Характеристика на обект чрез действието

В турския език глаголът, обозначаващ действие, може да бъде трансформиран в дума, обозначаваща характеристика на обект чрез действието му. По този начин се образуват се причастия от глагола, които отговарят на въпросите „какъв е, каква е, какво е, какви са?“ обектите. Образуват се:

  1. Ако тази характеристика се отнася до настоящия момент от времето, тогава към корена на глагола се добавя окончание –an, –en (2Х) след съгласна и yan, -yen (2X) след гласна.

çalışmak – çalışan  – работя – работещ ( в момента)

taşımak – taşıyan – нося – носещ( в момента)

seyretmek – seyreden -гледам – гледащ( в момента)

yüzmek – yüzen – плувам – плуващ( в момента)

durmak – duran – спирам – спиращ( в момента)

okumak – okuyan – чета – четящ( в момента)

 

  1. Ако тази характеристика се отнася до предмета постоянно, по принцип, тогава към корена на глагола се добавя окончание – r – след гласна и – ır -, – ir -, – ur -, – ür – (4Х) след съгласна.

okumak – okur – чета – четящ (по принцип)

yazmak – yazar – пиша – пишещ (по принцип)

çalışmak – çalışır – работя – работещ (по принцип)

 

Предчувствие даващо надежда.- Ümit veren işaret.

Живеещият в града иска да види селото.- Şehirde oturan köyü görmek ister.

Спящият лъв може да се събуди. – Uyuyan aslan uyanabilir.

Çok konuşan insan az dinler.- Много говорещия човек малко слуша.

Duran taşın altına su akmaz. – Под лежащ камък вода не тече.

İsteksiz çalışan daha çok yorulur. – Работещият без желание се   уморява по-бързо.

Носещият куфара човек много се умори. – Bavulu taşıyan bir insan çok yoruldu.

Гледащият към небето човек ще види звезда.- Göğü seyreden bir insan yıldızı  görecek.

Плуващият и в гореща вода лед е хладък.- Sıcak suda yüzen buz da soğuktur.

Смеещите се деца са в добро семейство. – Gülen çocuk iyi ailede olur.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: