Хармония на съгласните звукове/Ünsüz Uyumu

Озвучаването представлява “омекотяване” на твърди съгласни звукове, при попадането им между два гласни звука. Освен вокалната хармония на гласните звукове, в турския език съгласните звукове също хармонират по озвучаване според това дали са звучни или беззвучни. Това има значение при избор на наставката, която следва да бъде добавена към основната дума.

Беззвучни съгласни звукове b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Звучни (твърди) съгласни звукове ç, f, h, k, p, s, ş, t

Когато думата завършва на звучен съгласен звук, то и наставката, която се добавя към нея също трябва да започва със звучен съгласен звук, а когато думата завършва на беззвучен съгласен звук, то и наставката, която се добавя към нея също трябва да започва със беззвучен съгласен звук. Звучен съгласен звук стои до звучен, а беззвучен съгласен стои до беззвучен съгласен звук.

  1. Правилото FıSTıKÇı ŞaHaP – Ünsüz Benzeşmesi/Ünsüz Sertleşmesi

FISTIKÇI ŞAHAP е фраза, използвана като шифър за по – лесно запомняне на твърдите съгласни звукове на турски език, т.к. всички те се съдържат в нея. Правилото се състои в това, че ако дадена дума на турски език завършва с твърд съгласен звук и към нея трябва да бъде добавена граматична частица (наставка), която започва със съгласните звукове „d“ или „c“, то първата буква от частицата се преобразува, като “d” преминава в “t”, а “c” преминава в “ç”, с цел “втвърдяване” и хармониране на наставката с основната дума.

Дума Наставка Преобразуване Нова дума
sınıf -ca c → ç sınıf-ça
çorap -cı c → ç çorap-çı
sokak -da d → t sokakt-a
güneş -de d → t güneş-te

 2. Правилото KeTÇaP – Ünsüz Yumuşaması

KETÇAP също се използва като шифър за по – лесно запомняне на твърдите съгласни звукове в турския език. Правилото се състои в това, че когато думата завършва на някой от твърдите съгласни звукове „t“, „ç“, „k“ или „p“, и към нея трябва да бъде добавена граматична частица (наставка), която започва с гласен звук, то последната буква от основната дума се преобразува като се “омекотява“ попадайки между два гласни звука.

  • t → d
Дума Наставка Преобразуване Нова дума
adet -i  

t → d

ade-d-i
kanat -ın kana-d-ın
umut -a umu-d-a
yoğurt -u yoğur-d-u

Като изключение от правилото някой думи, заети от чужди езици и завършващи на съгласен звук „t“ не се омекотяват:

hayat – (hayatı), (hayata), (hayatın)

sanat (sanatı), (sanata), (sanatın)

sıfat (sıfatı), (sıfata), (sıfatın)

saat (saati), (saate), (saatin)

sepet (sepeti), (sepete), (sepetin)

gölet (göleti), (gölete), (göletin)

demet (demeti), (demete), (demetin)

  • ç → c
Дума Наставка Преобразуване Нова дума
demeç -i  

ç → c

deme-c-i
ağaç -ın ağa-c-ın
amaç -a ama-c-a
ayraç ayra-c-ı

 

  • k → g или ğ

Ако думата завършва на „-nk“, то тогава „-k“ преминава в „–g“, във всички останали случаи, когато думата завършва на „-k“ – преминава в –ğ.

 

Дума Наставка Преобразуване Нова дума
köpek -i  

k → g или ğ

köpe-ğ-i
renk -i ren-g-i
sokak -a soka-ğ-a
tabak taba-ğ-ı

 

  • p → b
Дума Наставка Преобразуване Нова дума
sebep -i  

p → b

sebe-b-i
kebap -ın keba-b-ın
dolap -a dola-b-a
kitap kita-b-ı

3. Н-Б конфликт – N-B çatışmasıdır

В турския език когато пред съгласния звук “b” има съгласен звук “n”, този звук “n” се преобразува в съглания звук “m”.

Anbar →Ambar

Zanbak → Zambak

Penbe → Pembe

Kanbur → Kambur

Perşenbe → Perşembe

4. Преобразуване на „–g“ в „

В турския език при добавяне на наставка, започваща с гласен звук, към двусрични или многосрични думи, взаимствани от други езици и завършващи на съгласен звук „-g“, този съгласен звук „-g“  преминава в „-ğ”.

biyolog (биолог) → biyolo-ğ-um (аз съм биолог)

diyalog (диалог)  → diyalo-ğ-u (диалогът)

katalog (каталог) → katalo-ğ-umuz (нашият каталог)

monolog (монолог) → monolo-ğ-un (твоят монолог)

Изключение от правилото правят едносрични думи, взаимствани от други езици и завършващи на  -g, които не се променят при добавяне на наставка, започваща с гласен звук.

org (орган) → org-u

lig (лига) → lig-i

Изключение от правилото правят и всички думи завършващи на „-ng“, като не се променят при добавяне на наставка, започваща с гласен звук.

miting (митинг) → miting-i

ring (ринг) → ring-i

5. Преобразуване на едносрични съществителни имена

Едносрични съществителни имена, които завършват на беззвучен съгласен звук обикновено не се променят, когато към тях се добавят афиксите [i], [e], [de], [den] или лични местоимения.

top (topu, topa, topta, toptan, topun)

saç (saçı, saça, saçta, şaçtan, saçın)

kök (kökü, köke, kökte, kökten, kökün)

at (atı, ata, atta, attan, atın)

et (eti, ete, ette, etten, etin)

süt (sütü, süte, sütte, sütten, sütün)

Има едносрични съществителни имена – изключения от правилото, които се преобразуват, но само когато към тях се добавят наставки започващи с гласен звук – [i, ı, ü, u], [e, a] и [in, ın, ün, un]. Те не се променят, когато към тях се добавят наставки започващи със съгласен звук [de] и [den]. Някой от тях са:

çok (çoğu, çoğa, çoğun, çokta, çoktan)

gök (göğü, göğe, göğün, gökte, gökten)

yurt (yurdu, yurda, yurdun, yurtta, yurttan)

tat (tadı, tada, tadın, tatta, tattan)

Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув