Продължете към съдържанието

Термини на турски език

Думата „термин“ произлиза от латинската дума „terminus“ и означава „граница, предел“. Термините са специализирани думи или словосъчетания, които се стремят към еднозначност и се употребяват в някаква конкретна област, а терминология (от латински: terminus, „предел“ и от старогръцки logos – „слово“) е съвкупността от специализирани думи, „термини“, които се употребяват в някоя област на човешката дейност.

В българския език под терминология се разбират двете основни значения:

  1. Съвкупността от термини и тяхната организираност в езика на дадена професионална област
  2. Дял от езикознанието, който изучава термините и терминологичните системи.

В турския език думата terminoloji (терминология) означава съвкупност (система) от термини.

Съществуват многобройни системи от термини  – техническа, философска, математическа, музикална и т.н. според сферите, в които тези специализирани думи се използват. Много често термините могат да имат различно значение в различните видове терминология.

Тук може да се запознаете с различни термини на турски език в различни сфери на човешката дейност, които да ви подпомогнат в изучаването на турски език