Спрежение на глагола в основните времена

Спрежение на глагола в турския език, както и в останaлите езици, е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н. Таблица, съдържаща всички варианти на определен глагол в даден език, се нарича спрежителна таблица или глаголна парадигма. Тук може да се запознаете със спрежението на глагола “batmak” в основните глаголни времена в турския език. 

 

Положителна форма (Olumlu biçim)

ben sen o biz siz onlar
Geniş zaman (R) batarım batarsın batar batarız batarsınız batarlar
Şimdiki zaman (YOR) batıyorum batıyorsun batıyor batıyoruz batıyorsunuz batıyorlar
Geçmiş zaman Belirli (DU) battım battın battı battık battınız battılar
Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU) batıyordum batıyordun batıyordu batıyorduk batıyordunuz batıyorlardı
Gelecek zaman (ACAK) batacağım batacaksın batacak batacağız batacaksınız batacaklar

 

Положителен въпрос (Olumlu soru)

ben sen o biz siz onlar
Geniş zaman (R) batar mıyım? batar mısın? batar mı? batar mıyız? batar mısınız? batarlar mı?
Şimdiki zaman (YOR) batıyor muyum? batıyor musun? batıyor mu? batıyor muyuz? batıyor musunuz? batıyorlar mı?
Geçmiş zaman Belirli (DU) battım mı? battın mı? battı mı? battık mı? battınız mı? battılar mı?
Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU) batıyor muydum? batıyor muydun? batıyor muydu? batıyor muyduk? batıyor muydunuz? batıyorlar mıydı?
Gelecek zaman (ACAK) batacak mıyım? batacak mısın? batacak mı? batacak mıyız? batacak mısınız? batacaklar mı?

 

Отрицателна форма (Olumsuz biçim)

ben sen o biz siz onlar
Geniş zaman (R) batmam batmazsın batmaz batmayız batmazsınız batmazlar
Şimdiki zaman (YOR) batmıyorum batmıyorsun batmıyor batmıyoruz batmıyorsunuz batmıyorlar
Geçmiş zaman Belirli (DU) batmadım batmadın batmadı batmadık batmadınız batmadılar
Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU) batmıyordum batmıyordun batmıyordu batmıyorduk batmıyordunuz batmıyordular
Gelecek zaman (ACAK) batmayacağım batmayacaksın batmayacak batmayacağız batmayacaksınız batmayacaklar

 

Отрицателен въпрос (Olumsuz soru)

ben sen o biz siz onlar
Geniş zaman (R) batmaz mıyım? batmaz mısın? batmaz mı? batmaz mıyız? batmaz mısınız? batmazlar mı?
Şimdiki zaman (YOR) batmıyor muyum? batmıyor musun? batmıyor mu? batmıyor muyuz? batmıyor musunuz? batmıyorlar mı?
Geçmiş zaman Belirli (DU) batmadım mı? batmadın mı? batmadı mı? batmadık mı? batmadınız mı? batmadılar mı?
Şimdiki zaman Hikaye kipi (YORDU) batmıyor muydum? batmıyor muydun? batmıyor muydu? batmıyor muyduk? batmıyor muydunuz? batmıyorlar mıydı?
Gelecek zaman (ACAK) batmayacak mıyım? batmayacak mısın? batmayacak mı? batmayacak mıyız? batmayacak mısınız? batmayacaklar mı?
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув