Продължете към съдържанието

Турски език (Türkçe)

Както е известно, турски език и български език не са родствени езици, тъй като двата езика принадлежат към различни езикови семейства.

Турски език спада към огузката група на тюркското езиково семейство, докато български език принадлежи към подгрупата на южнославянските езици от групата на славянските езици на индоевропейското езиково семейство.

Историческото развитие на турския език започва от средата на ХІ в., когато огузките племена навлизат в Мала Азия и основават редица феодални държавици, като пренасят на тези територии огузкия език, пряк предшественик на турския език.

През това време самият език преминава през следните периоди на развитие:

  • анадолскотюркски – ХІІІ – ХІV в.,
  • раннотурски – ХV – ХVІ в.,
  • среднотурски – ХVІІ – ХІХ в.,
  • новотурски – ХІХ – ХХ в.
  • най-нов турски език – от трийсетте години насам, в резултат на което той се изгражда като език с напълно определен ареал и лексико-граматична структура.

След приемането на исляма от турците в езика масово навлизат арабски и персийски думи, и макар че през шествековното съществуване на Османската империя Османският турски език е официалният административен и литературен език и се разпространява с териториалното разрастване на империята, той остава трудноразбираем за повечето турци. По слабо образованите хора говорят, така наречения „простонароден турски език“, който пък в последствие става основа на съвременния турски език.

След краха на Османската империя в Турция е проведена езикова реформа, като официалната писменост е заменена от вариант на латиницата. С основаването на Република Турция през 1923 година се създава и Турската езикова служба, която провежда езикова реформа по замяна на арабските и персийските думи в езика с турските им еквиваленти и стандартизира турския език.  Забранява се употребата на чуждици в печатните издания, създават се нови думи на основата на тюркски корени, което води до съществена и рязка промяна в езика и съществени различия в речника на различните поколения. Успоредно с езиковата реформа на този принцип се асимилират и етнически малцинства, премахвайки употребата на малцинствения им език.

Най – престижното състезание по турски език в света е Международната олимпиада по турски език, която се провежда ежегодно в Истанбул и на която всяка година участват представители от над 140 страни по света.