Продължете към съдържанието

Части на речта

Частите на речта (Konuşma parçaları) в турската граматика представляват групи от думи, които имат общо значение и граматически свойства, които ще научите и в нашите Онлайн курсове по турски език, където може да вземете и вашия Сертификат за владеене на турски език. Такива групи думи  са:

 • съществителните имена (означават същина или предмет)
 • прилагателните имена (означават признаци на предмета)
 • глаголите (означават действия и процеси)
 • местоименията (заместват имена, като изпълняват тяхната функция в изречението.)
 • наречията (засягат значението на глагол, прилагателно или друго наречие по отношение на място, посока, време, мярка, количество, въпрос)
 • съюзите (свързват еднородните части в простото изречение и простите изречения в сложното изречение, като показват смисловите отношения в рамките на словосъчетанието или изречението)
 • следлозите (установяват смислови връзки между думите като сходство, причина, цел, еднаквост, посока и начин)
 • причастията (нелична глаголна форма, която означава признак или резултат от действие)
 • деепричастията (нелична глаголна форма, която означава и обяснява начина, по който се извършва действието)
 • несамостойните думи (дават възможност да се свържат самостойни думи в изречение, за да се изрази мисъл или чувство)
 • междуметията (изразяват емоции и чувства без да ги назовават)

Ако изучавате турски език онлайн, в подменютата на категорията може да се запознаете по – детайлно с частите на речта на турски език онлайн, а в секцията за Текстове на Uchaturski.com на ваше разположение са различни видове кратки и несложни турски текстове, в това число – Текстове за четене  на турски езикТекстове на турски песниТекстове на турски готварски рецепти.

Упражнения