Причастия/Ortaçları (Sıfat fiiller)

Причастието е нелична форма, произлизаща от глагол, която означава признак или резултат от действие. Причастието може да се използва като прилагателно име, защото описва същността на някакъв предмет или лице, или да има смисъл на глагол в подчинените изречения, които образува. Причастието няма лице, но се мени по род и число, а някои причастия притежават и глаголно време – gelen kadın – идваща жена, görülesi yer – видяно място, görünmez adam – невидим човек, tanıdık yüz – познато лице, sevilecek insan – обичан човек, kurumuş ekmek – изсъхнал хляб. В турския език има три групи причастия:

1.Причастия, които уточняват подлога (Öznesini niteleyen ortaç)

2.Причастия, които уточняват допълнението (Tümlecini niteleyen ortaç)

3.Лексикални причастия (Sözlüksel ortaç/Sifat fiiller) 

Наставки за образуване на причастия

Причастие, което уточнява подлога Öznesini niteleyen ortaç

Причастие, което уточнява допълнението – Tümlecini niteleyen ortaç

Лексикално причастие – Sözlüksel ortaç (sifat fiiller)

Не приема окончания за притежание Приема окончания за притежание

Не приема окончания за притежание

 • “-en/-an”
 • “ol-an”
 • “-dik” /“-diği”
 • “-en/-an”
 • „-r, -er/-ar“
 • “-ecek/-acak”
 • “-ecek/-acak olan”
 • “-eceği/acağı
 • “-ecek/-acak olduğu”
 • „–mez/maz“
 • “-ecek/-acak”
 • “-mış”
 • “–mış olan”
 • “-miş olduğu”
 • “-miş olacağı”
 • “-mış”
 • “-dik”
 • „-makta/-mekte olan”
 • „-makta/-mekte olduğu”
 • „-asi /-esi“

Причастия в сегашно широко време (Geniş zaman ortacı)

 • –en (-an) и неговата отрицателна наставка –me (-ma) – giden kadın – отиващата си жена, gülmeyen adam – несмеещият се човек
 • -r, -er ( -ar) и тяхната отрицателна наставка  –mez (maz) – gül-er yüz – усмихнато лице, bulun-maz yapıt – неоткриваeмо другаде произведение
 • -mеkta (-mаkta) и неговата отрицателна форма –me (-ma) – gelişmekte olan ülke – развиваща се страна

Причастия в бъдеще време (Gelecek zaman ortacı)

 • –ecek (-acak) и неговата отрицателна наставка –me (-ma) – gel-ecek ay – следващия месец, kalk-ma-yacak uçak – неизлитащият самолет

Причастия в минало време (Geçmiş zaman ortacı)

 • -dik (-dık, -duk, -dük) и неговата отрицателна наставка –me (-ma) – bildik kişiler – познати хора
 • -miş (-mış, -muş, -müş) и неговата отрицателна наставка –me (-ma) – geçmiş günler – минали дни, kaynamış su – завряла вода

В турския език причастията могат да бъдат объркани със спрегнати глаголи в трето лице, затова е необходимо да се определи дали думата се използва като глагол в изречението. Когато се намира в края на изречението е спрегнат глагол в трето лице на съответното глаголно време. Когато се намира вътре в изречението, обикновено пред съществително име, което уточнява, това е причастие.

 • Koşar adımlarla yanıma geldi. “-ar, -er” – Бягащият мъж дойде при мен. Причастие – уточнява подлога в изречението.
 • Her sabah mutlaka koşar. “-ar, -er” – Всяка сутрин задължително тича. Спрегнат глагол в трето лице, единствено число на сегашно широко време.

 

Причастие „-an/-en“, което уточнява подлога („-an/-en“ öznesini niteleyen ortaç)

Наставката „-an/-en“ добавена към корен на глагол се използва със сегашно време, сегашно широко време и минало време (близко минало време) като уточнява съществителното име – този, който е…, този, който прави нещо … В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук се добавя свързващ съгласен звук (y) преди прикрепяне на наставката.

корен на глагол  + (mа/me) + (y) аn/en  съществително име

 • Kopya çek-en öğrenci öğretmenden özür diledi. -Ученикът, който преписваше се извини на учителя.
 • Kopya çek-me-(y)-en öğrenci öğretmenden özür dilemedi. – Ученикът, който не преписваше, не се извини на учителя.

Причастие на „-an/-en“ след съществителни и прилагателни имена се използва със спомагателния глагол “olmak”, за да им придаде уточняващо значение на „ този, който е…, този, който прави нещо…“.

съществително име/прилагателно име  olmak + (mа/me) + (y) аn/en

 • Adı Erdem ol-an çocuk yarışmayı kazandı. – Детето, което се казваше Ердем, спечели състезанието.
 • Çocuğu ol-ma-(y)-an kadın geldi. – Жената, която нямаше деца, дойде.

Причастието на „-an/-en“ използвано заедно с глагола “olmak” (olan) би могло да превърне прилагателното име в съществително име.

 • Kısa ol-an eteği al. – Вземи късата пола.
 • Kısa ol-an-ı al. – Вземи късата.

В речта съществителното име, което причастието пояснява, може да бъде изпуснато, затова към причастието на „-an/-en“ могат да бъдат добавяни наставки и наставки за падежи и множествено число.

 • Yemeklerini bitir-en çocuklar dişlerini fırçalayabilirler. – Децата, които приключат с яденето, могат да си измият зъбите.
 • Yemeklerini bitir-en-ler dişlerini fırçalayabilirler. – Приключилите с яденето (тези, които са се нахранили), могат да си измият зъбите.
Упражнения

 

Причастие „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”, което уточнява допълнението („-dık” tümlecini niteleyen ortaç)

Причастието „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”, което уточнява допълнението, се използва със сегашно време, сегашно широко време и минало време, като уточнява допълнението в изречението и се употребява заедно с окончанията за притежание. Причастие на „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)” се преобразува по правилото „4х“ на вокалната хармония, а при присъединяването на наставки и окончания след наставката за причастие „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük), буквата „k” преминава в “ğ” (Правилото KeTÇap).

корен на глагол  + (mа/me) + „-dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük“  съществително име

 • Çevremizde tanı-dık yüzler görmek bizi mutlu eder. – Ще ни зарадва да видим усмихнати лица около нас.
 • Beklen-me-dik bir durum olursa bana haber ver. – Уведоми ме, ако възникне ситуация, която не сме очаквали.
 • Bu konuda söylen-me-dik söz kalmadı. – По тази тема, не останаха думи, които не са били казани.

Причастието на „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)” приема окончания за притежание в положителна и в отрицателна форма.

корен на глагол  + (mа/me) + „-dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük“  + окончание за притежание   съществително име

Положителна форма Отрицателна форма
Benim sevdiğim renk Цветът, който е обичан от мен Benim sevmediğim renk Цветът, който не е обичан от мен
Senin sevdiğin renk Цветът, който е обичан от теб Senin sevmediğin renk Цветът, който не е обичан от теб
Onun sevdiği renk Цветът, който е обичан от него Onun sevmediği renk Цветът, който не е обичан от него
Bizim sevdiğimiz renk Цветът, който е обичан от нас Bizim sevmediğimiz renk Цветът, който не е обичан от нас
Sizin sevdiğiniz renk Цветът, който е обичан от вас Sizin sevmediğiniz renk Цветът, който не е обичан от вас
Onların sevdikleri renk Цветът, който е обичан от тях Onların sevmedikleri renk Цветът, който не е обичан от тях
 • En sev-diğ-im renk siyahtır. – Любимият ми цвят е черен.
 • Bana ver-diğ-in defteri yarın getireceğim. – Утре ще донеса тетрадката, която ми даде.
 • Dün gör-düğ-üm adam çok yakışıklıydı. – Мъжът, който аз видях вчера, беше много привлекателен.
 • Biraz önce ye-diğ-in keki ben yaptım. – Кексът, който ти яде преди малко, беше направен от мен.
 • Her zaman koş-tuğ-umuz park çok güzel. – Паркът, в който ние винаги тичаме, е много хубав.

В речта съществителното име, което причастието пояснява, може да бъде изпуснато, затова към причастието на „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)” могат да бъдат добавяни наставки на падежи и множествено число.

 • Dün akşam ye-dik-ler-imiz çok lezzetliydi. – Това, което ядохме снощи беше много вкусно.
 • Onun söyle-dik-leri-(n)-i hiç unutmuyorum. – Не забравям, това, което той ми каза.
 • Anlat-tık-lar-ı-mı iyice anladınız mı? – Добре ли разбрахте, това, което ви обясних?

Причастието на „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”  може да бъде използвано и като съществително име, което не е назовано директно

корен на глагол  + (mа/me) + „-dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük“  + наставка за множествено число + окончание за притежание + наставка за падеж

 • Seç-tiğ-in hediyeyi bana ver. – Дай ми избраният от теб подарък.
 • Seç-tiğ-i-ni bana ver. – Дай ми избраното от теб.

 

 • Anlat-tığ-ı hikayeden hiçbir şey anlamadım. – Нищо не разбрах от историята, която разказа.
 • Anlat-tığ-ı-(n)-dan hiçbir şey anlamadım. – Нищо не разбрах от разказването ти.

 

 • Söyle-diğ-im sözlerden hiç pişman değilim. – Изобщо не съжалявам за думите, които казах.
 • Söyle-dik-ler-im-den hiç pişman değilim. – Изобщо не съжалявам за казаното от мен.

 

 • Trende tanış-tığ-ım gençlerle sokakta karşılaştım. – Ще срещна на улицата младежите, с които се запознах във влака.
 • Trende tanış-tık-lar-ım-la sokakta karşılaştım. – Ще срещна на улицата, тези, с които се запознах във влака.

Всички пасивни глаголи могат да бъдат употребени и с причастията „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”  и „-an/-en“.

 • Yap-tığ-ım ödev çok kolaydı.
 • Yapıl-an ödev çok kolaydı.
 • Домашната работа, която направих беше много лесна.

 

 • Harca-dığ-ın paranın miktarı çok fazla.
 • Harcanıl-an paranın miktarı çok fazla.
 • Парите, които похарчи са много.

Причастието „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”, пояснява допълнението в изречението, а не подлога (предметът или лицето, което върши действието), който се уточнява с причастието на „-an/-en“.

 • Öğrenci ders çalışıyor. – Ученикът учи уроците.
 • Ders çalış-an öğrenci. – Ученикът, който учи уроците.
 • Öğrencinin çalış-tığ-ı – Уроците, които бяха научени от ученика.

 

 • Koş-an çocuk. – бягащо дете (то само бяга)
 • Gül-en adam – усмихнат човек (той сам се усмихва)
 • Oku-duğ-um kitap – прочетена книга (от мен, книгата не се чете сама)
 • Götür-düğ-üm kitap – донесена книга (от мен, книгата не се носи сама)
Упражнения

 

Причастие „-acak/-ecek”, което уточнява подлога (-acak/-ecek öznesini niteleyen ortaç)

Причастие „-acak/-ecek”, което уточнява подлога (-acak/-ecek öznesini niteleyen ortaç) се използва с бъдеще време, като уточнява съществителното име – този, който ще бъде…, този който ще направи… В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук се добавя свързващ съгласен звук (y) преди прикрепяне на наставката.

корен на глагол  + (mа/me) + (y) acak/-ecek    съществително име

 • Saat ikide başla-(y)-acak film komedi. – Филмът, който ще започне в два часа е комедия.
 • Yarın geziye gel-me-(y)-ecek öğrenciler, sekretere adlarını yazdırmasınlar. – Учениците, които няма да идват утре на разходката, да не записват имената си при секретарката.

В някой случаи, причастието  „-acak/-ecek” може да дава смисъл на „за да“ (-mak için).

 • Odada otur-acak yer bulamadım. = Oturmak için yer bulamadım.
 • Не можах да намеря място за сядане в стаята = Не можах да намеря място, за да седна.

Причастие „-acak/-ecek” след съществителни и прилагателни имена се използва със спомагателния глагол “olmak” (olan), за да им придаде уточняващо значение на „който ще е.., който ще бъде…“

съществително име/прилагателно име  olmak + (mа/me) + (y) acak/-ecek

 • Bize yardımcı ol-acak kimse yok. – Няма никой, който да може да ни помогне.
 • Doktor ol-acak öğrenciler hastanede bir yıl staj yapar. – Студентите, които ще стават лекари, правят едногодишен стаж в болницата.

Причастието на „-acak/-ecek” може да бъде използвано вместо причастие на „-an/-en“, за да покаже лицето, което ще извърши това действие:

корен на глагол  + (mа/me) + (y) acak/-ecek    ol-an   съществително име

 • Pikniğe gid-ecek olan öğrenciler hazırlansınlar. = Pikniğe gid-en öğrenciler hazırlansınlar. – Учениците, които ще идват на пикник да се приготвят.
 • Doğ-acak olan bebeğimizin adına henüz karar vermedik. = Doğ-an bebeğimizin adına henüz karar vermedik. – Все още не ме решили как да се казва бебето ни, което ще се роди.
Упражнения

 

Причастие „-acağı/-eceği”, което уточнява допълнението („-acağı/-eceği tümlecini niteleyen ortaç)

Причастието на „-acağı/-eceği”, което уточнява допълнението („-acağı/-eceği tümlecini niteleyen ortaç) се използва с бъдеще време, като уточнява допълнението – „това, което ще бъде…, това, което ще бъде направено…“ В този случай причастието на „-acağı/-eceği” приема окончания за притежание в положителна и в отрицателна форма. В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук се добавя свързващ съгласен звук (y) преди прикрепяне на наставката.

корен на глагол  + (mа/me) + (y) -acağı/-eceği + окончание за притежание  съществително име

Положителна форма Отрицателна форма
Benim okuyacağım kitap Книгата, която ще е прочетена от мен Benim okumayacağım kitap Книгата, която няма да е прочетена от мен
Senin okuyacağın kitap Книгата, която ще е прочетена от теб Senin okumayacağın kitap Книгата, която няма да е прочетена от теб
Onun okuyacağı kitap Книгата, която ще е прочетена от него Onun okumayacağı kitap Книгата, която няма да е прочетена от него
Bizim okuyacağımız kitap Книгата, която ще е прочетена от нас Bizim okumayacağımız kitap Книгата, която няма да е е прочетена от нас
Sizin okuyacağınız kitap Книгата, която ще е прочетена от вас Sizin okumayacağınız kitap Книгата, която няма да е прочетена от вас
Onların okuyacakları kitap Книгата, която ще е прочетена от тях Onların okumayacakları kitap Книгата, която няма да е прочетена от тях
 • Senin için yap-acağı-m bir şey var mı? – Има ли нещо, което мога да направя за теб? (нещо, което може да бъде направено от мен)
 • Benim oku-(y)-acağı-m kitap. – Книгата, която ще бъде прочетена от мен (книгата ще бъде прочетена от мен)
 • Al-acağı-n hediyelere çok sevineceksin. – Много ще се зарадваш на подаръка, който ще получиш (подаръкът, който ще бъде получен от теб)

Когато причастието на „-acağı/-eceği” приема окончания за притежание, за да уточни допълнението в изречението, допълнението приема наставката -ın  – „на“ по правилото „4х“ на вокалната хармония – „-ın , -in, -un, -ün“, която се присъединява чрез свързващ съгласен звук  –(n), ако думата обозначаваща допълнението завършва на гласен звук.   

 • Başkan yarın bir demeç verecek. O çok önemli. – Утре президентът ще даде изявление. То е много важно.
 • Başkan-ın yarın ver-eceği demeç çok önemli. – Изявлението, което ще бъде дадено утре от президента е много важно. (Утре даваното изявление на президента е много важно.)
 • Esra yarınki partide uzun bir elbise giyecek. O elbiseyi annem dikti. – За утрешното парти Есра ще облече дълга роля. Майка ми уши тази рoкля.
 • Esra’(n)-ın yarınki partide giy-eceği uzun elbiseyi annem dikti. – Майка ми уши дългата рокля на Есра, която ще бъде облечена за утрешното парти.

Причастието на „-acak/-ecek”, което уточнява допълнението, може да бъде използвано като съществително име, към което могат да бъдат добавяни освен окончанията за притежание и  наставки на падежи и множествено число.

корен на глагол  + (mа/me) + (y) acak/-ecek  + множествено число + окончание за притежание + наставки на падежи

 • Sınava girecek öğrencileri tanıyorum. – Познавам учениците, които влизат в клас.
 • Sınava gir-ecek-ler-i tanıyorum. – Познавам влизащите в клас.
 • Göreceğiniz şeylerden hoşlanmayacaksınız. – Няма да се зарадвате от нещата, които ще видите.
 • Gö-recek-ler-iniz-den hoşlanmayacaksınız. – Няма да се зарадвате на видяното от вас (това, което ще видите)

 

Причастие „-acak/-ecek olduğu”, което уточнява допълнението (-acak/-ecek olduğu tümlecini niteleyen ortaç)

Причастието „-acak/-ecek olduğu”, което уточнява допълнението (-acak/-ecek olduğu tümlecini niteleyen ortaç) – използва се с бъдеще време, като уточнява допълнението –  това, което ще бъде направено…. В този случай причастието на „-acak/-ecek olduğu”, което уточнява допълнението, приема окончания за притежание в положителна и в отрицателна форма във втората си част след добавената наставка „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)” към глагола “olmak”.

корен на глагол  + (mа/me) + -acak/-ecek  

olmak + -dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük + окончание за притежание

Положителна форма Отрицателна форма
Benim okuyacak olduğum kitabım Книгата ми, която ще чета Benim okuyacak olmadığım kitabım Книгата ми, която няма да чета
Senin okuyacak olduğun kitabın Книгата ти, която ще четеш Senin okuyacak olmadığın kitabın Книгата ти, която няма да четеш
Onun okuyacak olduğu kitabı Книгата му, която ще чете Onun okuyacak olmadığı kitabı Книгата му, която няма да чете
Bizim okuyacak olduğumuz kitabımız Книгата ни, която ще четем Bizim okuyacak olmadığımız kitabımız Книгата ни, която няма да четем
Sizin okuyacak olduğunuz kitabınız Книгата ви, която ще четете Sizin okuyacak olmadığınız kitabınız Книгата ви, която няма да четете
Onların okuyacak olduğu kitapları Книгата им, която ще четат Onların okuyacak olmadığı kitapları Книгата им, която няма да четат
 • Kal-acak ol-duğu-nuz otel Dubai’nin en pahalı otelidir. – Хотелът, в който ще останете е най-скъпият хотел в Дубай.
 • Şirketimizin düzenle-(y)-ecek ol-duğu reklam kampanyası hakkında bir toplantı yapılacak. – За рекламната кампания, която ще бъде проведена в нашата фирма, ще се направи съвещание.

 

Причастие „-mış/-miş/-muş/-müş”, което уточнява подлога (-mış/-miş/-muş/-müş öznesini niyetelen ortaç) 

Причастието „-mış/-miş/-muş/-müş”, което уточнява подлога (-mış/-miş/-muş/-müş öznesini niyetelen ortaç), обозначава признак на предмета или лицето, който е свързан с приключено действие извършено в далечното минало – „този, който е бил…, този който е направил нещо…“

корен на глагол  + (mа/me) + (y) –mış/-miş/-muş/-müş  съществително име

 • Kirlen-miş tabakları bulaşık makinesine koyalım. – Да сложим съдовете, които са се изцапали в съдомиялната машина.
 • Kahvaltıda haşlan-mış yumurta ister misin? – Искаш ли яйца, които са били варени за закуска?

Когато дума, представляваща корен на глагол с наставка „-mış/-miş/-muş/-müş”, се намира в края на изречението, тя е спрегнат глагол в трето лице на минало неопределено време. Когато обаче се намира вътре в изречението, пред съществително име, което описва, това е причастие.

 • İstabnul’da bir konser ver-miş. – Той е направил концерт в Истанбул. (глагол)
 • Makarnaları kayna-mış suya koymalısın. – Трябва да сложиш макароните във вода, която е завряла. (причастие)

Причастието на „-mış/-miş/-muş/-müş” може да бъде използвано вместо причастие на „-an/-en“, за да подсили изказването:

корен на глагол  + (mа/me) + (y) –mış/-miş/-muş/-müş   

ol-an съществително име

 • Eskiden yaşa-mış ol-an insanlar savaşın zorluklarını görmüştür. = Eskiden yaşa-(y)-an insanlar savaşın zorluklarını görmüştür. – Хората, които са живели в миналото са видели трудностите на войната.
 • Geçen ay başla-mış ol-an film festivali yarın bitecek. = Geçen ay başla-(y)-an film festivali yarın bitecek. – Филмовият фестивал, който започна миналия месец ще свърши утре.

 

Причастие „-mış/-miş/-muş/-müş olduğu”, което уточнява допълнението (-mış/-miş/-muş/-müş olduğu tümlecini niteleyen ortaç)

Причастието на „-mış/-miş/-muş/-müş olduğu”, което уточнява допълнението (-mış/-miş/-muş/-müş olduğu tümlecini niteleyen ortaç), се използва с минало време, като уточнява допълнението – “това, което е било направено…“ В този случай причастието на „-mış/-miş/-muş/-müş olduğu”, което уточнява допълнението, приема окончания за притежание в положителна и в отрицателна форма във втората си част след добавената наставка „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)” на спомагателния глагол “olmak”.

корен на глагол  + (mа/me) + -mış/-miş/-muş/-müş

olmak + -dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük + окончание за притежание

Положителна форма Отрицателна форма
Benim okumuş olduğum kitabım Книгата ми, която съм чел Benim okumuş olmadığım kitabım Книгата ми, която не съм чел
Senin okumuş olduğun kitabın Книгата ти, която си чел Senin okumuş olmadığın kitabın Книгата ти, която не си чел
Onun okumuş olduğu kitabı Книгата му, която е чел Onun okumuş olmadığı kitabı Книгата му, която не е чел
Bizim okumuş olduğumuz kitabımız Книгата ни, която сме чели Bizim okumuş olmadığımız kitabımız Книгата ни, която не сме чели
Sizin okumuş olduğunuz kitabınız Книгата ви, която сте чели Sizin okumuş olmadığınız kitabınız Книгата ви, която не сте чели
Onların okumuş olduğu kitapları Книгата им, която са чели Onların okumuş olmadığı kitapları Книгата им, която не са чели
 • Geçen ay bazı önlemler aldık. Bu önlemlerle şirketimiz kara geçti. – Миналия месец предприехме някой мерки. С тези мерки фирмата ни мина на печалба.
 • Geçen ay al-mış ol-duğu-muz önlemlerle şirketiz kara geçti. – С предприетите от нас мерки миналия месец, фирмата ни мина на печалба. (мерките, които са били предприети от нас)
 • Biz çok ödev yaptık. Bu ödevle umarım sınavı geçeriz. – Направихме много домашни. С тези домашни се насявам да преминем изпита.
 • Yap-mış ol-duğu-muz ödevle umarım sınavı geçeriz. – С направената от нас домашна работа се надявам, че ще преминем изпита. (домашната работа, което е била направена от нас)

 

Причастие „-makta/mekte”, което уточнява подлога (-makta/mekte öznesini niyetelen ortaç)

Причастието „-makta/mekte”, което уточнява подлога (-makta/mekte öznesini niyetelen ortaç), обозначава сегашно време и е много рядко използвано в ежедневния турски език. Предимно се употребява в официални текстове – „този, който е…“

корен на глагол  + (mа/me) + –makta/-mekte + ol-an + съществително име

 • Şu anda in-mekte olan uçağa biz bineceğiz. – Ще се качим на самолета, който каза в момента.
 • Geliş-mekte ol-an ülkelerin ekonomisi çok kötü durumdadır. – Икономиката на страните, които се развиват е в много лошо състояние.

 

Причастие „-makta/mekte olduğu”, което уточнява допълнението (-makta/mekte olduğu tümlecini niteleyen ortaç)

Причастието „-makta/mekte olduğu”, което уточнява допълнението (-makta/mekte olduğu tümlecini niteleyen ortaç) се  използва със сегашно време и е много рядко използвано в ежедневния турски език.  Предимно се употребява в официални текстове със сегашно време “yor” – „това, което е направено…“ В този случай причастието на „-makta/mekte olduğu”, което уточнява допълнението, приема окончания за притежание в положителна и в отрицателна форма във втората си част след добавената наставка „-dık(-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük)”  на спомагателния глагол “olmak”.

корен на глагол  + (mа/me) + –makta/-mekte

olmak + -dık/-dik/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük + окончание за притежание

Положителна форма

Отрицателна форма

Benim okumakta olduğum kitabım Книгата ми, която е четена от мен Benim okumamakta olduğum kitabım Книгата ми, която не е четена от мен
Senin okumakta olduğun kitabın Книгата ти, която е четена от теб Senin okumamakta olduğun kitabın Книгата ти, която не е четена от теб
Onun okumakta olduğu kitabı Книгата му, която е четена от него Onun okumamakta olduğu kitabı Книгата му, която не е четена от него
Bizim okumakta olduğumuz kitabımız Книгата ни, която е четена от нас Bizim okumamakta olduğumuz kitabımız Книгата ни, която не е четена от нас
Sizin okumakta olduğunuz kitabınız Книгата ви, която е четена от вас Sizin okumamakta olduğunuz kitabınız Книгата ви, която не е четена от вас
Onların okumakta olduğu kitapları Книгата им, която е четена от тях Onların okumamakta olduğu kitapları Книгата им, която не е четена от тях
 • Şu an çiz-mekte ol-duğu resmi sergide on beş bin TL‟ye satacak. – Сега нарисуваната от него картина ще се продава на щанда за пет хиляди лири.
 • Şu anda yap-makta ol-duğu-n projeyle yarışmaya katılabilirsin. – Можеш да се включиш в състезанието с сега направения от теб проект.

 

Лексикални причастия (sözcüksel ortaçlar/sıfat fiileri)

Наставките за образуване на причастия “-an /-en“, „-asi /-esi“, „-r“, „-ar“, „-ir“, „-maz“, „-acak“, „-dik“, „-miş“ с течение на времето са придобили и статут на наставки за образуване на прилагателни и съществителни имена или съставни съществителни имена от глаголи чрез установяване на причастни структури и чрез тях се образува третият вид причастия е турския език – т.нар. лексикални причастия (sözcüksel ortaçlar), които много често се използват като прилагателни или съществителни имена в изречението.

 • iç-ecek su – вода за пиене
 • otur-acak yer – място за сядане
 • yi-(y)-ecek – храна
 • iç-ecek – напитка
 • gül-er (yüz) – усмихнато лице
 • böceksav-ar – препарат за насекоми
 • çiz-er – художник
 • çal-ar saat – будилник
 • akarsu – река
 • at-ardamar – артерия
 • yan-ardağ – вулкан
 • görün-mez (kaza) – невиждано бедствие
 • çık-maz (sokak) – задънена улица
 • kızar-mış patates – пържени картофи
 • dol-muş – маршрутно такси
 • yürü-(y)-en merdiven – ескалатор
 • güven-dik (başkasına sırt veren) – заслужаващ доверие
 • kırıl-ası – счупен
 • Dün okula gelen adamı tanıyor musun? – Познаваш ли човека, който дойде в училище вчера?
 • Yıkılası evlerinden kötülük fışkırıyor. – Злото блика от съборените им къщи.
 • Bilinmez diyarlara gidiyorum. – Отивам в непознати земи.
 • Çok güler yüzlü bir insandı. – Той беше много забавен човек.
 • Erken kalkmak için çalar saati kurdum. – Настроих будилника да ставам рано.
 • Saatlerdir tanıdık bir yüze rastlayamadık. – Не сме виждали познато лице с часове.
 • Gelecek hafta sınavım var. – Другата седмица имам изпит.

Наставката за образуване на причастия „-asi /-esi“ най – често се използва за изказване на зли желания или проклятия, а в съчетание с глагола “gelmek” означава „дойде ми, дощя ми се, прииска ми се“.   

 • Kırılası elleriyle çocuğa acımasızca vuruyordu. – Да ти счупят ръцете, че безпощадно бият детето.
 • Kör olası gözleriyle herkesi sinsi sinsi süzüyor. – Да ослепеят очите ти, с които всички така злобно гледаш.
 • Annemi çok göresim geldi. En kısa zamanda yanına gideceğim. – Да видя майка ми, ми дойде. Ще отида при нея в най-скоро време.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув