Основни времена на глагола “СЪМ”

Спомагателния глагол “СЪМ” може да се употребява в следните значения –  че нещо съществува, има го; че нещо присъства, намира се някъде; че нещо се намира в някакво състояние. Може да се използва при образуване на сложни глаголни форми, както и за свързване на субекта и негов признак. Спомагателният глагол “СЪМ” има различни форми в различните времена на езика. Отрицателната форма на “СЪМ” се образува с думата “değil”, която дума се използва за отрицание единствено и само на съществителни и прилагателни имена, както и на числителни, но никога за отрицание на глаголи.

ŞİMDİKİ ZAMAN

GEÇMİŞ ZAMAN

СЪМ БЯХ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП + (y)  + I ри “съм” ЛМ + същ. име в МП + (y)  + dı,di,du,dü + II ри “съм”
             прилаг. Име              прилаг. Име                      tı,tı,tu,tü
Ben hemşireyım – аз съм медицинска сестра hemşireydim – аз бях медицинска сестра
Sen hemşireysin – ти си медицинска сестра hemşireydin – ти беше медицинска сестра
O hemşire – тя е медицинска сестра hemşireydi – тя беше медицинска сестра
Biz hemşireyiz – ние сме медицински сестри hemşireydik – ние бяхме медицински сестри
Siz hemşiresiniz – вие сте медицински сестри hemşireydiniz – вие бяхте медицински сестри
Onlar hemşireler – те са медицински сестри hemşireydiler – те бяха медицински сестри
НЕ СЪМ  НЕ БЯХ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП          DEĞİL + I ри “съм” ЛМ + същ. име в МП          DEĞİL + Dİ + II ри “съм”
             прилаг. Име              прилаг. Име
Ben evde değilim – аз не съм в къщи evde değildim – аз не бях в къщи
Sen evde değilsin – ти не си в къщи evde değildin – ти не беше в къщи
O evde değil – той не е в къщи evde değildi – той не беше в къщи
Biz evde değiliz – ние не сме в къщи evde değildik – ние не бяхме в къщи
Siz evde değilsiniz – вие не сте в къщи evde değildiniz – вие не бяхте в къщи
Onlar evde değililer – те не са в къщи evde değildiler – те не бяха в къщи
СЪМ ЛИ  БЯХ ЛИ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП       MI,Mİ      + (y)  + I ри “съм” ЛМ + същ. име в МП       MI,Mİ      + (y)  + dı,di   + II ри “съм”
             прилаг. Име             MU,MÜ              прилаг. Име             MU,MÜ                du,dü
Ben hasta mıyım? – аз болен ли съм? hasta mıydım? – аз болен ли бях?
Sen hasta mısin? – ти болен ли си ? hasta mıydın? – ти болен ли беше?
O hasta mı? – той болен ли е ? hasta mıydı? – той болен ли беше?
Biz hasta mıyız? – ние болни ли сме? hasta mıydık? – ние болни ли бяхме?
Siz hasta mısiniz? – вие болни ли сте? hasta mıydınız? – вие болни ли бяхте?
Onlar hasta mılar? – те болни ли са? hastalar mıydı? – те болни ли бяха?
НЕ СЪМ ЛИ  НЕ БЯХ ЛИ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП     DEĞİL     MI  + (y)  + I ри “съм” ЛМ + същ. име в МП     DEĞİL     MI  + (y)  + Dİ  + II ри “съм”
             прилаг. Име              прилаг. Име
Ben burada değil miyim? – аз не съм ли тук? burada değil miydim? – аз не бях ли тук?
Sen burada değil misin? – ти не си ли тук ? burada değil miydin? – ти не беше ли тук?
O burada değil mi? – той не е ли тук? burada değil miydi? – той не беше ли тук?
Biz burada değil miyiz? – ние не сме ли тук? burada değil miydik? – ние не бяхме ли тук?
Siz burada değil misiniz? – вие не сте ли тук? burada değil miydinız? – вие не бяхте ли тук?
Onlar burada değil miler? – те не са ли тук? burada değiller miydi? – те не бяха ли тук?

GELECEK ZAMAN

GEÇMİŞ ZAMAN (rivayet kipi)

ЩЕ БЪДА БИЛ СЪМ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП        OLACAK + I ви “съм” ЛМ + същ. име в МП + (y) MIŞ, MİŞ         + I ви “съм”
             прилаг. име               прилаг. Име          (y) MUŞ, MÜŞ
Ben hemşire olacağım – аз ще бъда медицинска сестра hemşireymişim – аз съм била мединцкс сестра
Sen hemşire olacaksın – ти ще бъдеш медицинска сестра hemşireymişsin – ти си била медицинска сестра
O hemşire olacak – тя ще бъде медицинска сестра hemşireymiş – тя е била медицинска сестра
Biz hemşire olacağız – ние ще бъдем медицински сестри hemşireymişiz – ние сме били медицински сестри
Siz hemşire olacaksınız – вие ще бъдете медицински сестри hemşireymişsiniz – вие сте били медицински сестри
Onlar hemşire olacaklar – те ще бъдат медицински сестри hemşireymişler – те са били медицински сестри
НЕ ЩЕ БЪДА НЕ СЪМ БИЛ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП      OLMAYACAK + I ви “съм” ЛМ + същ. име в МП + DEĞİL + MİŞ + I ви “съм”
             прилаг. име              прилаг. име
Ben evde olmayacağım – аз няма да бъда в къщи evdedeğilmişim – аз не съм бил в къщи
Sen evde olmayacaksın – ти няма да бъдеш в къщи evdedeğilmişsin – ти не си бил в къщи
O evde olmayacak – той няма да бъде в къщи evdedeğilmiş – той не е бил в къщи
Biz evde olmayacağız – ние няма да бъдем в къщи evdedeğilmişiz – ние не сме били в къщи
Siz evde olmayacaksınız – вие няма да бъдете в къщи evdedeğilmişsiniz – вие не сте били в къщи
Onlar evde olmayacaklar – те няма да бъдат в къщи evdedeğilmişler – те не са били в къщи
ЩЕ БЪДА ЛИ БИЛ ЛИ СЪМ
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП        OLACAK    MI+(y)+ I ви “съм” ЛМ + същ. име в МП    MI,Mİ      +(y) MIŞ, MİŞ      + I ви “съм”
             прилаг. име               прилаг. Име          MU,MÜ    (y) MUŞ, MÜŞ
Ben hasta olacak mıyım? – аз ще бъда ли болен ? hasta mıymışım? – аз болен ли съм бил?
Sen hasta olacak mısın? – ти ще бъдеш ли болен? hasta mıymışsın? – ти болен ли си бил?
O hasta olacak mı? – той ще бъде ли болен? hasta mıymış? – той болен ли е бил ?
Biz hasta olacak mıyız? – ние ще бъдем ли болни? hasta mıymışız? – ние болни ли сме били?
Siz hasta olacak mısınız? – вие ще бъдете ли болни ? hasta mıymışsınız? – вие болни ли сте били?
Onlar hasta olacaklar mı? – те ще бъдат ли болни ? hasta mıymışlar? – те болни ли са били ?
НЕ ЩЕ ЛИ БЪДА НЕ СЪМ ЛИ БИЛ 
             същ. Име              същ. Име
ЛМ + същ. име в МП        OLMAYACAK    MI+(y)+ I ви “съм” ЛМ + същ. име в МП    DEĞİL     Mİ +(y) +MİŞ  + I ви “съм”
             прилаг. име               прилаг. Име
Ben burada olmayacak mıyım? – аз няма ли да бъда тук? burada değil miymişim? – аз не съм ли бил тук?
Sen burada olmayacak mısın? – ти няма ли да бъдеш тук? burada değil miymişsin? – ти не си ли бил тук?
O burada olmayacak mı?- той няма ли да бъде тук? burada değil miymiş? – той не е ли бил тук?
Biz burada olmayacak mıyız? – ние няма лид а бъдем тук? burada değil miymişiz? – ние не сме ли били тук?
Siz burada olmayacak mısınız? – вие няма ли да бъдете тук? burada değil miymişsinşz? – вие не сте ли били тук?
Onlar burada olmayacaklar mı? – те няма ли да бъдат тук? burada değil miymişler? – те не са ли били тук?
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув