Спомагателни глаголи/Yardımcı Eylemler

Спомагателният глагол (Yardımcı eylem)  е вид глагол, чието използване позволява едно име (съществително име, прилагателно име, местоимение или наречие) да бъде употребено като глагол, като придава на името значение на действие или състояние, или един глагол да бъде трансформиран в друг – сложен глагол. Спомагателните глаголи се променят според глаголното време и глаголното лице и се спрягат във всички глаголни времена.

В турския език спомагателните глаголи са широко използвани, а според честотата на използването им най – много сложни глаголи се образуват от съществителни имена, които са комбинирани със спомагателен глагол.

Спомагателните глаголи в турския турски език условно могат да се разделят на две групи:

 1. Спомагателни глаголи, образуващи сложни глаголи в комбинация със съществително име, прилагателно име, местоимение или наречие.
 • olmak – sahıbi olmak
 • etmek – davet etmek
 • eylemek – muvaffak eylemek
 • kılmak – anlam kılmak
 • yapmak – alışveriş yapmak

Когато спомагателните глаголи се изписват слято със съществителните имена, заедно с които образуват сложни глаголи, съществителното име претърпява или отпадане на последния съгласен звук от него или удвояване на последния съгласен звук.

 • seyretmek – seyir etmek
 • zannetmek – zan etmek
 • zehrolmak – zehir olmak

2. Спомагателни глаголи, образуващи сложни глаголи в комбинация с други глаголи:

 • vermek – hazırlamak + vermek = hazırlayıvermek
 • durmak -yoğurmak + durmak = yoğuradurmak
 • yazmak – düşmek + yazmak = düşeyazmak
 • bilmek – söylemek + bilmek = söyleyebilmek
 • gelmek – çıkmak + gelmek = çıkagelmek
 • kalmak – donmak + kalmak = donakalmak

В турския език с помощта на тези спомагателни глаголи се образуват сложни глаголи:

 

Спомагателен глагол „Оlmak“ – „Olmak yadrımcı fiil

Спомагателният глагол „olmak“ се използва за предаване на пасивно значение на действието в изречението, в смисъл “нещо да бъде извършено от някой друг върху говорещото лице”.

 • Bugün aile doktoruma gidip muayene olacağım.
 • Днес отивам при семейния лекар за преглед (за да бъда прегледан от някой друг).
 • Ülkede başlayan bulaşıcı hastalık nedeniyle 12 yaşından küçük tüm çocuklar aşı oldu.
 • Във връзка с началото на разпространението на епидемията в страната, всички деца под 12 години са ваксинирани. (бяха ваксинирани от някой друг).

Лексикалното значение на образуваните сложни глаголи с помощта на спомагателния глагол „olmak“ се носи от съществителното име.

 • Adam birden ortalıktan yok oldu. – Мъжът изведнъж изчезна.
 • Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş. – Той се разболя след като остана дълго време на студа.
 • Bu küçük odaya iki gündür hapsolduk sanki. – Сякаш сме хванати в капан в тази малка стая два дни.

Глаголът „olmak“ има и свое собствено речниково значение – „бъда, става“. Дали е употребен с него или в качеството му на спомагателен глагол се установява от това дали се образува смислен израз при комбинацията му с предхождащата го дума.

 • Bu yıl meyveler erken oldu. – Тази година плодовете станаха рано. (собствено речниково значение)
 • Birkaç dakika sonra orada olurum- След няколко минути ще бъда там. (собствено речниково значение)
 • Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur. – И аз понякога съм потъвала в мечти (собствено речниково значение)

На турски език бъдеще време на глагола „съм“ – „ще бъда“ се изказва с помощта на спомагателния глагол „olmak”.

 • Положителна форма – Ben hemşire olacağım. – Аз ще бъда медицинска сестра.
 • Отрицателна форма – Ben evde olmayacağım. – Аз няма да бъда у дома.
 • Положителен въпрос – Ben hasta olacak mıyım? – Аз ще бъда ли болен?
 • Отрицателен въпрос – Ben burada olmayacak mıyım? – Аз няма ли да бъда тук?
Ben hemşire olacağım evde olmayacağım hasta olacak mıyım? burada olmayacak mıyım?
Sen hemşire olacaksın evde olmayacaksın hasta olacak mısın? burada olmayacak mısın?
O hemşire olacak  evde olmayacak hasta olacak mı? burada olmayacak mı?
Biz hemşire olacağız evde olmayacağız hasta olacak mıyız? burada olmayacak mıyız?
Siz hemşire olacaksınız evde olmayacaksınız hasta olacak mısınız? burada olmayacak mısınız?
Onlar hemşire olacaklar evde olmayacaklar hasta olacaklar mı? burada olmayacaklar mı?
Упражнения

Спомагателен глагол „Etmek“ – „Etmek yardımcı fiil

Спомагателният глагол „etmek“ се използва за предаване на активно значение на действието в изречението, в смисъл “нещо да бъде извършено от  мен”

 • Sinirlendiğim zaman yanımdan uzaklaşmanı tavsiye ederim.
 • Съветвам ви да стоите далеч от мен, когато съм изнервен.
 • Annemin hastalığında yanımdan ayrılmayan gerçek dostlarım sürekli beni teselli etti.
 • Когато майка ми беше болна, моите верни приятели, които винаги бяха с мен, постоянно ме утешаваха.

Когато към корена на спомагателния глагол “etmek” се присъединяват наставки започващи с гласен звук, като “-er”, “-i-yor”, “-e-cek”,  твърдият съгласен звук „t“, на който завършва корена на глагола “etmek”, преминава в съгласен звук „d“ (правилото KeTÇaP). При добавяне на наставки , започващи със съгласен звук, като “di” и “miş”, съгласният звук „t“ не се променя.

Acele etmek

 • acele eder
 • acele ediyor
 • acele edecek
 • acele etti
 • acele etmiş

Лексикалното значение на образуваните сложни глаголи с помощта на спомагателния глагол „еtmek“ се носи от съществителното име.

 • Bu olay beni çok tedirgin etti. – Тази случка много ме изнерви.
 • Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi. – Щеше да се обади, преди да дойде.
 • Her şey yoluna girer, biraz sabret. – Всичко ще бъде наред, само бъди търпелив.

Спомагателният глагол „еtmek“ в някой случаи може да бъде употребен и със собствено речниково значение, като придава на изречението смисъл на стойност или сума.

 • Bu ev söylendiği kadar etmez. – Тази къща не може да е толкова, колкото казваш (да струва толкова) (собствено речниково значение)
 • Sizce bizim bu ev kaç para eder? – Според вас колко ще е нашата къща (колко ще струва) (собствено речниково значение)

В някой случаи в изречението е възможно между съществителното име и спомагателния глагол „еtmek“ да бъде вмъкната друга дума:

 • Şikayet bile etmedi adam. – Човекът дори не се оплака.

Спомагателен глагол „Yapmak“ – „Yapmak yardımcı fiil

Спомагателният глагол „yapmak“ също се използва за предаване на активно значение на действието е изречението, в смисъл “нещо да бъде извършено от  мен”

 • Psikologlar, hiçbir ilaç kullanmazlar. Sadece terapi yaparlar.
 • Психолозите не използват никакви лекарства. Те провеждат само терапия.
 • Emekli olduktan sonra geçinemediği için pazarda satıcılık yapıyor.
 • След като се пенсионира, за да преживява търгува на пазара.

И двата спомагателни глагола “yapmak” и “etmek” се използват за изказване на действие “извършено от говорещото лице”. Разликите в употребата на двата спомагателни глагола са:

YAPMAK

ETMEK

извършвано действие “по принцип”

Bu doktor çok başarılı ameliyatlar yapıyor.

Този лекар прави много успешни операции (по принцип).

конкретно извършено действие

Annemi bu doktor ameliyat etti.

Този лекар оперира майка ми. (конкретна операция)

действия с предмети или лица, които  до този момент не са съществували

Bu mühendis, sekiz ay içinde bina yaptı.

Този инженер построи сграда за осем месеца.(сега е построена сградата)

действия с предмети и лица, които са съществували и в миналото

Tamirci, televizyonu tamir etti.

Майсторът ремонтира телевизора. (телевизорът е съществувал и преди)

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: