Продължете към съдържанието

Числа/Sayilar – Упражнения

 1. Напишете числата с думи на турски език

4, 9, 16, 28, 56, 35, 87, 90, 11, 44, 71, 93, 578, 982, 375, 555, 411, 373, 1090, 2569, 6830, 104356

 1. Напишете числата с цифри

Yedi, otuz iki, kırk dört, seksen, altmış bir, iki yüz doksan altı, yedi yüz elli dokuz, sekiz yüz on, altı yüz yetmiş iki, iki bin beş yüz yirmi dört, dört bin sekiz yüz bir, kırk üç, bin dokuz yüz seksen bir, on iki bin sekiz yüz otuz üç, bin dört yüz elli beş, yedi yüz doksan iki

 1. Напишете дробните числа с думи на турски език

6/9, 7/8, 1/3, 3/4, 5/6, 1/2, 3/3, 6/9, 2/4, 4/5, 1/10, 8/8, 1/4, 2/8, 7/10

 1. Напишете числата с цифри

Altıda üç, sekizde bir, dörtte beş, dokuzda beş, dörtte üç, altıda dört, üçte bir, beşte bir, yarım,

 1. Напишете числата:
 • elli dokuz ……………….
 • İki yüz altı ……………….
 • İki yüz yirmi iki ……………….
 • Bin altı yüz seksen üç……………….
 • İki bin iki……………….
 • On sekiz……………….
 • Bin dokuz yüz seksen dört……………….
 • On iki milyon beş yüz bin……………….
 • Yedi yüz beş……………….
 • Dokuz yüz doksan yedi……………….
 • 504 ……………….
 • 2250500 ……………….
 • 67 ……………….
 • 132……………….
 • 13562……………….
 • 9563……………….
 • 17……………….
 • 4562……………….
 • 228……………….
 • 777………………..

6. Напишете числата с думи

 • 27: _________________________________________________
 • 145: _________________________________________________
 • 478: _________________________________________________
 • 1009: _________________________________________________
 • 5492: _________________________________________________
 • 12 076: _________________________________________________
 • 143 840: _________________________________________________
 • 1 437 201: _________________________________________________

7. Напишете примерите с думи

 • %75: _________________________________________________
 • %18: _________________________________________________
 • 376₺: _________________________________________________
 • 64,50₺: _________________________________________________
 • 120,25₺: ________________________________________________

8. Поставете наставките за образуване на числителни редни (-ıncı, – incı, – uncu, -üncü) и преведете писмено изреченията.

 • Arkadaşım sekiz………… sınıfta. 
 • Cem yarışmada kaç………………. sırada? 
 • Beş………….. Cadde’de oturuyorum. 
 • Sınıfımız kaç……… katta? 
 • İki……….. Dünya Savaşı ne zaman oldu? 
 • Bugün on yedi………… yaş günümü kutlanıyorum. 
 • İyi bir koşucu değil, tüm yarışlarda son…………. oluyor. 
 • Festivalin üç………….. günü biz de gidelim. 
 • Altı…….. soruyu bilmiyorum.
 • Banu ailesinin iki………….. çocuğu. 
 • Kardeşim on……… Cadde’de oturuyor. 

9. Напишете числителните редни числа:

 • bir – birinci, 1.
 • üç –
 • yedi –
 • on –
 • on iki –
 • yirmi altı –
 • iki bin –
 • iki yüz –
 • otuz dokuz –
 • seksen –
 • kırk altı –
 • doksan –
 • dört yüz dört –

10. Отговорете на въпросите:

 • Yirmi altı artı yirmi iki ne eder?
 • Otuz iki artı on bir ne eder?
 • Kırk beş eksi otuz ne eder?
 • Kırk dokuz eksi on iki ne eder?
 • Kırk yedi eksi yirmi iki ne eder?
 • Bir simit beş lira. Dokuz simit kaç lira eder?
 • Bir kitap yirmi üç lira. İki kitap kaç lira eder?
 • Bir kalem dört lira. On bir kalem kaç lira eder?
 • Ayşe ve Fatma pastanede. Ayşe bir pasta yemek istiyor. Fatma bir dondurma yemek istiyor. Pasta yirmi lira. Dondurma on iki lira. Pasta ve dondurma kaç lira eder?
 • Ali kafede oturuyor. Bir çay üç lira ve bir simit beş lira. Ali iki çay içiyor ve iki simit yiyor. Kaç lira eder?
 • İki kere yedi ne eder?
 • Beş kere on ne eder?
 • Altı çarpı altı ne eder?
 • Yirmi beş artı yirmi altı ne eder?
 • On yedi artı kırk ne eder?
 • Otuz çarpı iki ne eder?
 • Dört kere yedi ne eder?
 • Altmış dokuz eksi yirmi iki ne eder?
 • Kırk beş artı yirmi bir ne eder?
 • On kere altı ne eder?
 • Yedi kere sekiz ne eder?
 • Elli beş eksi yirmi dokuz ne eder?
 • Kırk sekiz artı on bir ne eder?
 • Yirmi iki çarpı üç ne eder?
 • On beş kere dört ne eder?
 • Bir kırmızı kalem on lira ve bir siyah kalem sekiz lira. Ben üç kırmızı kalem ve altı siyah kalem alıyorum. Kaç lira eder?
 • Küçük dondurma beş lira. Büyük dondurma yedi lira. Çocuklar yedi büyük dondurma ve beş küçük dondurma alıyor. Kaç lira eder?
 • Ben üç kitap alıyorum. Sarı kitap yirmi beş lira. Siyah kitap otuz beş lira. Beyaz kitap on beş lira. Kaç lira eder?
 • Yetmiş sekiz eksi otuz üç ne eder?
 • Yetmiş altı eksi kırk bir ne eder?
 • Dokuz çarpı sekiz ne eder?
 • Otuz iki artı kırk beş ne eder?
 • Altı kere on iki ne eder?
 • Altmış altı artı on iki ne eder?
 • Yetmiş dokuz eksi yirmi dokuz ne eder?
 • Yetmiş beş artı yirmi üç ne eder?
 • Seksen iki artı on bir ne eder?
 • Seksen yedi eksi otuz üç ne eder?
 • Seksen beş eksi kırk beş ne eder?
 • Doksan eksi yirmi beş ne eder?
 • Sekiz çarpı on bir ne eder?
 • Dokuz kere sekiz ne eder?
 • Yedi kere on iki ne eder?
 • Doksan dokuz bölü on bir ne eder?
 • Seksen altı bölü kırk üç ne eder?
 • Altmış altı bölü üç ne eder?
 • Bir tükenmez kalem yedi lira. Bir kurşun kalem altı lira. Ben beş tükenmez kalem ve yedi kurşun kalem alıyorum. Ne eder?
 • Bir çay altı lira. Bir kahve sekiz lira. Ben on çay ve üç kahve istiyorum. Kaç lira eder?
 • Bir kitap on yedi lira. Ben beş kitap alıyorum. Kaç lira eder?
 • Bir pasta on altı lira. Bir börek on üç lira. Ben beş pasta ve bir börek alıyorum. Kaç lira eder?

11. Решете задачите:

 • İki yüz beş artı altı yüz yetmiş beş ne eder?
 • Elli bin artı seksen bin ne eder?
 • Dokuz yüz doksan dokuz bin eksi altı yüz altmış altı bin ne eder?
 • Dokuz yüz eksi üç yüz kırk ne eder?
 • Altmış çarpı otuz ne eder?
 • Yetmiş beş çarpı yirmi ne eder?
 • Seksen sekiz çarpı on iki ne eder?
 • Yedi kere elli ne eder?
 • Kırk çarpı elli beş ne eder?
 • Bin iki yüz elli bölü elli ne eder?
 • Yirmi beş bin bölü iki bin beş yüz ne eder?
 • On bin bölü iki bin beş yüz ne eder?
 • İki bin çarpı on bir ne eder?
 • Kırk yedi bin eksi altı bin beş yüz ne eder?
 • Bir kravat seksen lira, bir pantolon yüz yirmi lira, bir gömlek doksan beş lira. Ahmet iki kravat, bir pantolon ve üç gömlek alıyor. Kaç lira eder?
 • Hafize Hanım pembe bir elbise, bir altın bilezik ve bir gümüş yüzük alıyor. Elbise altı yüz lira, bilezik beş bin lira, yüzük üç bin iki yüz elli lira. Kaç lira eder?
 • Bir ağaçta yirmi kuş var. Bahçede otuz beş ağaç var. Bahçede kaç kuş var?
 • Bir günde yirmi dört saat var. Beş günde kaç saat var?
 • Bir kurşun kalem on beş lira. Ben yirmi kurşun kalem alıyorum. Kaç lira eder?
 • Fatma Hanım alışverişe gidiyor. Bir litre süt (yirmi iki lira), bir yoğurt (otuz beş lira), beş simit (bir simit on iki lira), beş börek (bir börek sekiz lira) ve bir kutu çay (kırk iki lira) alıyor. Kaç lira eder?

12. Решете задачите:

 • İki milyon dokuz yüz elli bin artı iki yüz elli bin ne eder?
 • Altı yüz bin artı yedi yüz bin ne eder?
 • Otuz milyon çarpı otuz üç ne eder?
 • Sakıp Bey’in yarım milyar lirası var. Büyük bir ev alıyor ve yüz milyon lira veriyor. Şimdi kaç lirası var?
 • Altı milyon bölü altmış ne eder?
 • Seksen milyon çarpı iki yüz ne eder?
 • Dört milyar bölü sekiz ne eder?
 • Yedi milyar dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz artı bir ne eder?
 • Beş milyon beş yüz bin bölü on bir ne eder?
 • Altı milyon eksi iki buçuk milyon ne eder?

13. Решете задачите:

 • Altı yüzün yarısı ne eder?
 • Bin sekiz yüzün yarısı ne eder?
 • İki bin altı yüzün yarısı ne eder?
 • (Sekizin yarısı) ÇARPI (onun yarısı) ne eder?
 • Beş milyon doların yarısı ne kadar eder?
 • Altı milyon liranın yarısı ne eder?
 • (Ellinin yarısı) bölü iki buçuk ne eder?
 • (Binin yarısı) eksi (sekiz yüzün yarısı) ne eder?
 • Yirmi virgül beş artı otuz virgül beş ne eder?
 • Sıfır virgül altı çarpı beş ne eder?
 • On virgül sekizin yarısı ne eder?
 • Dokuz virgül dokuz bölü üç virgül üç ne eder?
 • Yetmiş virgül sekiz eksi kırk virgül dört ne eder?
 • Sıfır virgül sıfır beş artı sıfır virgül doksan beş ne eder?
 • Dört virgül sıfır iki artı yedi virgül on üç ne eder?
Отговори
error: