Продължете към съдържанието

Сложни условни глаголни времена (Şart birleşik zamanları)

Сложните условни глаголни времена – Şart birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език и се използват, за да изразят действие, което би се случило при изпълнението на някакво условие.

Глаголните времена под условие – Şart birleşik zamanları – се образуват чрез присъединяване на условната форма „ise“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието се е случило или би се случило при изпълнението на някакво условие. Сложните услови глаголни времена в турския език включват:

Спрежителна таблица на глагол в различните сложни условни глаголни времена в турския език. Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н.

Упражнения