Продължете към съдържанието

Геометрията на Ататюрк (Atatürk’ün Geometri)

Мустафа Кемал Ататюрк, основателят на съвременната турска държава, освен създател на турската езикова реформа, проведена в Турция през 1928 година, е и автор на учебник по геометрия, който той пише в двореца Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı), година и половина преди смъртта си, през зимните месеци на 1936-1937 година.

Геометрията имала важно място в образователната система на страната, но нейната терминология, базирана основно на персийски и арабски език, била в голяма степен неразбираема за учениците. Ататюрк „превежда“ много термини на турски език, за да бъдат те по-достъпни и разбираеми.

Книгата му, представляваща ръководство за преподаване на геометрия на ученици, се състои от 44 страници и въвежда понятията за измерение, дължина, повърхност, диаметър, радиус, сечение, дъга, окръжност, допирателна, ъгъл, ъглополовяща, отвес, триъгълник, четириъгълник, петоъгълник, диагонал и други, изцяло измислени от самия Ататюрк. По този начин турският език е прави още една фундаментална стъпка към освобождаването си от влиянието на чужди езици, а това събитие се превръща във важна стъпка за културния живот в Турция. Ататюрк подчертава необходимостта от опростяване на езика на науката и осигуряване на качествено и достъпно образование в училищата, преподавано на разбираем турски език.

Книгата е издадена от Министерството на народното просвещение през 1937 година без името на автора, а второ нейно издание е публикувано от Асоциацията за турски език през 1971 година. Много от въведените термини в тази книга се използват и днес.

Османска дума Турски еквивалент Превод на български
mekan uzay пространство
satıh yüzey повърхност
kutur çap диаметър
nısf-ı kutur yarıçap радиус
kavis yay дъга
zâviye açı ъгъл
re’sen mütekabil zâviyeler ters açılar срещуположни ъгли
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan iç ters açılar вътрешни срещуположни ъгли
kaaide taban основа
ufkî yatay хоризонтален
şâkulî düşey вертикален
kaim zaviyeli müselles dikey üçgen правоъгълен триъгълник
tamamlıyan zaviye tümey açı остър ъгъл
murabba kare квадрат

Интересно е, че на 29 март 1937 година, Мустафа Кемал Ататюрк, обявява конкурс във вестник “Ulus” за предложения за еквиваленти на термините „ceyb“ (синус) и „teceyb“ (косинус). По-късно всички предложени термини са включени в изданието „Türk Dili Belleten Dergisi“ от октомври 1937 година.

Ататюрк изследва и ефектите от обучението на учениците в страната, като им преподава сам. Той посещава много училища, като води предимно часове по математика и наблюдава успеха на учениците в часовете. По негово мнение, учениците не успявали да запомнят неразбираемите арабски термини, което налагало уроците да се обясняват на турски език с нови термини. Ататюрк дава нареждане на министъра на културата учебниците да бъдат пренаписани на турски език и в рамките на няколко месеца, да бъдат доставени на всички училища.

Мустафа Кемал Ататюрк прави огромна крачка по пътя си за изграждане на съвременната турска държава – първо с въведената езикова реформа и въвеждане на новата турска азбука, в последствие и с действията си за налагане на собствена, разбираема от хората, турска терминология в различните области на науката.

Снимка: www.cumhuriyet.com.tr