Части на речта/Konuşma parçaları

Частите на речта (Konuşma parçaları) в граматиката представляват групи от думи, които имат общо значение и граматически свойства. Такива групи думи са:

  • съществителните имена (означават същина или предмет)
  • прилагателните имена (означават признаци на предмета)
  • глаголите (означават действия и процеси)
  • местоименията (заместват имена, като изпълняват тяхната функция в изречението.)
  • наречията (засягат значението на глагол, прилагателно или друго наречие по отношение на място, посока, време, мярка, количество, въпрос)
  • съюзите (свързват еднородните части в простото изречение и простите изречения в сложното изречение, като показват смисловите отношения в рамките на словосъчетанието или изречението)
  • следлозите (установяват смислови връзки между думите като сходство, причина, цел, еднаквост, посока и начин)
  • причастията (нелична глаголна форма, която означава признак или резултат от действие)
  • деепричастията (нелична глаголна форма, която означава и обяснява начина, по който се извършва действието)
  • несамостойните думи (дават възможност да се свържат самостойни думи в изречение, за да се изрази мисъл или чувство)

В подменютата на категорията може да се запознаете по – детайлно с частите на речта, а в секциите за Упражнения и Текстове, може да видите практическото им приложение и начините, по които се използват в речта.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув