Азбука и произношение

ТУРСКАТА АЗБУКА. ПРОИЗНОШЕНИЕ.

(TÜRKÇE ALFABESİ. TELAFFUZ.)

Съвременната турска азбука е 29-буквен вариант на латинската азбука, близък до френското изписване, който през 20-те години на миналия век заменя старата османска турска азбука, а съвременният книжовен турски език се основава на диалекта, говорен в Истанбул. Изучаването на турски език е предизвикателство, но тъй като езикът е фонетичен – на всеки звук отговаря определен буквен знак, а освен това в него не се употребяват съчетания от букви, които означават един звук, след като научите азбуката, вече ще можете да четете, защото думите в турски език се пишат, както се чуват. Посетете нашата секция Текстове за четене, в която са поместени кратки истории, с които да се упражните в четенето на турски език. В звуковите файлове чуйте произношението на буквите от турската азбука, както и как се произнасят турските букви в конкретни думи.

Турска азбука – произношение:

 

Произношение на думите в турския език: 

 

Букви в турската азбука

Съответстващи букви и звукове в българската азбука Примерна дума на турски език Изговаряне на думата

Превод на бългаски език

A a А Ad Ад Име
B b Б Baba Бабá Баща
C c Дж Cam Джам Стъкло
Ç ç Ч Çocuk Чоджук Дете
D d Д Dost Дост Приятел
E e Е El ел (меко л) Ръка, длан
F f Ф Fen Фен Наука
G g Г Gece Геджé Нощ
Ğ ğ меко Г Dağ Даа Гора
H h Х-гърлено Harita Харита Карта (георгафска)
I ı Ъ Isı Ъсъ Температура, топлина
İ i И İğne Иине Игла
J j Ж Jimnastik Жимнастик Гимнастика
K k К Kafa Кафа Глава
L l Л, между меки гласни се чете меко Lamba Ламба Лампа
M m М Masal Масал Приказка
N n Н Nem Нем Влага
O o О Оda Ода Стая
Ö ö Между Е и О Örnek Орнек Пример
P p П Parmak Пармак Пръст на ръка
R r Р Renk Ренк Цвят
S s С Saat Саат Час
Ş ş Ш Şaka Шака Майтап
T t Т Taş Таш Камък
U u У Uçak Учак Самолет
Ü ü между Е и У Ülke Юлке Страна
V v В Vazo Вазо Ваза
Y y Й Yol Йол Път
Z z З Zaman Заман Време

В турския език се използва латинската абука с малки изменения и допълнения.

Буквите a, b, ç, d, е, f, g, h, i, ı, j, k, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, u, v, y, z имат точно съответствие с букви от българската азбука – а, б, ч, д, е, ф, г, х, и, ъ, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, ш, т, у, в, й, з.

Всички гласни звукове в турския език са кратки (къси)! Изключение правят някой думи, които са заети от други езици, например Lâzım, чието произношение е “Ляазъм”, произходът на думата е арабски, поради което изказът на бурката “а” е по-дълбок и по-мек от стандартното произношение на буквата “а” в турския език. 

В турския език при говорене винаги се произнасят всички букви и звукове (гласни и съгласни), независимо от тяхната позиция в думата. Единственото изключение е буквата “Ğ”, която не се изговаря, а само удължава или омекотява предходния гласен звук.

Буквата Ğ меко Г. Тази буква винаги се намира след гласен звук. В турския език НЯМА дума, която да започва с буквата Ğ

  • Между твърди гласни, удължава предхождащия го гласен звук
dağ – даа – планина
sağ – саа – дясно
  • Между меки гласни се чете Й
Ciğer – джийер – дроб
Öğle – ойле – обяд
  • Пред сонорни съгласни (при които има повече тон, отколото звук – Л, М, Р, Н, Й, ще ги запомните от думата ЛАМАРИНА) -удължава предхождащия го звук

Öğretmen – ооретмен – учител

Буквата С обозначава звуковото съчетание ДЖ.

Буквата Ö обозначава звук между Е и О.

Буквата Ü обозначава звук межди Е и У

В турския език буквата Ц се замества с Ч или З.

Йотувани гласни

Пред всеки гласен звук в турския език може да бъде добавен звука „у“, което се чете като „й“ и омекотява или удължава звука:

Ya – я

Yı – йъ

Yu – ю

Yo – йо

Yü – йю

Yi – йи – i-yi-yim ( ийийим – добре съм)

Yö – йио 

Надредни знаци

Допънителният знак ^ може да бъде поставен над буквите a, u, i, също влияе върху произношението, като:

  1. Може да удължава звука, когато е в началото на думата:
Alem Алем Флаг
Âlem Aалем Мир
Adet Адет Число, множество, количество
Âdet Аадет Oбичай, привичка, навик
  1. Може да омекотява звука, когато не е в началото на думата:
Kâğıt Кяaът Хартия
Rüzgâr рюзгяр Вятър
Selâm Селям Здравей

Апострофът “`” служи за отделяне на съществителни собствени имена, цифти, градове, хора, планини, реки, континенти, от окончанието в падеж:

Nerdensin? – Bulgaristan`dan

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув