Условно наклонение

В турския език формите на условно наклонение изразяват реално състояние, отнесено към настоящето, миналото или бъдещото (ако направя). Употребява се със съюзите „eğer“ или „şayet“ означаващи „ако“. Съюзът “Ако” се използва за въвеждане на подчинено изречение, което показва условието, при спазването на което едно действие може да се осъществи или е можело да се осъществи, означава – ако, в случай, при условие, стига само. Образува се, както и при желателно – условното наклонение – с добавяне на наставките -sa/-se, които обаче тук не се добавят към корена на глагола, а към основата на съответното време, в което се намира глагола.

Условно наклонение в сегашно време (-YORSA-) Образува се от корен на глагола + сегашното време + -sa / -se + II тип на глагола „СЪМ“ 

Annem evi temizliyorsa ona yardım edeceğim. – Ако мама почиства (чисти, смята да чисти), ще й помогна. (temizliyorsa – т.е. мама почиства сега, в момента на говорене).

Положителна форма

Ben yapıyorsam – ако аз правя
Sen yapıyorsan – ако ти правиш
O yapıyorsa – ако той прави 
Biz yapıyorsak – ако ние правим 
Siz yapıyorsanız – ако вие правите
Onlar yapıyorlarsa – ако те правят

Отрицателна форма

Yapmıyorsam – ако не правя
Yapmıyorsan – ако не правиш
Yapmıyorsa – ако не прави
Yapmıyorsak – ако не правим 
Yapmıyorsanız – ако не правите
Yapmıyorlarsа – ако не правят

Условно наклонение в сегашно време (-IRSA-) Образува се от корен на глагола + широко време + -sa / -se + II тип на глагола „СЪМ“. Това е най – често използваната форма на условно наклонение, понякога замества бъдеще време.

Ebeveynlerimize saygı göstermezsek bizim çocuklarımız da bize saygı göstermezler. – Ако ние не уважаваме родителите си и децата ни няма да уважават нас.

Arabamı tamir edersem pikniğe gidebiliriz. – Ако ремонтирам колата си, можем да идем на пикник.

Ne kadar çok kitap okursan o kadar bilgili olursun. – Колкото повече книги почиташ, толкова по-знаещ ще бъдеш.

Положителна форма
Ben söylersem – ако аз кажа
Sen söylersen – ако ти кажеш
O söylerse – ако той каже
Biz söylersek – ако ние кажем 
Siz söylerseniz – ако вие кажете
Onlar söylerlerse – ако те кажат

Отрицателна форма
Söylemezsem – ако не кажа
Söylemezsen -ако не кажеш
Söylemezse – ако не каже
Söylemezsek – ако не кажем
Söylemezseni – ако не кажете
Söylemezlerse – ако не кажат

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: