Показателни местоимения – İşaret (Gösterme) Zamirleri – Упражнения – Отговори

 1. Напишете наставките за именителен, винителен, дателен, местен, отделителен и родителен падеж на показателните местоимения: 

Именителен падеж: bu, şu, o,bunlar, şunlar, onlar

Винителен падеж: bunu, şunu, onu, bunları, şunları, onları

Дателен падеж: buna, şuna, ona, bunlara, şunlara, onlara

Местен падеж: bunda, şunda, onda, bunlarda, şunlarda, onlarda

Отделителен падеж: bundan, şundan, ondan, bunlardan, şunlardan, onlardan

Родителен падеж: bunun, şunun, onun, bunların, şunların, onların

2. Преведете на български език: 

 • bunun gibi – като този
 • bunun için – за това
 • bunun hakkında – за това
 • buna göre – според това
 • bundan başka – от това към друго
 • bununla beraber – с това
 • buna rağmen – въпреки това
 • bundan önce – преди това
 • bundan sonra – след това
 • bundan dolayı – поради това
 • Şimdi burayı kim temizleyecek? – Сега кой ще почисти тук?
 • Siz onları buraya koyun. – Сложете ги тук.
 • Bir daha buradan geçmeyin. – Повече не преминавайте от тук. 
 • Sen beni burada bekle. – Изчакай ме тук. 
 • Ben bir daha bununla oynamam. – Повече няма да играя с него. 
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув