Продължете към съдържанието

Спрежение на глагола в прости времена (Fiil çekim tablosu – Haber kipleri)

Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен.

Турският глагол има едно спрежение и то е правилно. В турския език няма неправилни глаголи. Спрежението глагола във всяко едно време се отличава изключителна пореденост. Глаголната основа (коренът на глагола) остава една и съща за цялото спрежение. Наставката за глаголно време или наклонение също е неизменна за даденото глаголно време. Само личните окончания се изменят по лице и число, но по строго установените фонетични правила на вокалната хармония.

Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н. Таблица, съдържаща всички варианти на определен глагол в даден език, се нарича спрежителна таблица или глаголна парадигма. В таблиците вижте спрежението на глагола „almak“ положителна форма, отрицателна форма, положителен въпрос и отрицателен въпрос, както и упражненията за спрежение на глагола:

Положителна форма (Olumlu biçim)

  Минало определено (свършено) време Сегашно време Бъдеще време Сегашно – бъдеще (широко) време Минало неопределено време
  -DI -Iyor -(y)AcAk -Ir/Ar -mIş
+ al-dı-m

al-dı-n

al-dı

al-dı-k

al-dı-nız

al-dı-lar

al-ıyor-um

al-ıyor-sun

al-ıyor

al-ıyor-uz

al-ıyor-sunuz

al-ıyor-lar

al-acağ-ım

al-acak-sın

al-acak

al-acağ-ız

al-acak-sınız

al-acak-lar

al-ır-ım

al-ır-sın

al-ır

al-ır-ız

al-ır-sınız

al-ır-lar

al-mış-ım

al-mış-sın

al-mış

al-mış-ız

al-mış-sınız

al-mış-lar

Отрицателна форма (Olumsuz biçim)

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати