Ben şimdi kitap okuyorum.
Ben şimdi evde kitap okuyorum.

Osman arabada bekliyor = Осман чака в колата
Osman arabada sessizce bekliyor = Осман чака тихо в колата.
Osman küçük arabada sessizce bekliyor = Осман чака тихо в малката кола.
Osman şimdi küçük arabada sessizce bekliyor = Осман сега чака тихо в малката кола.
Osman şimdi küçük arabada beni sessizce bekliyor = Осман сега ме чака тихо в малката кола.

Ayşe, okuldan koşarak güneş batarken eve geldi.

Сказуемо: Ne yaptı? Geldi.

Подлог: Kim geldi? Отговор: Ayşe

Обстоятелствено пояснение за място: Nereden geldi? Отговор: okuldan

Обстоятелствено пояснение за място: Nerede geldi? Отговор: eve

Обстоятелствено пояснение за начин: Nasıl geldi? Отговор: koşarak

Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman geldi? Отговор: güneş batarken

Bu süslü pastayı senin için iki saat önce hazırladım.

Сказуемо: Hazırladım.

Подлог: Kim hazırladı? Отговор: Ben (скрит подлог)

Допълнение: Neyi hazırladım? Отговор: Bu süslü pastayı

Допълнение: Kimin için hazırladım? Отговор: senin için

Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman hazırladım? Отговор: İki saat önce

Annem okula gitmeden önce beslenme çantama bir tane simit yerleştirdi.

Сказуемо: Yerleştirdi.

Подлог: Kim yerleştirdi? Отговор: Annem

Допълнение: Ne yerleştirdi? Отговор: Bir tane simit

Обстоятелствено пояснение за място: Neye/nereye yerleştirdi? Отговор: Beslenme çantama

Обстоятелствено пояснение за време: Ne zaman yerleştirdi? Отговор: Okula gitmeden önce

 • Въпреки, че по правило при съставяне на изречения на турски език, глаголът винаги се намира в края на изречението, понякога това правило се нарушава и може да чуете изречения като това: Güldürme beni – Не ме разсмивай. Инверсия (размяна на реда) на думите в турския език също се използва за подчертаване на смисъла или пък за постигане на рима в изречението. 
 • Освен това, обърнете внимание, че често в разговорния турски език, за да съставите изречение изобщо не се нуждаете от думи като “това е…”. Изреченията могат да бъдат изключително опростени, като това не им пречи да запазват смисъла си. Например: Salam değil, sucuk. = Bu salam değil, bu sucuktur. – Това не е е салам, суджук е.
 • Тъй като личните окончания на глагола носят значението на лично местоимение, на турски език може да има и изречения, състоящи се от една дума. Например: Şanslıyım. – Имам късмет. Eğleniyoruz.- Ние се забавляваме.

Въпреки, че обикновено словоредът на изречението в турския език в общия случай е подредено по формулата Подлог + обстоятелствено пояснение/допълнение + сказуемо, понякога може да чуете или прочетете и различни комбинации на подредба на думите в изречението, които водят до различни акценти и промени в смисъла на изречението. Във всекидневната реч интонацията ще ви помогне много да разберете акцентите и по този начин и правилното значение.

 1. Ben bugün kedimi okula götürdüm. – Аз днес занесох котката ми в училище.
 2. Kedimi ben bugün okula götürdüm. – Днес АЗ занесох котката ми в училище. (не някой друг)
 3. Kedimi götürdüm ben bugün okula. – КОТКАТА ми днес аз занесох в училище. (а не кучето ми)
 4. Ben okula kedimi bugün götürdüm. – Занесох котката ми в училище ДНЕС (а не вчера )

Разгледайте словореда на турското изречение в различни текстове в нашата секция Текстове за четене.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув