Действие насочено към себе си

В турския език, за да се изрази действие, което вършещия го го прави върху самия себе си, насочено към себе си, към корена на глагола, изразяващ действието, се добавя  наставка – n, ако коренът завършва със съгласна се добавя наставка – ın, – in, – un, – ün, (4X) 

Yıkamak – yıka + n + mak – мия се
Sevmek – sev + in + mek – радвам се
Giymek – giy + in + mek – обличам се
Övmek – öv + ün + mek – хваля се

люлея – люлея се(себе си) sallamak – sallanmak
обличам – обличам се(себе си) giymek – giyinmek
реша – реша се(себе си) taramak – taranmak
покривам – покривам се, завивам се örtmek – örtünmek
свивам – свивам се(себе си) sıkmak – sıkınmak

 

Обличам се Giyinmek
Аз се обличам. Ben giy-in-i-yor-um.
Ти се обличаш. Sen giy-in-i-yor-sun.
Той се облича. O giy-in-i-yor.
Ние се обличаме. Biz giy-in-i-yor-uz.
Вие се обличате Siz giy-in-i-yor-sunuz.
Те се обличат. Onlar giy-in-i-yor-lar.
Аз се облякох. Ben giy-in-di-m.
Ти се облече. Sen giy-in-di-n.
Той се облече. O giy-in-di.
Ние се облякохме. Biz giy-in-di-k.
Вие се облякохте. Siz giy-in-di-niz.
Те се облякоха. Onlar giy-in-di-ler.

Annem kahvaltıyı hazırlıyor. – Мама приготви закуската.

Ben sınav için hazırlanıyorum. – Аз се приготвям за изпита.

Asker vatanı koruyor. – Войникът пази родината.

Vatan düşmandan korunur. – Родината се пази от врагове.

Ние събрахме (набрахме) плодове. – Biz sebze topladık.

Ние се събрахме. – Biz birlikte toplandık.

Измих колата. – Ben arabayı yıkadım.

Аз се измих. – Ben yıkandım.

Бащата похвали детето. – Baba çocuğunu övdü.

Детето се похвали.  – Çocuk övündü.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув