Продължете към съдържанието

Турска азбука (Türk alfabesi)

Съвременният книжовен турски език се основава на диалекта, говорен в Истанбул, а съвременната турска азбука е 29-буквен вариант на латинската азбука, близък до френското изписване и съдържащ 21 съгласни и 8 гласни звукове, който през 20-те години на миналия век заменя старата османска азбука.

Изучаването на турски език е предизвикателство, но с нашите Онлайн курсове по турски език ще научите турски език по един лесен, забавен и приятен начин и ще вземете вашия Сертификат за владеене на турски език.

Абонирайте се за Uchaturski.com, за да получите веднага неограничен достъп до всички образователни ресурси по турски език.

Турският език е фонетичен – на всеки звук отговаря определен буквен знак, а освен това в него не се употребяват съчетания от букви, които означават един звук, след като научите азбуката, вече ще можете да четете, защото думите в турски език се пишат, както се чуват, ще можете да  поздравявате и да общувате. Посетете нашата секция Текстове, в това число – Текстове за четене  на турски език, Кратки диалози и Адаптирани книги на турски език, Текстове на турски песниТекстове на турски готварски рецепти, с които да се упражните. В звуковите файлове чуйте произношението на буквите от турската азбука, както и как се произнасят турските букви в конкретни думи на турски език.

Турска азбука – произношение:

Произношение на думите в турския език: 

Буква на турски език Съответстващи буква/звук в българската азбука Примерна дума на турски език Изговаряне на думата Превод на думата на български език
A a както бълг. А ad áд име
B b както бълг.  Б baba бабá баща
C c както бълг. Дж cam джáм стъкло
Ç ç както бълг. Ч çocuk чоджу́к дете
D d както бълг. Д dost до́ст приятел
E e както бълг.  Е, когато в сричката след нея се съдържа буква „i“, в останалите случаи по-отворено от бълг. Е el е́л (меко л) ръка, длан
F f както бълг. Ф fen фе́н наука
G g както бълг. Г gece гедже́ нощ
Ğ ğ между твърди гласни звукове, удължава предхождащия го гласен звук; между меки гласни се чете „Й“ dağ дáа планина
H h както бълг. H harita харитá карта (георгафска)
I ı по-задно и късо от бълг. Ъ ısı ъсъ́ температура, топлина
İ i както бълг. И iğne иине́ игла
J j както бълг. Ж jimnastik жимнасти́к гимнастика
K k както бълг. К kafa кафá глава
L l както бълг. Л; между меки гласни се чете меко Л lamba лáмба лампа
M m както бълг. М masal масáл приказка
N n както бълг. Н nem не́м влага
O o както бълг. О оda одá стая
Ö ö между Е и О, меко О örnek орне́к пример
P p както бълг. П parmak пармáк пръст на ръка
R r както бълг. Р renk ре́нк цвят
S s както бълг. С saat саáт час
Ş ş както бълг. Ш şaka шакá майтап
T t както бълг. Т taş тáш камък
U u както бълг. У uçak учáк самолет
Ü ü между Е и У, меко У ülke юлке́ страна
V v както бълг. В vazo вазо́ ваза
Y y както бълг. Й yol йо́л път
Z z както бълг. З zaman замáн време

В турската азбука буквите a, b, ç, d, е, f, g, h, i, ı, j, k, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, u, v, y, z имат точно съответствие с букви от българската азбука – а, б, ч, д, е, ф, г, х, и, ъ, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, ш, т, у, в, й, з.

Панграма е изречение, включващо всички букви от дадена азбука. Панграмата, съдържаща всичките 29 букви от турската азбука:

 • Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi. – Пациентът по пижама моментално се довери на смелия шофьор.

Произношението на турски език може да упражните със скоропоговорки на турски език, които съдържат трудни за произнасяне фрази, в които се редуват близки по звучене звуци, които имат за цел да „залъжат“ езика, и са един практичен начин за заучаване на турското произношение.

По правило всички гласни звукове в турския език са кратки (къси). Изключение правят единствено гласните звукове „â“, „î“ и „û“, в някой думи, които са от арабски или персийски произход. Пример за такова изключение е думата „lâzım“, чието произношение е “ляазъм”. Произходът на думата е арабски, поради което изказът на буквата “а” е по-дълбок и по-мек от традиционното произношение на буквата “а” в турския език. Дължината на гласните звукове в турския език не винаги се изразява с графичен знак.

Гласните звукове в турския език се разделят по три признака:

 • според положението на езика, те могат да бъдат меки гласни (e, i, ö, ü) и твърди гласни (a, ı, o, u)
 • според положението на устните, те могат да бъдат закръглени гласни (o, u, ö, ü) и незакръглени гласни (a, ı, e, i)
 • според разстоянието между езика и небцето, те могат да бъдат широки гласни (a, e, o, ö) и тесни гласни (ı, i, u, ü)

Съгласните звукове в турския език са 21 и се разделят на звучни и беззвучни съгласни звукове.

 • Беззвучните съгласни звукове в турския език са: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
 • Звучните (твърди) съгласни звукове в турския език са: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Повечето съгласни звукове в турския език има твърд и мек изговорен вариант, като се изговарят твърдо след твърдите гласни звукове (a, ı, o, u) и меко след меките гласни звукове (e, i, ö, ü).

В изговора на турски език винаги се произнасят всички букви и звукове (гласни и съгласни), независимо от тяхната позиция в думата. Единственото изключение от това правило е буквата “ğ” (yumuşak ğ), която не се изговаря, а само удължава или омекотява предходния гласен звук. Няма дума в турския език, която да започва с буквата “ğ”.

Особености на буквата „Ğ“

1.Между твърди гласни звукове, удължава предходния гласен звук

 • dağ – „даа“ – планина
 • sağ – „саа“ – дясно

Въпреки, че само удължава предходния гласен звук, когато се появи в края на дума, буквата „ğ“ се държи като съгласен звук, т.е. приема варианта на наставката, която е прикрепена към думи, завършващи на съгласен звук. Например дателният падеж, прикрепен към думата dağ (планина) е dağ-a, а не dağ-ya.

2. Между меки гласни се чете „й“

 • ciğer – „джийер“ – дроб
 • öğle – „ойле“ – обяд

3. Между твърди гласни не се изговаря, вмъква едва доловима пауза между гласните звукове.

 • soğuk – „со_ук“ – студен
 • soğan – „со_ан“ – лук

4. Пред сонорни съгласни звукове (звучни съгласни звукове) -удължава предхождащия я гласен звук

 • öğretmen – „ооретмен“ – учител

Особености на буквата „С“

 1. Обозначава звуковото съчетание „дж“

Особености на буквата „J“

 1. Oбозначава звук, който е близък до българския звук „ж“ и се използва само в думи от чужд произход,, като jen → ген, jeneratör → генератор, jest → жест

Особености на буквата „Ö“

 1. Обозначава звуково съчетание между „е“ и „о“

Особености на буквата „Ü“

 1. Обозначава звуково съчетание между „е“ и „у“

Йотувани гласни

Пред всеки гласен звук в турския език може да бъде добавена буквата „у“, която се произнася като „й“ и омекотява или удължава звука:

 • Ya – „йа“ – изговаря се като българското „я“ в началото на думата
 • Yı – „йъ“ – изговаря се като съчетанието „йъ“
 • Yu – „йу“ – изговаря се като българското „ю“ в началото на думата
 • Yo – „йо“ – изговаря се като българското „йо“
 • Ye – „йе“ – изговаря се като съчетанието „йе“
 • Yü – „йю“ – това съчетание не съществува в изговора на български език
 • Yi – „йи“ – изговаря се като съчетанието „йи“
 • Yö – „йио“ – това съчетание не съществува в изговора на български език

Надредни знаци

В турската азбука има два надредни знака:

1.(‘) – kesme işareti (апостроф) – знак за разделяне, който служи за отделяне на наставки за падеж от съществителните собствени имена, към които те са присъединени.

 • Türkiye’de (в Турция)
 • Ayşe’nin (на Айше)
 • Bulgaristan`dan (от България)

2.(^) – şapka işareti – знак за омекотяване и удължаване, който може да бъде поставен над буквите „a“, „u“, „i“, и влияе върху произношението, като:

 • поставя се върху буквите „a“, „u“ и „i“, за да удължи звука – alem (флаг) – âlem (мир)
 • поставя се върху буквите „a“ и „u“ , за да омекоти звука, който се намира пред тези букви. Обикновено това са съгласните звукове „k“, „g“ и „l“- kar (сняг) – kâr (изгода), rüzgâr (вятър), selâm (здравей) и в тези случаи съчетанията от съгласните „k“, „g“ и „l“ и гласните „â“ и „û“ се изговарят като кя, гя, ля, кю, гю, лю.
 • в някой случаи едновременно омекотява и удължава предимно „a“ – kâr (изгода), lâle (лале).

Звукът „â“ в турския език (Türkçedeki „â“ sesi)

Упражнения