Продължете към съдържанието

Цифри и числа (Sayılar)

Числителното име е вид прилагателно име, което определя броя или реда на предметите.

Абонирайте се за Uchaturski.com, за да получите веднага неограничен достъп до всички образователни ресурси по турски език и до нашите Онлайн курсове по турски език

Упражнения

В турския език числата се изписват отделно, но се произнасят слято. При четене или говорене реда на произнасяне на числата на турски език е: хиляди, стотици, десетици, единици – еднотипен с изказа на числата на български език. При изговаряне на числата „сто“ и „хиляда“, се изказва само “yüz” или само “bin”, както е и на български език, не се произнася една стотица или една хиляда. Във всички останали случаи, преди числото на турски език се употребява “bir” – “един” – bir milyon – един милион, bir milyar – един милиард.

Числителни бройни имена в турския език (Аsıl sayıları)

В турския език в комбинацията от числително бройно име и съществително име, съществителното име се употребява винаги в единствено число – üç öğrenci – три ученика. Ако в такава комбинация преди съществителното име има и определение, то числителното бройно име винаги стои на първо място – iki küçük masa – две малки маси.

При броене на турски език турските цифри и числа се използват без присъединена наставка.

Телефонните номера обикновено се четат в стотици или десетици на турски език. Само тези телефонни номера, които започвaт с нула (sıfır) се четат като единични цифри.

 • 224-35-06 (iki yüz yirmi dört – otuz beş – sıfır altı)

В турския език думата „bir“ има следните значения:

 • на числително бройно име, цифрата 1, превежда се като един, една, едно – bir kadın – една жена
 • на неопределителен член, като в този случай стои пред съществителното име и показва, че предметът е неопределен и за него се споменава за първи път, превежда се като един, една, едно, някакъв, някаква, някакво – bir kadın – една/някаква жена

Общите правила за ударение на думите за цифри и числа в турския език са:

Едносричните цифри винаги са под ударение.

 • BİR
 • ÜÇ
 • DÖRT
 • BEŞ

Числата от единадесет до деветнадесет са с ударение върху първата сричка.

 • ON bir
 • ON iki
 • ON üç
 • ON dört
 • ON beş
 • ON altı
 • ON yedi
 • ON sekiz
 • ON dokuz

Всички други многосрични числа са с ударение върху последната сричка.

 • yir
 • yirmi BİR
 • yirmi i
 • yirmi ÜÇ
 • yirmi DÖRT
 • yirmi BEŞ
 • yirmi alTI
 • yirmi ye
 • yirmi seKİZ
 • yirmi doKUZ
 • oTUZ
 • otuz BİR

Числителни редни имена в турския език (Sıra sayıları)

Числителните редни имена в турския език, се образуват като към числото се присъедини наставката „-inci, -ıncı, -uncu, üncü“  по правилото „4x“ на вокалната хармония.

Думите „kaç – колко“ и „son – край“ също могат да приемат наставките „-inci, -ıncı, -uncu, üncü“:

 • kaç – kaçıncı – кой по ред?
 • son – sonuncu – последен по ред.

Когато се задава въпрос отнасящ се към числително редно име, наставката се поема от въпросителната дума, а в отговора числото взема наставката. Отговорът на въпроса заема мястото на въпросителната дума в изречението.

 • Kaçıncı katta? – На кой етаж?
 • İkinci katta. – На втория етаж.

Числителните редни имена в турския език могат да приемат наставки за множествено число и наставки за падежи:

 • birinciler – първите, първенците

При изписване числителните редни имена се обозначават като число с точка – beşinci – 5. – пети

 • Murat birinci katta oturuyor.
 • Esra üçüncü sınıfta okuyor.
 • Sibel çok tembel, her sınavda sonuncu oluyor.
 • Arkadaşım 8. caddede oturuyor.

Числителни разделителни имена в турския език (Üleştirme sayıları)

В турския език числителните разделителни имена се образуват с помощта на наставките „-şar, -şer, -ar, -er“, които се присъединяват към числото и придават значение на „по“. Показват разделението на едно цяло (предмет или лице) и групирането му на равни части. 

 • altışar (по шест)
 • ikişer (по два, по две)
 • onar (по десет)
 • biner (по хиляда)
 • Öğrencilere ikişer soru soruyorum. – Задавам на учениците по два въпроса.
 • Hepimizin tabağında üçer elma var. – За всеки от нас в чинията има по три ябълки.
 • Sınıfa birer birer girin! – Влизайте в клас един по един.

Наставките за образуване на числителните разделителни имена „-şar, -şer, -ar, -er“, могат да се присъединяват и към думите: 

 • az – малко → azar – по малко
 • kaç – колко → kaçar – по колко
 • çok – много → çoğar – по много

Дробни числа в турския език (Kesir sayıları)

Дробните числа в турския език показват разделението на едно цяло (предмет или лице) и групирането му на равни части, като указват няколко от тези части, а не всички тях.

Дробните числа се изчитат както са изписани, когато става въпрос за десетична дроб:

 • 0.5 – sıfır nokta beş
 • 4.25 – dört nokta yirmi beş

Числителните дробни имена имат две части: „pay“ – числител и „payda“ – знаменател. При изговаряне на числителните дробни имена, първо се изказва знаменателят в местен падеж, а след това числителят без наставка или окончание.

 • onda (payda) iki (pay) – две десети
 • ikide (payda) bir (pay) – една втора
 • dörtte (payda)  iki (pay) – две четвърти

При изговаряне на проценти, първо се изговаря думата за процент (%) – „yüzde“, а след това числото, така и се записва:

 • yüzde elli – петдесет процента = %50
 • yüzde yirmi beş – двадесет и пет процента = % 25

Числото след процента може да приема различни наставки за падежи или да образува именни словосъчетания – изафет, в зависимост от значението на сказуемото в изречението.

 • İşin yüzde otuz beşini bidirdik. – Свършихме работата на 35%.
 • Türkiye nüfusunun yüzde yetmişi köylerde yaşar. – Седемдесет процента от населението на Турция живее в селата.

Числата до 100 на турски език научете във видеото:

Числата над 100 на турски език научете във видеото:

Цифри и числа на турски език:

Цифри и числа

Числителни бройни

Числителни редни

0 sıfır sıfırıncı
1 bir birinci
2 iki ikinci
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci
6 altı altıncı
7 yedi yedinci
8 sekiz sekizinci
9 dokuz dokuzuncu
10 on onuncu
11 on bir on birinci
12 on iki on ikinci
13 on üç on üçüncü
14 on dört on dördüncü
15 on beş on beşinci
16 on altı on altıncı
17 on yedi on yedinci
18 on sekiz on sekizinci
19 on dokuz on dokuzuncu
20 yirmi yirminci
21 yirmi bir yirmi birinci
30 otuz otuzuncu
40 kırk kırkıncı
50 elli ellinci
60 altmış altmışıncı
70 yetmiş yetmişinci
80 seksen sekseninci
90 doksan doksanıncı
100 yüz yüzüncü
131 yüz otuz bir yüz otuz birinci
200 iki yüz iki yüzüncü
300 üç yüz üç yüzüncü
400 dört yüz dört yüzüncü
500 beş yüz beş yüzüncü
600 altı yüz altı yüzüncü
700 yedi yüz yedi yüzüncü
800 sekiz yüz sekiz yüzüncü
900 dokuz yüz dokuz yüzüncü
965 dokuz yüz altmış beş dokuz yüz altmış beşinci
995 dokuz yüz doksan beş dokuz yüz doksan beşinci
999 dokuz yüz doksan dokuz dokuz yüz doksan dokuzuncu
1 000 bin bininci
2 000 iki bin iki bininci
10 000 on bin on bininci
25 000 yirmi beş bin yirmi beş bininci
1 000 000 bir milyon bir milyonuncu
1 000 000 000 bir milyar bir milyarıncı

Математическите символи на турски език са: 

(+) artı – плюс, за събиране 
(-) eksi – минус, за изваждане
(x) çarpı – по, за умножение
(/) bölü – делено на, за деление
(=) eşittir – равно на, за равенство