Упражнения

В секцията за упражнения имате възможност да проверите и затвърдите наученото с помощта на кратки писмени упражнения, групирани по теми. Ако имате въпроси или предложения може да се свържете с мен чрез формата за контакт.

В подменютата ще откриете упражнения обхващащи основните граматичеки правила в турския език, които ще ви помогнат да затвърдите и автоматизирате знанията си, в това число:

Общи упражнения – обхващащи турската азбука, ударение и произношение в турския език, множествено число, антоними и др. 

Упражнения – числа, време, дати – обхващащи числата и цифрите на турски език, времето и датите в турския език, часовника, употребата на мерни единици в турския език и др. 

Упражнения – глаголи, съществителни и прилагателни имена – обхващащи окончанията на турските спомагателни глаголи, образуването на отглаголни съществителни имена и тяхната употреба в различните турски падежи, образуването на прилагателни имена и степенуване на прилагателните имена в турския език. 

Упражнения – местоимения, въпроси, падежи – обхващащи задаване на въпроси в турские език чрез въпросителна частица или въпросителни думи, употребата на шестте турски падежа и употребата на притежателните, въпросителните, личните и показателните местоимения в турския език. 

Упражнения – глаголни времена – обхващащи употребата на глаголните времена в турския език в положителна и отрицателна форма, положителен или отрицателен въпрос, съставяне на изречения и др.

Упражнения – наставки, следлози, съюзи – обхващащи употребата им, както и употребата на причастия и деепричастия в турския език

Упражнения – наклонения и пряка реч – обхващащи употребата на наклоненията в турския език и превръщането на пряка в непряка реч

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: